Home / پانل آزاد

پانل آزاد

نوشتار.مطلب

تمام شدن منابع بودجه و پولهای خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران

یارسان مدیا ‏16‏.10‏.2021 یکی از خوانندگان سایت یارسان مدیا در داخل ایران این کمنت کوتاە در مورد وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی و آیندەای کە در انتظار ...

Read More »

اگر بیل زنی ، باغچه خودت را بیل بزن

یارسان مدیا 13.1.2021   برای آنهائیکە کمی آشنایی با مناسبات و روابط سیاسی  بین المللی نئو لیبرال محور دارند دوبارە بە قدرت رسیدن طالبان نباید چندان تعچب آور باشد. مغز ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا 08.10.2021 Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت دوم توجه همیشه به بازیگران اصلی که برای ایجاد دموکراسی اهمیت دارند ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا ‏2021‏-09‏-18 Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ به قلم: امیر سلیمی یک رژیم دموکراتیک را می‌توان به عنوان یک سیستم تصمیم‌گیری با ...

Read More »

بیانیه جبهه متحد کورد، در خصوص بمباران مقر احزاب کوردی در اقلیم کوردستان عراق

  یارسان مدیا ‏شنبه‏، 18‏ سپتامبر‏ 2021 کوردها سال هاست به منظور احقاق حقوق طبیعی خود با دولت های مرکزی درگیر هستند. اگر چه در این میان به نام دفاع ...

Read More »

از کردستان تا پنجشیر و مواضع ریاکارانە ایرانشهری‌ها و مرکزگرایان

  یارسان مدیا ‏16‏.09‏.2021 ن: فرشید سلطانی از کردستان تا پنجشیر و مواضع ریاکارانە ایرانشهری‌ها و مرکزگرایان اغراق نخواهد بود اگر بگوییم طالبان تحت حمایت مستقیم قدرتهای جهانی کشورهای تروریستی ...

Read More »

زیستن به دین یاری و یارسان، مرگ به سبک دین اسلام

یارسان مدیا 2021.09.05 بدون شک هر دین، آیین، عقدیده و باوری از بدو تولد تا لحظه‌ی مرگ رسم و رسومی آیینی خاص و مشخصی را برای کسانی که پیرو آن ...

Read More »

بی خبر از غفلت خود

  یارسان مدیا ‏2021‏-08‏-27 ن: امیر سلیمی مردم یارسان و جاف‌های گوران بە حکم و جبر تاریخ و جغرافیا محکوم بە زندگی در همجواری و با هم هستند. هیچکدام از ...

Read More »