Home / بیانیە فارسی / پیام سازمان دمکراتیک یارسان بە مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زنان, (2021)

پیام سازمان دمکراتیک یارسان بە مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زنان, (2021)

یارسان مدیا
٧/٣/٢٠٢١

پیام سازمان دمکراتیک یارسان بە مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زنان

هشتم مارس بە عنوان روز جهانی زن شناختە شدە است.

گرچە این روز، برای اولین بار با همت و تلاش زنان و جنبش‌های سوسیالیستی در قرن بیستم نامگذاری شدە و گرامی داشتە شد، اما اکنون مراسم باشکوهی در سراسر دنیا، و از سوی بسیاری از گروەهای مدنی و سیاسی، بطور گستردە برگزار می‌شود.

هدف از نامگذاری این روز، یادآوری ستم تاریخی و سیستماتیک بر زنان، در جوامع مختلف، و نیز تجدید عهد برای برقراری یک سیستم دموکراتیک و برابر بودە کە در آن، زنان و مردان از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشند.

بدون شک، زن پایە و اساس جامعە است و جامعەای کە در آن، زن از حقوق برابر و انسانی و نیز حمایت همه جانبە جامعە و قانون برخوردار باشد، یک جامعە سالم، شکوفا و دارای امنیت خواهد بود.

بلعکس، اگر در جامعەای، زن مورد انواع ستم‌های جنسی، ملی و غیرە قرار گیرد، آن جامعە منکوب شدە و بە مانند یک پیکرە ناسالم و مریض، بە انواع آفت‌ها دچار می‌شود.

در جامعە استبداد زدە ایران، زنان در معرض انواع مصایب و ستم‌ها قرار دارند.

مهمترین ستم بر زنان، ناشی از سیستم فاشیستی-مذهبی حاکم بر ایران است. در این سیستم کە بر اساس شریعت اسلامی مختص بە ملایان بنا نهادە شدە است، زنان بە مثابە ابزار تولید مثل و هوسرانی مردان، بە کنج خانەها عقب راندە شدە و از حضور شکوفا و سالم در جامعە منع شدەاند.

در جامعەای کە حکومت، کارش را با شعار “یا روسری، یا توسری” آغاز کرد و اکنون شعار “برای زن بهتر آنست کە نە کسی را ببیند و نە کسی او را ببیند” را سرلوحە کار خود قرار دادە است، مشخصا زن جایی بهتر از آشپزخانە و بستر مردان نخواهد یافت.

از سوی دیگر، سیاست حکومت واپسگرا و داعشی تهران هموارە این بودە است کە زنان را از نظر اقتصادی، وابستە بە مردان نگهداشتە و از استقلال آنان جلوگیری کند و از سوی دیگر با تزریق مفاهیم مبتذل و مهملی همچون “غیرت” , مردان را وادار بە راندن زنان بە حاشیە کند، و برای تحقق این هدف شوم، بە مردان نیز حق اعمال خشونت علیە زنان و حتی کشتن آنان نیز اعطا شدە است.

اما این تنها گوشەای از ستم فراگیر و همگانی علیە زنان در جامعە استبداد زدە ایران است.

گروهی دیگر از زنان کە با رنج و ستم طاقت فرسا و غیرقابل وصفی روبرو هستند، زنان یارسانی می‌باشند.

آنان همزمان، هم بە دلیل زن بودن مورد ظلم واقع می‌شوند، هم کورد بودن و هم یارسانی بودن، در واقع زنان یارسانی می‌بایست در سە جبهە بە نبرد علیە بی‌عدالتی‌ها و ستم سیستماتیک بپردازند.

رژیم سرتاپا جنایتکار و واپسگرای حاکم بر ایران، از همان ابتدا شمشیر را علیە خلق کرد و مردم یارسان از رو بستە و آنان را مورد تهاجم همه جانبە قرار داد.

این تهاجم همه جانبە شامل قتلعام مردم بی‌گناە یارسانی، تلاش برای تغییر و برهم زدن بافت جمعیتی مناطق یارسان نشین، تلاش جهت آسیمیلە نمودن جوانان یارسانی در راستای آموزەهای عقب افتادە و ضد بشری سیستم حاکم و نیز محروم نگهداشتن مردم یارسان از نظر اقتصادی و بیرون راندن یارسانیان از بدنە فعال جامعە از طریق مصاحبەهای عقیدتی و غیرە بودە است.

سازمان دموکراتیک یارسان معتقد است کە نجات از این وضعیت اسفبار و دهشتناک موجود، بدون اتحاد و یاری تمام یارسانیان ممکن نخواهد بود.

این سازمان، بر این باور است کە آزادی و شکوفایی و پیشرفت جامعە از مسیر آزادی و اعتماد بنفس زنان می‌گذرد بنابراین مبارزات زنان می‌بایست با حضور و حمایت همه جانبە مردان همراە گردد.

