Breaking News
Home / شعارهای سدی

شعارهای سدی

شعارهای سازمان دمکراتیک یارسان

اگر خواستید از شعارهای زیر استفاده کنید، لینک ها را کلید کنید و آنها را چاپ کنید.

آزادی یکسانی آرمان یارسانی PDF

خواسته ی ما از مجلس: اصلاح قانون گزینش PDF

دیگر بس است، توهین را نمی پذیرمPDF

ما خواهان حقوق شهروندی برابر هستیم PDF

دین از دولت باید جدا باشد PDF

 آزادی یکسانی آرمان یارسانی PDF

Visits: 6793