Home / بیانیە فارسی / بیانیه شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان در رابطه با یازدهمین سالگرد تأسیس سازمان

بیانیه شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان در رابطه با یازدهمین سالگرد تأسیس سازمان

یارسان مدیا
2022-12-06

 

بیانیه شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان در رابطه با یازدهمین سالگرد تأسیس سازمان

یارسان مدیا

گرامی باد ٧ آوریل، روز بنیانگذاری سازمان دمکراتیک یارسان (سدی)

 

در طول صدها سال تعلقات دینی و اتنیکی در تمام شئونات زندگی شهروندان ایرانی نقش تعیین کنندەای ایفا کردە است و بر اساس چنین معیارهایی روابط دولت با مردم و حتی بین اقشار مختلف جامعە تنظیم میشود. در طول این چهل و دو سال حکمرانی جمهوری اسلامی این تبعیضات بسیار گستردە و در بسیاری موراد نهادینە و قانونی شدە است.

بزرگترین قربانی این تبعیضات و نابرابری‌های اجتماعی بطور آشکار مردم غیر مسلمان و کُرد یارسان بودە است. این جامعە با محدودیت‌های فراوانی روبرو است. موانع شغلی، مشکلات تحصیلی، عدم دخالت در سرنوشت سیاسی و غیرە، از جملە مشکلات و معضلاتی است کە دامنگیر مردم یارسان، به‌خصوص جوانان شدە است.

در اوایل دهه هشتاد میلادی تعدادی از مردم یارسان کە ما‌‌هیت انقلاب اسلامی و رژیم برآمدە از آن را بخوبی درک کردە بودند بە کردستان عراق پناه آورده و در آنجا با استفادە از فضای سیاسی نسبتاً آزادی که ایجاد شدە بود اولین جنبش سیاسی/ نظامی (جنبش مقاومت جامعه اهل حق) ایجاد کردند و با استفاده از آن مبارزه خود را برای احیای حقوق اجتماعی خود آغاز کردند. اما بعد از خارج شدن فعالین یارسانی از عراق، شیوە مبارزاتی آنان همزمان با تغییر و تحولات فکری و رشد آگاهی سیاسی در کشورهای دمکراتیک اروپایی، فرآیند سازماندهی و توسعە جنبش های سیاسی هم تکامل خود را به درستی پشت سر گذاشت و در نتیجه در روزهای هفتم و هشتم ماە آوریل سال ٢٠١٢ طی کنگرە “اتحاد یارسان” جنبش های فعال یارسان اعلام انحلال نمودە و سازمان دموکراتیک یارسان بنیانگذاری شد. شورای مرکزی سازمان این روز تاریخی و فرخندە را بە تمام اعضا، هوادارن و دوستان سدی تبریک میگوید.

از زمان تأسیس این سازمان تا کنون جهان شاهد تحولات زیادی بودە است کە در این میان بە جرات می‌توان گفت کە خاورمیانە بیشترین حجم از تحولات و تغییرات را بە خود دیدە است. منطقە خاورمیانە توسط قدرت‌های بزرگ و کوچک مورد حملە و استعمار قرار گرفتە و صحنە جنگ‌های نیابتی و خانمانسوز شدە است. از سوی دیگر این قدرت‌ها، زمینە تحول و توسعە عقیم و زیر ساخت های ناقص جوامع این منطقە را نابود کردند و با ارائە طرح های عمرانی و پروژەهای بازسازی و عرضە وامهای گران این جوامع را دوبارە بە اسارت سیاسی و اقتصادی در آوردەاند.

حکومت جمهوری اسلامی با ترویج خشونت و تقابل و جنگهای فرقەی و قشری در خارج از مرزهای خود تبدیل بە اختاپوس وحشت و نفرت و نابودی شدە است. مداخله‌گری‌های این حکومت ضد انسانی در کشورهای منطقە ثبات نسبی اجتماعی و سیاسی آنها را دچار اختلال کردە است و پروسەهای سیاسی و ترقی خواهانە این جوامع را با اتخاذ سیاست های قشری و جاەطلبانە تهدید می کند.

