Home / پانل آزاد / حكومت ديكتاتور اسلامى ايران يا حكومت إعدام !

حكومت ديكتاتور اسلامى ايران يا حكومت إعدام !

ایران،نامی که روزگاری تداعی کننده علم و هنر و فرهنگ درجهان بود این روزها تداعی کننده حقایقی چون تحریم،گرانی وفقر،شکنجه،زندان و اعدام و… میباشد.این روزها خبری از ایران نمی شنویم که به این واژه ها مزین نباشد

مریوان ڕاخ

حاکمان رژیم اسلامی این روزها برای حفظ حاکمیت ننگین خود بر ایران از جان ایرانیان مایه میگذارند وآثار تحریمهایی که بر ایران تحمیل شده است تنها متوجه مردم بی دفاع ایران میباشد که بازیچه قدرت طلبی سیری ناپذیر این فرومایگان شده است.تولید بنزین سرطان زای داخلی فاقد استانداردهای بین المللی،کمبود داروهای اساسی چون داروهای بیهوشی و مسائلی از این دست مشکلاتی نیستند که همانند گرانی وتورم باصبوری وقناعت مردم ایران بتوان با آنها کنار آمد این مسائل جان مردم را تهدید میکند.ساکنان سرزمین وسیعی که دارای منابع غنی ازمعادن ونفت وگاز ودیگر ثروتهای ملی میباشد به چه دلیل بایستی دچار چنین شرایطی شوند؟ گناه مردم ایران چیست؟ آیا این تاوان همان انقلابی است که در سال 57 به امید آزادی از استبداد وخودکامگی کردند؟ انقلابی که نتیجه اش تقدیم ایران عزیز به همین کسانی شد که امروزه آن را به این ذلت کشانده اند.مسئول اینهمه انزوا وعقب ماندگی کیست؟ پرواضح است که ایران کنونی دستاورد ندانمکاری ها وسوء مدیریتهای مسئولان جمهوری اسلامی ودر رأس آنها رهبر رژیم خامنه ای است،اما من تقصیر اصلی را متوجه خامنه ای میبینم چراکه او حتی فراتر از قانون اساسی همه امور مملکت وملت را در ید قدرت خود گرفته وبر همه مسئولان کشوری ولشکری تسلط مطلق دارد تاجایی که برای تداوم رهبری اش مقوله ای به اسم نظارت استصوابی را در انتخابات مجلس خبرگان باب کرد تا مبادا نماینده ای مستقل و منتقد به مجلس خبرگان راه یابد وبه ساحت رهبری وخطاهای او معترض شود وبدین ترتیب هیچکس در مملکت 75 میلیونی جرأت وحق اعتراض وانتقاد از او را ندارد و او یکه تاز این میدان وسیع است

خامنه ای بزرگترین مقصر است زیرا تحریمهایی که امروز ایران را به ورطه نابودی کشانده است نتیجه شعارگویی ها و ندانم کاریهای همان رئیس جمهوری است که خامنه ای در سال 88 به قیمت خون جوانان ایران او را به این مقام منصوب کرد وبرای دفاع از او در مقابل اکثریت ملت ایران ایستاد، رئیس جمهور محبوب رهبر که نتیجه عملکردش قرار دادن ایران در معرض خطر تهاجم خارجی است که ممکن است مملکت را به سرنوشت عراق و افغانستان دچارکند . وصدها هزار قربانی به جای بگذارد. در حکومت اسلامی آخوندی ایران تمام آزادیها از مردم سلب شده و فعالیتهای سیاسی ناقانونی و غیر مچاز است.

در سایه ی حکومت ننگین اسلامی ایران اقلیتهای دینی و مذهبی تحت فشار و مورد تبعیض قرار میگیرند. مرم یارسان بخاطر کورد بودن و نا مسلمان بودنشان بیشترین ظلم و ستم محتمل میشوند و هر روز از طرف رسانها و روزنامەها و مراجع دینی در حد عالی مورد بی حرمتی و توهین قرار میگیرند و فشار و تبعیض بر سر این جامعه روز به روز رو به افزایش است، این فشارها مردم را دچار ناامیدی کرده که در یک دو سال پیش مردمان زیادی از جامعه یارسان مجبور به ترک وطن شدند و به کشورهای اروپا و دیگر دول پناه آوردند.

بە نظر بنده تنها راه برای رهای همیشگی سقوت رژیم توتالیتر و اسلامی آخوندی ایران است و جایگزینی حکومتی سکولار دموکرات و نامتمرکز که تمام ملیتهای ساکن ایران از ترسیم این سیستم شرکت داشته باشند ودرحکمرانی کشور شریک باشند.

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران.

مرگ بر خامنەیی دیکتاتور!

برقرار باد آزادی و عدالت اجتماعی.

21.03.2018

مریوان راخ

Visits: 366