Home / بیانیە کوردی / سازمان دموکراتیک یارسان لە اعتراضات خوزستان (قیام تشنگان) و آزادیخوازان ایران حمایت کیت

سازمان دموکراتیک یارسان لە اعتراضات خوزستان (قیام تشنگان) و آزادیخوازان ایران حمایت کیت

 

 

اعتراضات مردم خوزستان وە دژ قیران بی‌آوی و وضعیت فرە سخت معیشتی و اقتصادی، کە وە قیام تشنگان مشهورە، دامنەی ارا استانگل بوشهر، اصفهان و لورستان، کرماشان تەیران، تبریز، عیلام، سقز و فرە شارتر کیشاگس.

زیاتر لە ٤٣ سالە رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی توانستگە مردم ایران  وە تایوەت مردم نەتەوگل عرب، کورد، تورک و بلوچ لە بار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیوە لە سختترین شرایط قرار بیەی، تحقیریان بکیت و تمام آزادییە ابتداییەکان لە لیان بگریت. سەرەرای دولمنی و ثروت و سرمایە بانزوی و ژیرزوی، مردم ایران وە تاویوت نەتەوگل ناو ایران روژ لە دویای روژ فقیرتر و طبقەی حاکمیچ ثروتمنتر و مورفهترن و جواو هر داوخوازیک برحق مردم وە گولە و سرکوب شدید دزگا امنیتی و نظامیەکان رژیم دریتوە.

استان خوزستان یکیک لەو استانگلسە کە پرآوترینە لە تمام ایران، دولەمەنە وە باخات خورما و خاون بیشترین یدک نفتیە لە ایران، اما مردمەکەی لە محرومترین قشر جمگای ایرانن و آو کە سرچمەی حیاتە لە پر آوترین استان ایران کمیابە و مردم لە موقعیتی قرار داگس کە قیام تشنگان وە قیمت گیانیان وە ری خستنە. لە کارون و کرخ و هورالعظیم بی آوی بیداد کیت و جوانان و مردم اهواز وە شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” خوازیار گذار لە جمهوری اسلامی و ریشکن کردن ولایت فقیە و نظام جمهوری اسلامی ایران لە کلیت خوی بین. اعتراض و قیام مردم تنیا اعتراض وە وضعیت معیشتی نیە، بلکو اعتراض وە تبعیض و “ظلم مظاعف” و هویت خواهی نەتەویچ بی.

اعتراضات خوزستان و همبستگی مردم ایران یادآور جنبش و خیزش مردمی دی مانگ 1396 وآبان مانگ 1398ە. اتحاد و همبستگی مردم لە سراسر ایران بدون گوش داین وە تهدیدەکان جمهوری اسلامی و ایجاد رعب و وحشت لە ناو مردم جور ” ترسانن مردم لە تجزیە ایران و وە سوریە و عراق بین ایران” فرە فراتر لە یک اتحاد همنوعی و اعتراض وە کمبود آو و وضعیت معیشتی مردمە، بلکە مردم وە شعار “مرگ بر اصل ولایت فقیە” “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر جمهوری اسلامی ایران” و شعارگل براندازی داوای گذار لە جمهوری اسلامی کیت و خوازیار تغییر نظام جمهوری اسلامی ایرانە.

جمهوری اسلامی ایران لە وضعیت موجود فرە نگرانە و نیروگل امنیتی، انتظامی و بسیجی جمهوری اسلامی ایران ارا بقای نظام دستور دسریژی و کشتار مردم دیرن، چوین لە تجمع مردم ترسیەن و اگر ای اعتراضاتە تمام شارە گورەکان ایران بگری، جمهوری اسلامی ایران قطعا توانایی مقابلە وە گرد نیرو عظیم ملیونی مردم نیریت و لە راسیا نظام جمهوری اسلامی جرقەی فروپاشی خوی داسە لی.

لە خوزستان و تمام شارەکان ایران نیروگل امنیتی، انتظامی و نیروگل لباس شخصی و بسیج اقدام وە دسریژی گولە مستقیم روی وە مردم کردن و تا ئیسە چندین کشتە و زخمی و دەها نفر دسگیر کریاس.

جمهوری اسلامی ایران لە دی مانگ 96 و آبان مانگ 98 وە قطع اینترنت توانست خلل وارد ارتباطات، خوررسانی و هماهنگی و مکاتبات بین مردم بکیت، ایسیچ لە همان متود ارتجاعی و دژ وە آزادی ارا سرکوب مردم و مخالفین نظام استفادە کیت. اما شواهد نیشان دیت کە جمهوری اسلامی لە طریق سرکوب، دورس کردن جو ترس و خفقان و ترسانن مردم ناتوانی ادامە وە حیات خوی بیەیت.

سرنوشت مردم یارسان گری خواردگس ول سرنوشت مردم سراسر ایران و بدون آزادی و تحقق حقوق شهروندی مردم ایران، مردم یارسانیچ وە تنیای ناتوانی لە آزادی و زندگی بیتری برخوردار بود.

یارسانی لە طویل تاریخ زلت و ژیر دستەی و خواری قبول نکردگە و همیشە وە وجدان آزاد بشیک بیە لە نیرو مقاومت لە مقابل ظلم و زورداری و توانستگە باوجود انکار هویت و موجودیتی، هویت و شوناس نەتەوەیی و آینی خوی حفظ بکیت.

سازمان دموکراتیک یارسان باور دیریت کە جمگای یارسان لە داخل ولات وظیفەی تاریخی دیرین کە جور همیشە وە آگاهی و وجدان زندە ول تمام مردم ایران لە موبارزە برعلیە نظام استبدادی و فاشیستی دینی جمهوری اسلامی همبستگی و اتحاد خویان عملا نیشان بین.

 

سازمان دموکراتیک یارسان درود و آفرین ارا تمام آزادیخوازان ایران کە گیان خویان نانەسە کف دسیان تا لە شر جمهوری اسلامی خلاصی پیا بکن کل کیت.

کرماشان و عیلام نیشان دان کە همیشە سرقافلە و پیشرون لە موبارزە دژ وە استبداد و دیکتاتوری و ایجاریش نیشان دان کە لە هر فرصتی ارا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی استفادە کن.

 

سازمان دموکراتیک یارسان داوا لە تمام یارسانیەکان لە سرتاسر ایران وەتایوت کرماشان کیت کە خویان سازماندهی بکن و سررای همبستگی و اتحاد ول خوزستان و تمام ایران اجازە نین کە نیروگل جمهوری اسلامی رخنە بکیتە ناویان و دودستگی دورس بکیت، چوین نظام وە دورس کردن ترس و تفرقە وە ژیان خوی ادامە دیت.

 

 

زندە باد قیام مردم ایران

سرنگون بود رژیم جمهوری اسلامی ایران

 

رابەری هاوبش سازمان دموکراتیک یارسان

26/07/2021

 

 

 

 

بازدیدها: 400