جنگ‌های نیابتی و دخالت‌های این رژیم در امور داخلی کشورهای منطقە از یک سو و لشکر کشی‌ها و آتش افروزی‌های حاکمان ایران با استفادە از نیروهای تروریستی سپاە پاسداران و شبە نظامیان وابستە بە آن، خاورمیانە را بە گوی آتش تبدیل کردە است و این مسئلە را بە اثبات رساندە کە با وجود رژیم اسلامی حاکم بر ایران کوچکترین امیدی بە بازگشت صلح و امنیت در منطقە وجود ندارد.

باج ناکارآمدی مدیریت سیاسی و اقتصادی رژیم و دخالتهای نامتعارف این حکمرانان را باید مردم ایران بە شکلی سنگین پرداخت کنند. با شیوع ویروس کرونا در جهان، این بیماری کشندە بە ایران هم سرایت کرد و در فاصله کوتاهی بعد از اعتراف مقامات جمهوری اسلامی آهنگ مرگ و میر ناشی از این ویروس کشنده سر تا سر ایران بحران زده را فرا گرفت. برخورد با این بیماری کشندە سوء مدیریت این حکمرانان را هر چە بیشتر برای همگان برملا کرد. عدم شفافیت مقامات جمهوری اسلامی در مورد سرایت این بیماری بە کشور و عدم اقدامات پیشگیرانه گسترش آن بە تمام استان های کشور را سرعت بخشید و موجب بالا رفتن تلفات ناشی از آن شدە است.

در کنار شیوع ویروس کرونا، آمدن سیل در گلستان و دیگر شهرهای ایران زندگی روزمرزە بخش زیادی از مردم ایران را با مشکلات و معضلات جدی روبرو کردە است. این رژیم ناکارآمد هنوز پس از چند سال از حادثە زلزلە در شهرهای استان کرمانشاه نتوانستە است زیر ساختهای ابتدائی را بە حالت پیش از حادثە برگرداند. آنهایی کە خانەهای خود را در اثر زلزلە از دست دادند، کانکس و چادرهای شان نیز بە کام سیل فرو رفت، این در حالی است کە کشتی منقش به آیات قرآن با عنوان “کشتی مطلا” بە وزن ٧٠ کیلو گرم از دل سرزمین مردم کرمانشاه و در برابر چشم پر از اشک و خون مردم آن دیار برای اهداء بە حرم حسین بن علی می گذرد.

تغییرات سیاسی و حادثەهای طبیعی و سیاستهای زیست محیطی و اقتصادی غلط و غیر علمی بطور مستقیم بر روی زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم یارسان تأثیرات جدی و خاص خود داشتە است. سازمان دمکراتیک یارسان چنین وضعیتی را زیر ذرەبین نقد و تحلیل قرار دادە و برای مقابلە با آن دست بە برنامەریزی و طرح و آلترناتیو ارائە می کند. جامعە یارسان بی شک دارای سرمایەهای فرهنگی و غیرە است، اما مثل بقیەی جوامع همسایە از فقر فرهنگ سیاسی رنج می برد.

با این مقدمە کوتاە و برخلاف عادت و سنت رایج کە در سال یادها فقط “غرور” و “بزرگی” سازمان یا حزب برجستە میگردد و از آن تمجید و تحسین می شود، در اینجا سعی می شود کە ارزیابی مختصری از نقش سازمان در مدت این ٨ سال در زمینە سازماندهی و بسیج عمومی ارائە شود و آن را مورد باز نگری قرار دهد.

