Breaking News
Home / فرشید سلطانی

فرشید سلطانی

ازترور کسروی تا سلمان رشدی، میراث شوم ملایان و دین فروشان 

یارسانمدیا 13 اوت 2022 م مسئلە ترور مخالفان و کشتار دگراندیشان هموارە از موارد اساسی و مهم مورد اشارە توسط منتقدان دین اسلام بودە است. مخالفان دین اسلام همانند آتئیست‌ها ...

Read More »

حوادث آواجیق و ستم بی‌پایان بە ملت کورد

  خلق‌های کورد و ترک بە درازای تاریخ در خاورمیانە در کنار همدیگە زیستە و در شادی و شیون همدیگر شریک بودەاند و هرگاە کە این دو ملت دست در ...

Read More »

آمنە کاکە باوە نماد مقاومت ملت کورد

یارسان مدیا ‏14‏/06‏/22 ن: فرشید سلطانی چندی‌ست کە در رسانەهای جمعی و نیز شبکەهای مجازی، صحبت از آمنە کاکە باوە است. او کە بە عنوان یک نمایندە مستقل در پارلمان ...

Read More »

آفتی بە نام فرهنگ حاکم- بە بهانە اراجیف اخیر مهرە حکومتی، بهارە رهنما

یارسان مدیا ‏14‏.11‏.2021 ن: فرشید سلطانی فرهنگ مفهومی وسیع و فراگیر است کە ارزش‌های اجتماعی و هنجار‌های موجود در یک جامعە را نیز شامل می‌شود. فرهنگ می‌تواند شامل باورها، قوانین ...

Read More »

از کردستان تا پنجشیر و مواضع ریاکارانە ایرانشهری‌ها و مرکزگرایان

  یارسان مدیا ‏16‏.09‏.2021 ن: فرشید سلطانی از کردستان تا پنجشیر و مواضع ریاکارانە ایرانشهری‌ها و مرکزگرایان اغراق نخواهد بود اگر بگوییم طالبان تحت حمایت مستقیم قدرتهای جهانی کشورهای تروریستی ...

Read More »

قدرت‌های جهانی و جایگاە آنان در روند سرنگونی رژیم حاکم بر ایران

یارسان مدیا 2021.05.04 فرشید سلطانی, عضو شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان فریبرز رضایی،  روزنامەنگار و فعال سیاسی جمهوری اسلامی، از ابتدای قدرت گرفتن و بە روی کار آمدن، هموارە در ...

Read More »

آیا جنگی قریب‌الوقوع در انتظار کردهاست؟

  یارسان مدیا ‏2021‏.01‏.21 ن: فرشید سلطانی ملت کرد از ملت‌های کهن منطقە خاورمیانە است کە هموارە و در طول تاریخ در معرض حملات و کشتارهای بسیار زیادی قرار گرفتە ...

Read More »

مدتی‌ست کە فرانسە صحنە حملات افراط گرایان مسلمان شدە است.

یارسان مدیا ‏31‏ اُكتبر‏ 20 فرشید سلطانی تقریبا هر روزە از گوشە و کنار فرانسە خبری می‌شنویم منبی بر حملە یک یا چند نفر بە شهروندان بی‌دفاع و بە قتل ...

Read More »

مواردی از نقض حقوق بشر در ماهی کە گذشت

یارسان مدیا 23.10.2020 فرشید سلطانی رژیم حاکم بر ایران از ابتدای تاسیس خود، اقدام بە نقض حقوق بشر در ایران بخصوص شرق کردستان کرد. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران ...

Read More »