سازمان دموکراتیک یارسان در پایان، ضمن پیروز بائی این روز، تاکید بر اهمیت و نقش تعیین کنندە و زیربنایی زنان در برخورداری از یک جامعە آزاد، سالم و شکوفا، ابراز امیدواری می‌کند کە با اتحاد همه جانبە مردان و زنان، مردم ایران بطور کلی، و مردم یارسان بطور اخص، از شر استبداد و دیکتاتوری حاکم رهایی یافتە و در جامعە متکثر ایران بە جایگاە واقعی خود دست یابند.

شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان

٧ مارس ٢٠٢١

پیشکەش کردن برنامە لە دەنگ یارسان

بینرگل عزیز دەنگ یارسان ئی و ختانە وە خیر

تبریک روژ جهانی زنان

 

روژ جهانی زنان یادآور روژیکە لە سال ١٩٠٨ میلادی کە ژن کارگر نیویورکی ارا وە دست هاوردن حقوق زیادتر و ساعت کار کمتر دست دان لە تظاهرات و مبارزە خویان ارا وە دست هاوردن حق انسانیان شروع کردن

پیشنهاد جهانی وە بین اوو روژە جور روژ جهانی ژنان لە سال ١٩١٠لایان ژنیک وناو کلارا زنگین دریا کنفرانس جهانی ژنگەل کارگر لە کوپنهاگن. پیشنهادکە لە لان ١٠٠ ژن حاظر لە کنفرانس قبول کریا. سازمان ملل متحد و اکثر کشورگل دنیا و سازمانگل حقوق بشری ٨ مارس جور روژ جهانی زنان وە رسمیت ناسن و ریز لەلی گرن.

بلام لە شون زیادتر لە ١١٠ سال لە مبارزە زنگل ئەرا وە دست هاوردن حق برابر خویان، باید لە خومان بپرسیم  ژن ایرانی کە ژن یارسانی بشیک لە ای کوملگاسە لە کورە قرار گردنە؟

ژن ایرانی لە شون ٤٢ سال لە انقلاب اسلامی صاحب چە حق و حقوق سیاسی وە کوملایەتین؟

جواب ئی پرسیارگلە هالە ئیرە کە وقتی دینیمن لە بر طبق قانون اساسی  ژن حق نیریت بوتە ریس دولت، روح مرد سالاری حاکمیتوە اجازە ناییت لە بونە وزیر. عرف و عادت کوملایەتی او حقە و پیان ناییت وە میل خویان تفریح و سفر بکن. لە دادگاکان نیمە یک پیاون، بی اجازە یک پیاو سرپرست نا توانن پاسپورت و اجازە سفر داشتون، پیاگ توانیت ژن خوی لە فعالیتگل ورزشی منع بکیت.

صداها نابرابری اجتماعی کە ۆپیمان ثابت کیت کە ژن ایرانی ریە فریک ماگە کە بچن تا حق برابر وە گرد پیاگەکانا داشتون.

جی دیریت کە وە ستم و زلم زیاگەیک وە ژن یارسانی و باقی زنگل ایران کە لە بار اتنیکی وە اینی وە وە گرد جناع حاکما فرق دیرن.

ژنیک کە لە بار اتنیکی وە دینیوە لە حاکمیتە بوت خاون یە امتیازگلیکە، لە عوضی بونە الت دس حاکمیت ارا سرکوت او زنە همنوعەکانیان.

حاکمیت لە او ازادی محدودە کە دیتە یک بر ژن نزیک وە دستلاتداران جور ماسک استفادە کیت ارا وە شاردن چهرە زن ستیزە ریو و دنیای خارج.

ئیانە گشتی واقعیت جامعە ایرانە

ازادی ژن کورد، فارس، بلوچ، ترک و عرب لە ایران وە یکوە گرە خواردگە. وە یک ژن لە هەر کورە ایران زلم بوت، نشانە نابرابری لە کوملگاس.

بیبرگل عزیز دەنگ یارسان.

ایمە خذمت کارگل ئی کانالە و پای امکاناتیک دیریمن و کمک کاک حشمت خسروی و مناسبت ای روژە چەن بەرنامە ارا روژگل هفتم و هشتم مارس تاوتوی کردیمس کە امیدواریم  وە دل تماشاکرگل دەنگ یارسان بوت.

روژ هفتم مارس پیام سازمان دمکراتیک یارسان و مساحبە وە گەرد سحر شهیار، چالاک سیاسی و دفاع کەر حق ژن، نیشتە جی سوئد. خانم شهیار لە رەی مبارزە ژنگەل ارا وە دس هاوردن حق سیاسی و جمگایی خویان لە ایران نخش وەرچەویک لە ای سالگەل آخرا داشتگەس.

روژ هشتم مارس، مساحبە “دەنگ یارسان” وە گەرد خانم مرجان کرمجانی، چالاک فرهنگی و هونەری و ورزشکار کرماشانی. ای هنرمن و ورزشکارە، خاون چن مدال قاره‌مانی لە رشتەگەل جوروایجور ورزشیە.

مساحبە دەنگ یارسان وە گەرد خانم هما عسکری، چالاک یارسانی نیشتە جی نروژ. خانم عسکری سالگەل لە ژیان خوی خرج هدفگەل انساندوستانە وە کومەک و هاوکیشە یارسانیەکان خوی کردگس.

ادامە برنامە

 

بازدیدها: 48