داشتن جریانی سیاسی تا اندازەای توانستە است امید و اعتماد به نفس و بازیابی غرور و شخصیت تاریخی بخش های از جامعە یارسان را به نمایش بگذارد. جامعە یارسان از دوران بالویل تا کنون نوع مبارزە و روش تلاش فکری و رفتاری خود را تعریف کردە است. این مبارزە هزار سالە بر اساس مهربانی، مدارا و مروّت بودە است و زندگی مسالمت آمیز را ضامن زندگی با سعادت و عادل دانستە است. سلطان سهاک به عنوان میراث دار این مفهوم فکری و حرکت نهضت، با طرح نظام پیر و پادشاهی وارد فعل و انفعالات اجتماعی و سیاسی در منطقه شد و بخاطر آن نیز مورد تهدید و تعقیب قرار گرفت. از آن تاریخ بە بعد، جامعەی یارسان به رهبری شخصیت های فرهمند و پیشگام برای پاسداری و حفاظت از والاترین ارزشهای فرهنگی و هویتی منحصر به خود بە طور خستگی ناپذیر تلاش و پیکار کرده اند.

نظام و پیمان بیا و بس پردیوری تا کنون توانسته است انسجام و اتحاد کم تا زیاد این مردم را محفوظ نگه دارد. نسل کنونی وظیفه و حتی با جرأت می توان گفت که مأموریت تاریخی دارد تا با توجه به اوضاع کنونی، جهان گرائی و گسترش و نهادینه شدن ارزش پلورالیسم فرهنگی، وحدت جامعه خود را حفظ کند و روش مبارزات و زندگی اجتماعی و سیاسی آن را با علوم و ارزش های جهان شمول وفق دهد و باید بکوشد صدای آزدیخواهی و حق طلبی مردم خود را کانالیزه کند و آن را از انحراف نجات دهد.

اما چرا با داشتن چنین سرمایەهایی تاریخی، فکری و ارزشی کە بقول ما یارسانی های می تواند سنگ بنای جامعەی آزاد، عادل و روادار باشد تلاش برای آن و ارادە و میل مبارزە برای تحقق این ارزشهای بزرگ و مهم در درون جامعە وجود ندارد و مردم با ظلم و تبعیض کنار می آیند، و یا اینکە چرا “سازمان دمکراتیک یارسان” با توجە بە زمینەها و بسترهای اجتماعی درون جامعە یارسان فعالیت تشکیلاتی و سیاسی آن چندان مطلوب و مساعد نیست.

چگونە با انتشار”دفاتر” و آگاهی از گذشتە و تاریخ خود و امکان استفادە از شبکەهای اجتماعی فعالیت و کنش سیاسی‌اش ضعیف است، در حالیکە می بینیم قشر مشخصی از جامعە تمام فعالیتهای مدنی آنها را بە زیر سلطە قشری خود در می آورند.

بعد از انقلاب و تا کنون بە جرأت می توان ادعا کرد کە تنها نیروی محرک فعالیت‌های سیاسی جامعە یارسان همان نسل اول مبارزان یارسانی هستند کە بعد از خارج شدن از ایران با رژیم اسلامی در افتادند و با روش مدیریتی خود جامعە یارسان را نسبتا وارد فاز مبارزاتی شبە مدرن و نوین کردند.

با وجود تجارب کار سیاسی، روش مدیریت و تبیین و درک این افراد از کار سازمانی مترقی و مدرن و دمکراتیک بیشتر تحت تأثیر خصلت ها و روش های تشکیلاتی جریانات چریکی و چپ سنتی بودە است.

در چنین نظام های تشکیلاتی نوعی خود بزرگ بینی، توتالیتارتسم و مرکزگرایی مطلق حکمفرماست و در چنین فضایی تشکیلاتی زمینە و ظرفتی های دمکراتیک، بحث آزاد و انتقاد و خود انتقادی محدود و امکان بروز و ابراز ندارد. نیروهای جوان و تحصیلکردە با رجوع بە این نوع و طرز مدیریت تشکیلاتی در سازمان عدم ورود و وجود خود را در تشکیلات سازمان توجیە کردەاند.

