Home / امیر سلیمی / ممکنات و منافع قطب نمای سیاستگزاری است

ممکنات و منافع قطب نمای سیاستگزاری است

یارسانمدیا

٨م مارس ٢٠٢٣م

امیر سلیمی

خیزش انقلابی “ژینا” با محوریت شعار ” زن، زندگی،آزادی” نە فقط اینکە زنان و گروەهای تباری- نژادی را ( واژە نژاد بیشتر با نازیسم و فاشیشم جهان اروپا مورد استفادە و مفهوم سازی قرار گرفتە است، در حالیکە نژاد در ادبیات ما بمعنی و بە مفهوم اصل و نسب و ریشە قابل تعریف است و هیچگونە بار تبعیض آمیزی ندارد) بە پیشقراولین اولیە آن تبدیل کرد، بلکە تمام اقشار و طبقات اجتماعی را بە تحریک در آوردە کە  فعل و انفعالات کف خیابان  سیاسی را بدست گرفتە و آنرا مدیریت نمود و می نماید.

در کنار آن تنوع و تکثر آراء و افکار سیاسی هر روز بیشتر با تدوام و استمرار حیات خیزش انقلابی آشکار شد. بیانیە و فراخوان های رسمی از طرف نیروهای جامعە مدنی، کارگری و صنفی کشور نشانەی آن است کە زمینە و بستر اجتماعی و فکری برای تأسیس احزاب سیاسی در داخل مهیا و آمادە است. رویکرد آنها بە سیاست و دیگر شئون مربوطە بە آن غیر ایدئولوژیکی است و بیشتر بر محور ارزشهای اعلامیە جهانی حقوق بشر و میثاق های آن و عبور از رژیم و اجماع بر سر اصول، ارزشها و ایدەها ( هستە نظام سیاسی) می چرخد تا اینکە وارد تعریف و پیچیدن و تجویز نمودن نسخە های متنوع برای نوع حکومت کە با تاریخ و پیشینە سیاسی و اجتماعی کشور همخوانی ندارد، بشود ( مکانیزمها و راە و روش اداری و سیاسی-فدرالیسم).

تقسیم و توزیع منابع قدرت سیاسی و اقتصادی با واقعییت نقشە سیاسی ایران انطباق دارد، امری کە بە توسعە، گسترش و رشد دمکراسی محلی و خودمدیریتی سیاسی و اداری منجر می شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی بدنبال دارد. مشارکت سیاسی احساس تعلق، وابستگی مثبت و وفاداری را بە فرد و گروهای اجتماعی می دهد.

نیروهای سیاسی مخالف با وجود آنکە در تربیت و آموزش افراد بە امور سازمانی، ساز و کارهای حزبی و ساختارمندی ابزار مبارزاتی،  هوشیار و آگاە سازی جامعە و داشتن برنامە و پروژە سیاسی نقش جدی داشتەاند، اما بعلت عدم بە روز رسانی  نظام سازمانی و گرفتار در دام و انقیاد دگم های ایدئولوژیکی از نیروهای اجتماعی عقب ماندە اند.

بعد از گذشت چند ماە از خیزش انقلابی مردم، افراد با نفوذ و نیروهای سیاسی برای گرداندن صحنە و تعیین نقشە سیاسی خیزش وارد عمل جدی شدند. صف بندی و صف آرایی سیاسی بیشتر از پیش روشن و نمایان شد. افراد متعلق بە جامعەی هنری، رضا پهلوی و جریانات سلطنت طلب و مشروطە خواە و در مقابل احزاب اتنیکی، جمهوریخواهان و چپ ها دو بال اصلی این صف آرایی را تشکیل می دهند.

مردم یارسان باید بدور از هرگونە شعار و احساسات هیستریک جهان و نقشە سیاسی کنونی را رصد کردە و مورد تجزیە و مطالعە جامع و کامل قرار دهد و براساس واقعییات و حفظ استقلال ممکنات و منافع خود را دنبال کند. نیازی نیست در دشت کربلایی این و آن سینە زنی کنیم. برای اینکە ذوب نگردد و بە تحلیل نرود نباید تسلیم و تمکین بە ارادەی هیچ قدرت یا پروپاگاندای ناسیونالیسم کاذب کوردی یا ایرانی شد کە تا کنون نتوانستە اند خود را از منظر تمدنی،معرفتی و هویتی تعریف کنند. سازمان دمکراتیک یارسان با صراحت و بطور شفاف اهداف سیاسی خود را اعلام کردە است. مهمترین اصل و هدف برای سازمان خودمدیریتی سیاسی و اقتصادی محلی است. سازمان باور دارد کە مشارکت و دخالت افراد و اجتماعات در رابطە با تصمیم گیری در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  موجبات تحقق و استقرار دمکراسی، آزادی و عدالت را در جامعە فراهم می سازد.

 

چیدمان اجتماعی و بافت دموگرافی جامعە ایران متکثر و متنوع است، لذا نیاز بە راەحل های پراگماتیست و در همسویی با قواعد بازی و اسلوب رئال پولیتیک است. جامعە یارسان و سازمان دمکراتیک یارسان باید ممکنات و ابزار مبارزاتی خود را خوب بشناسد و کارآمدترین آنها را برای تحقق منافع استراتژیکی خود بە کار گیرد، چونکە مبارزە ما استثائی و توأم با مبارزە برای بقاء است.

امیر سلیمی

اسلو

٨م مارس ٢٠٢٣م

Visits: 121