Home / پانل آزاد / روند بازسازی مناطق زلزلە زدە در استان کرمانشاە!

روند بازسازی مناطق زلزلە زدە در استان کرمانشاە!

یارسان مدیا
12.11.2018

منوچهر عزیزی:

جا دارد کە در اولین سال گرد زلزلە مهیب استان کرمانشاە مروری کوتاە بە وقوع زلزلە وتوانایی و مدیریت حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای وابستە بە آن در امور ادمداد ‌رسانی داشتە باشیم تا بتوانیم بە شرایط کنونی مردم زلزلە زدە و خدمات وهمکاریهای ارگانهای وابستە بە رژیم اسلامی ایران بپردازیم.

منوچهر عزیزی عضو کمیتە مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان

لازم بە ذکر است کە جمهوری اسلامی ایران در موقع وقوع این زلزلە هنوز از لحاظ اقتصادی از وضعیت بهتری قرار داشت، چونکە هنوز تحریم های آمریکا دوبارە اعمال نشدە بودند. ایران در نییجە توافق برجام در موقعیت اقتصادی بهتری قرار گرفتە بود، در واقع جمهوری اسلامی از انزوای بین اللملی بە شکلی بیرون آمدە بود، اما بدون توجە بە شرایط معیشتی ناگوار زلزلە زدەگان ازامکانات مالی بدست امدە برای تثبیت قدرت سیاسی و نظامی خود در منطقە استفادە میکرد.

استان کرمانشاە از بدو برسرکارآمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران و بعداز ٨ سال جنگ عراق – ایران هموارە جزو مناطق محروم ایران بودە. زلزلە یک سال پیش باعث ویرانی و نابود کردن همەی دارایها و انباشت مردم محروم این استان شد. ساکنین این استان از تبعیض مضاعف بخاطر هویت نژادی، دینی و مذهبی، موقعییت جغرافییای و اصالت تاریخی مبارزات مردمی علیە سرکوب، ستم و سیاستهای تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودە است. شهروندان استان کرمانشاە عمدتا کردنشین و پیرو ادیان و مذاهب مختلف هستند. بسیاری از شهروندان این استان پیرو دین یاری هستند، کە در ایران توسط نهادی جمهوری اسلامی در بسیاری موارد مورد تبعیض وبیحرمتی قرار میگیرند. همین واقعیت سبب شدە است کە جمهوری اسلامی از همان اوایل بجای تسریع کار گروهای امداد رسانی و فرستادن نیروهای ویژە تخصصی کند کاری و  ناکارآمدی خود را در برابر زلزلەزدەگان  نشان داد.

آیا کمک‌های مردمی بە مناطق زلزله زدە کرماشان کە توسط سپاه پاسداران غارت شدە بود اکنون در ابو کمال سوریە است؟

زلزلە سال گذشتە یکی از مرگبارترین فاجعەی طبیعی در تاریخ ایران است کە بایستی در چنین روزی از همەی پتانسیلهای لازم برای نجات و کمتر کردن خسارت جانی استفادە کرد. اما جمهوری اسلامی ایران در واقع برعکس این برخورد کرد و مردم را بحال خود رها کردە بود.

با وجود اینکە خیلی از کشورهای جهان بلافاصلە بعد از وقوع زلزلە، آمادەگی خود را برای کمک رسانی و نجات زلزلەزدەگان کە هنوز زیر آوار بودند اعلام کردند، اما بلندپروازیها و خودبینیهای جمهوری اسلامی ایران باعث شد کە این کمکها کە در واقع میتوانست سبب نجات تعدادی از قربانیان این فاجعە شود بمردم نرسد. در حالیکە مردم هنوز زیر آوار جان می دادند، جمهوری اسلامی ایران بیشتر بفکر قدرت سیاسی و نظامی خود در منطقە و پشتیبانی اقتصادی، سیاسی و نظامی خود برای بقای نظام بشار اسد و حامیان خود در منطقە بود. رفتار و اقدام مردم منشأ عدم اعتماد و بی باوری بە جمهوری اسلامی و نهادهای وابستە بە آن بود، کە مردم حتی حاضر با همکاری با نهادی امدادرسانی وابستە بە حکومت نبودند.

