Home / پستهای تازە / اطلاعیه کمیسیون تشکیلات سازمان دمکراتیک یارسان در مورد رخداد فی ما بین ساکنین دالاهو

اطلاعیه کمیسیون تشکیلات سازمان دمکراتیک یارسان در مورد رخداد فی ما بین ساکنین دالاهو

اطلاعیە شمارە ١

 

 بنا به اطلاعات و خبرهای رسیده درگیری بین بخشی از مردم یارسان و عشیره کوئیک در گرفته است کە منجر بە قتل و زخمی شدن تعدادی از طرفین درگیر شدە است.

. هنوز خبر موثقی از علت این درگیری در دست نیست

کمیسیون تشکیلات سازمان دمکراتیک یارسان از طرفهای درگیر درخواست می کند که هر چه زودتر به این درگیری خاتمه دهند و از ریختن خون بیشتر جلو گیری نمایند.

کمیسیون تشکیلات  سازمان دمکراتیک یارسان بر حق مشروع و ذاتی مردم یارسان برای دفاع از هستی خود در مقابل هرگونە تهدیدی از جانب هر کسی یا گروهی تاکید می ورزد.

 بی شک ادامه چنین درگیریها امکانات توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی منطقه را مختل می نماید.

 چنین رویدادها و ادامەی آنها  تنها بە ضرر مردم بومی منطقە تمام میشود و تنها راەحل آشتی،تسامح و احترام گذاشتن بە حق و حقوق یکدیگر است .

کمیسیون تشکیلات سازمان دمکراتیک یارسان

1 ژوئن ٢٠٢١

بازدیدها: 415