Home / پستهای تازە / نظام زن ستیز ولایت فقیە جمهوری اسلامی ایران بازهم جنایت آفرید

نظام زن ستیز ولایت فقیە جمهوری اسلامی ایران بازهم جنایت آفرید

 

یارسان مدیا
‏17‏ سپتامبر‏ 2022

 

ژینا (مهسا) امینی ۲۲ سالە و اهل شهرستان سقز که به همراه خانواده اش به تهران سفر کرده بود، روز سەشنبە در تهران توسط نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد  جمهوری اسلامی ایران بخاطر حجاب اجباری بە‌ شدت مورد ضرب‌ و‌ شتم قرار گرفت و بە قتل رسید.

ژینا امینی اولین قربانی سیاست‌های ضدانسانی و ضد زن رژیم جمهوری اسلامی نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. صدها و حتی هزاران زن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری، فعالیت سیاسی و مبارزه با نابرابری و تبعیض جنسیتی بشکل مستقیم و غیرمستقیم زندانی، شکنجە و به قتل رسیده‌اند.

جامعه‌ای که براساس نابرابری، تبعیض وحشیانه، بی عدالتی و استثمار فرد از فرد سازمان داده شده است، نمی تواند عاری از خشونت باشد. در جامعه‌ای که دین حاکم و دزدان صاحب قدرتمند، وجود خشونت بە امری طبیعی تبدیل  شدە است. در چنین نظامی برای ادامه حیات خود فقط خشونت فیزیکی کفایت نمی‌کند بلکه به ایدئولوژی  برای توجیەی وضع موجود نیز نیاز هست.

در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران سرنوشت فاجعه باری برای زنان ایرانی در چهار دهەی عمر ننگین این رژیم  بوجود آمدە است. رژیم جمهوری اسلامی با توسل بە ابزارهای سرکوب، خشونت و تبعیض علیە زنان، ایران را عملا تبدیل بە یکی از ناامن‌ترین کشورها برای زنان مبدل ساخته است. رژیم ایران، به پشتوانه احکام ضد انسانی مبنی بر ایدئولوژی مذهبی، خشونت علیه زنان در ابعاد وسیعی نهادینه کرده است. متاسفانە در اوایل به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی خشونت علیه زنان در ایران، پیش از هر چیز یک مسئله سیاسی بودە که ریشە در ارزش‌ها و جهانبینی جمهوری اسلامی ایران نسبت بە جایگاە و مقام زن در جامعە دارد. برای جمهوری اسلامی ایران نقش و مقام زن تا حد نصف انسان در قانون اساسی تنزل پیدا کردە و  به عنوان نظامی زن ستیز، نابرابری و تبعیض علیه زنان مطابق با احکام شرع و دین مطابق با قانون می‌داند. در نظام مذهبی جمهوری اسلامی، تنها راە بقاء در قدرت سرکوب و تنگ کردن حلقەی آزادی‌های ابتدایی شهروندان، مخصوصا زنان است.

سازمان دمکراتیک یارسان، با اعتقاد به اینکه ریشه تمام تبعیض و نابرابری‌ها علیه زنان در نظام ایدئولوژی مذهبی ریشە در ساختار و قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، تنها راە رهایی مردم، بخصوص زنان ایران گذار از تمامیت نظام ولایت فقیە و جمهوری اسلامی ایران است.

سازمان دمکراتیک یارسان معتقد است آزادی جامعە و مردم ایران باید در مسیر آزادی زن عبور کند.
آزادی زن برای سازمان دمکراتیک یارسان بخشی از مبارزه برای ایجاد جامعه‌ای آزاد و برابر و عاری از هر نوع تبعیض و خشونت علیە زنان است.

سازمان دمکراتیک یارسان بر این باور است کە تنها اتحاد مردم ایران با هر گرایشات سیاسی و فرهنگی کە دارند، راە سرنگونی و گذار از جمهوری اسلامی با قوانین پوسیده و زن ستیزش می‌تواند میسر کند.

سازمان دمکراتیک یارسان قتل فجیع ژینا (مهسا) امینی را شدیدا محکوم می‌کند. در عین حال از هرگونە اعتراضات مردم ایران و مخصوصا مردم کوردستان پشتیبانی می‌کند.

سرنگون باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی ایران.

شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان

17-09-2022

بازدیدها: 93