نیروهای مردمی با سرازیر شدن بسوی مناطق زمین لرزە و با ایجاد گروەهای امدادی برای کمک رسانی بە زلزلەزدگان مدیریت بحران را بعهدە گرفتند و بی اعتمادی خود را بە رژیم جمهوری اسلامی نشان دادند. این حرکت قابل تأمل و اتحاد کم‌نظیر مردم از اکثر نقاط ایران بدون مراجع بە ارگانهای حکومتی زنگی بیدار کنندە برای خود رژیم اسلامی بود.

هرچند رسانەهای وابستە بە جمهوری اسلامی ایران بخوبی وبا آگاهی کامل از اتحاد و همکاری مردم بە زلزدەگان سو استفادە میکردند و در رسیدن کمکهای مردمی و مخصوصا کمکهای نقدی کارشکنی میکردند و در واقع خیلی از کمکهای کە از طرف مردم فرستادە شدە بود بدست مردم زلزلە زدە نرسید.

با گذشت یک سال از این فاجعە، بسیاری از زلزله زدگان هنوز در کانکسها زندگی می کنند. وامی کە قبل از بازگشت تحریما برای بازسازی اعطا شدە بود، بە هیچ شیوە جوابگوی هزینه ساخت و ساز سر پناە داعم نیست. مشکلات روحی و روانی ناشی از دست دادن نزدیکان، نبود امکانیات اولیە زندگی، کمبود امکانات بهداشتی، مخصوصا از لحاظ روانی و از دست دادن امید و اعتماد بە نهادهای حکومتی، زلزلەزدەگان را در وضعیت ناامیدکنندە و بدون چشم آنداز مثبتی بر آیندە قرار دادە است. بازماندەگان این زلزلە مهیب هنوز از ترس پس‌لرزەها یا در کانکس و چادرهای غیر ستاندارد بسر میبرند یا بخاطر فرار از وظعیت کنونی بە شهرهای دیگر کوچ میکنند. همەی اینها باعث شدە است کە  شرایط روحی نامناسبی برای زلزلەزدەگان بوجود بیاید.

این وضعیت بی سرپناهی و نرسیدەگی بە محیط زیست و آلودگی در این مناطق باعث بیماریها زیادی شده است. خیلی از دانش آموزان با ترس درکلاس های ناامن یا کانکسها به درس خواندن ادامە میدهند.

وعده های مسئولین و نهادهای جمهوری اسلامی ایران نە اینکە عملی نگردیدە، بلکە مردم را بیشتر مأیوس و ناامید بە زندگی کردە است. این نرسیدگی و عملی نکردن وەعدهای سران رژیم اسلامی باعث بروز آسیبهای اجتماعی در این مناطق شدە است. فقر، بیکاری، بی اعتمادی و تضاد طبقاتی در کرمانشاە از قبل بیشتر شدە است.

اگر این موضوع از نگاە جامعەشناسی را مورد بررسی قرار دهیم، میتوان بە این نتیجە برسید کە هر اندازه که تعامل و ارتباط سالم کمتر در جامعە شکل بگیرد در نتیجه اعتماد اجتماعی کاهش وزمینه آسیب های اجتماعی افزایش پیدا می کند. این کم اعتمادی باعث میشود کە سیستم آموزشی ناسالم و بی عدالتیهای نظام آموزشی، تضعیف نهاد خانواده، در اختیار قرار ندادن خدمات اجتماعی و رفاهی جای تعامل و ارتباط سالم را بگیرد. آسیبهای اجتماعی میتواند سبب دگرگونی بسیار سریع ارزشها و تغییرات اجتماعی و فرهنگی گردد. در واقع میتوان گفت جامعه هدفی در چشم انداز دارد، اما جمهوری اسلامی ایران در وەعدەهای خود از بازسازی، بوجود آوردن فضای اجتماعی سالم و اسکان دادن مردم، ایجاد فرصت شغلی، وامهای بلاعوض و… ناکام ماندە و هیچ وسایلی برای رسیدن بە اهداف فوق را در اختیار مردم زلزلەزدە کرمانشاە قرار ندادە است و در نتیجە این باعث تولید آسیبهای اجتماعی شدە است. هزاران نفر هنوز در کانکس زندگی میکنند، فقر چندین برابر شدە، بیکاری بیداد میکند، خشونت، سرقت، اعتیاد، وضعیت بسیار سخت زنان، سالمندان، بیماران، یاس از زندگی و ناامیدی و بیماری روانی از جملەای آسیبهای اجتماعی است کە گریبانگیر مناطق زلزلە زدە شدە است.

منوچهر عزیزی
12.11.2018

 

 

Visits: 75