اما آنها نیز بر این واقعیت تاریخی واقف بودەاند کە سدی محصول خود آگاهی تاریخی و هویتی جامعە یارسان، مخصوصا آن بخش از جامعەی یارسان است کە ٤١ سال پیش علنا بە رژیم اسلامی “نە” گفتند و با ترک وطن مبارزە را علیە آن آغاز کردند. سازمان دمکراتیک یارسان رسما از سال ٢٠١٢ بە عنوان و با اعتبار جریانی سیاسی، در جهت تحقق اهداف سیاسی جامعەی یارسان و برای تقویت و تثبیت موقعیت سیاسی و اجتماعی آن در آیندەی سیاسی ایران تلاش و مبارزە می کند.

سازمان دمکراتیک یارسان بر این باور است که بدون داشتن قدرت سیاسی و دخیل بودن در قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی کلان و اعمال نفوذ و فشار سیاسی، جامعه‌ی یارسان در تعیین و تکلیف سرنوشت خود بی اختیار خواهد بود. سازمان در تلاش است تا با طیف های مختلف وارد دیالوگ و گفتگو بشود، هر چند سدی باور دارد کە اختلافات نظری و سیاسی قابل ملاحظەای برای “گفتگو” وجود ندارد تا اینکە از آن طریق بتواند متوجە موضوع های فکری و نظری ملموسی شود، بلکە همیشە اختلاف سلیقە و رفتاری وجود داشتە و دارد.

تا این لحظە سدی برنامە، دیدگاە، پیشنهادات یا نظراتی دریافت نکردە است تا اینکە بتواند با مطالعە و تحقیق و تفحص در آنها بە بازاندیشی و بازنگری در نظرات و دیدگاەهای سیاسی خود بپردازد. متأسفانە سازمان در امر کار و تلاش بیشتر برای ایجاد و گسترش روابط بیشتر و تبادل اندیشە و آراء با این بخش قابل اهمیت ضعیف عمل کردە است.

جامعە یارسان برخلاف جوامع ابراهیمی رویکردی ارزشی انسانی بە حقوق زن داشتە است. از زمان بالویل زنانی چون مامە جلالە، فاطمە لرە، خاتون بشیرە و خاتون رزبار در مقاطع زمانی مختلف همگام دیگر چهرەهای جامعە یارسان در میدان عمل بە ترویج و تبلیغ باورها و اندیشەهای انسان محوری یاری پرداختەاند. محصول و نتیجە مبارزە آنها منجر بە نهادینە کردن حقوق زنان و اعلام آن در دفاتر شدە است. متأسفانە سازمان نیز با توجە بە داشتن چنین سرمایەهایی ارزشی و فکری نتوانستە است زنان را وارد فعالیت‌های سیاسی کند.

سازمان دمکراتیک یارسان بە این نتیجە رسیدە است کە برای توفیق بیشتر در کار سیاسی نیاز بە مهندسی اجتماعی و فرهنگسازی در جامعە است. سدی از تودەگرائی و پوپولیسم پرهیز کرده و دارای اعتدال سیاسی روشن و صریح می باشد، چونکە معتقد است که دشمن اصلی جامعەی یارسان خرافات، نهادها و جریانات بی‌نام و نشان و وابستە بە قدرت‌های منطقەای هستند کە با بکارگیری امکانات مالی و تبلیغاتی هدفمندانە برای بی اعتبار کردن و بە حاشیە راندن جنبش‌های سیاسی مردم یارسانی در تلاش هستند.

سازمان دمکراتیک یارسان برای جذب نیروهای اجتماعی، جوانان و زنان، شکوفایی عقل و اندیشە و برابری حقوق بر اساس شایستەسالاری در درون تشکیلات باید بیشتر تلاش کند وبرای ایجاد ارتباط ارگانیک با نهادهای مدنی و دیگر نیروهای اجتماعی فعال در داخل کشور، کە در آیندە زمینە و پایەهای اصلی آزادی، استقلال و ترقی جامعە یارسان تشکیل خواهند داد، بکوشد.

شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان دوبارە ٧ آوریل، سال یاد تأسیس سازمان را بە اعضا، هواداران، دوستداران خود تبریک می‌گوید.

شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان

بازدیدها: 69