Breaking News
Home / امیر سلیمی / سازمان و مدیریت، قسمت ٤

سازمان و مدیریت، قسمت ٤

یارسان مدیا

٥ اکتبر٢٠٢٢ م
دانشگاە OsloMet
دانشکدە علوم اجتماعی

ن: امیر سلیمی
قسمت ٤

حرکت به سمت تحول دیجیتال نیازمند رویکردی یکپارچه و در هم تنیده در درون سازمان برای موفقیت در این مسیر است. عناصر مهمی که برای بهبود شانس موفقیت در مسیر تحول دیجیتال باید در سازمان هماهنگ شوند عبارتند از:
فعالیت ها/عملکردهای تجاری: بازاریابی، عملیات، منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، خدمات مشتری و غیره.

امیر سلیمی
امیر سلیمی Amir Salimi

فرآیندهای کسب و کار: مجموعه ای از فعالیت های به هم پیوسته در یک سازمان که برای دستیابی به یک هدف تجاری خاص است، فرآیند نامیده می شود. اما هر چه فرآیندهای کسب و کار ایجاد شده در سازمان و استفاده از قابلیت های اتوماسیون فرآیند در کسب و کار انعطاف پذیرتر باشد، در طول فعالیت های سازمان آسان تر خواهد بود. بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار در استراتژی های تحول دیجیتال ضروری است و در بیشتر صنایع این مورد ترکیبی از اهداف سمت مشتری و اهداف داخلی در سازمان است.

مدل‌های کسب‌وکار: به نحوه عملکرد کسب‌وکار، از رویکرد ورود به بازار و ارائه ارزش تا راه‌هایی که کسب‌وکار به دنبال کسب درآمد است، می‌پردازد. در مسیر تحول دیجیتال، مدل‌های کسب‌وکار سنتی قطعاً دستخوش تغییرات زیادی خواهند شد و با رویکردهای جدید برای مدل‌های تجاری جدید و سودآور سازگار خواهند شد.

اکوسیستم های کسب و کار: شبکه های شرکا و ذینفعان، و همچنین عوامل زمینه ای که بر شخص و کار تأثیر می گذارد، مانند اولویت ها و نهادهای نظارتی یا اقتصادی، به عنوان بخشی از اکوسیستم کسب و کار شناخته می شوند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های مسیر تحول، ایجاد اکوسیستم‌های تجاری جدید و ارتباط با بازیگران در اکوسیستم ایجاد شده است.

مدیریت دارایی های تجاری:

یکی از موضوعاتی که در مشاغل سنتی رایج است، توجه به دارایی های سنتی است، اما کمتر به دارایی های نامشهود سازمان مانند اطلاعات و داده های مشتری توجه می شود. بهبود تجربه مشتری هدف اصلی بسیاری از پروژه های تحول دیجیتال است و اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل شده منبع مهمی برای بهبود تجربه مشتری و ایجاد حس خوب برای مشتری است.

فرهنگ سازمانی: بر این اساس باید مشتری مداری، چابکی و آگاهی در سازمان ایجاد شود و این امر با کسب شایستگی های کلیدی در زمینه هایی مانند بلوغ دیجیتال، مدیریت سازمانی، ایجاد سیلوهای دانش بنیان کارکنان محقق می شود. فرهنگ همچنین با فرآیندها، فعالیت های تجاری، همکاری بین بخش های سازمانی و بخش فناوری اطلاعات برای تحول دیجیتال همپوشانی دارد. به عنوان مثال برای اینکه محصولات نرم افزاری سریعتر وارد بازار شوند باید تغییرات متعددی در این راستا ایجاد شود. DevOps (توسعه و عملیات) باید برای تسریع تغییرات و برآوردن نیازهای دقیق بازار استفاده شود. این ماهیت DevOps (توسعه و عملیات) است که تیم های توسعه و عملیات با یکدیگر همکاری می کنند تا محصولات جدید را مطابق با نیاز مشتری به بازار عرضه کنند. و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه فرهنگ سازمانی مورد نیاز برای کار تیمی و مشارکت سازمانی ایجاد شود.

ادامە دارد …

امیر سلیمی

تاریخ نگارش: بهار ٢٠٢٢م

تاریخ ترجمە و انتشار: ٥ اکتبر٢٠٢٢ م

Visits: 69