Home / English / Yarsan Demokratiske Organisations (YDO) politisk køreplan for etablering af et demokratiske system i Iran

Yarsan Demokratiske Organisations (YDO) politisk køreplan for etablering af et demokratiske system i Iran

Yarsan Media
søndag 9. februar 2020

Yarsan Demokratiske Organisations (YDO) politisk køreplan for
etablering af et demokratiske system i Iran
Persisk til dansk oversætter, Manouchehr Azizi

PDF

Yarsan Demokratiske Organisations (YDO) politisk køreplan for etablering af et demokratiske system i Iran

Krænkelser og misbrug af de grundlæggende rettigheder for Yarsan-borgere og Yarsan-samfund som en social enhed er blevet koordineret, systematiseret og har været en del af den iranske islamisk politik og ideologi siden Den Islamiske Republik Iran er kommet til magten i 1979.
Det islamiske regimes værdigrundlag er baseret på Sharia-love[1], der formulerer og implementerer dens politiske og sociale adfærd, kulturelle holdninger og etik, som er klart imod det Yarsani´s humanistisk værdisystem og Regimet betragter Yarsan-samfundet som en trussel mod sig selv og dets værdiger. Den Islamiske Republik Iran har siden overtagelse af magten i 1979 fastlagt sine dogmatiske læsninger af forfatningsmæssig og religiøs lovgivning til udøvelse af sådanne umenneskelige og diskriminerende politikker.

I det første år af sit liv blev Den Islamiske Regime med en politisk islam ideologi en alvorlig trussel mod liberalisme, humanisme, ytringsfrihed, ligestilling, sekularisme og med en politisk og religiøs diskurs blev meget attraktive for globale jihadister[2]. De første ofre, der blev løsrevet af naturloven på vej mod dens voldelige eksperimenter, var det kurdiske Yarsan-samfund og andre religiøse og etniske grupper.

Yarsan-samfundet har forsøgt gennem dets demokratiske værdier på fredelig og ikkevoldelig måde fordømmer systemets umenneskelige opførsel.

Yarsan-samfundet er et af de mest tilbagestående økonomiske, erhvervsmæssige, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige områder. De fattige menneskers adgang til disse institutioner er yderst begrænset på grund af ikke-islamisk tilknytning eller tro.

De diskriminerende politiks, der føres mod Yarsan borgere, er strukturelt og juridiske, som er blevet institutionaliseret og omdannet til lov i hele det administrative og politiske system i Iran.

Kurderne har kæmpet for frihed, fred og venskab. Kurdistan territorium, som er vuggen af ​​store civilisationer, store religioner og kulturer blev i begyndelsen af ​​revolutionen angrebet af Den Islamiske Regime, og kurdernes kultur, identitet og historiske personligheder var i alvorlig fare for at blive udslettet.

Det islamiske system er klar over, at den frie og demokratiske vilje i denne del af Iran (de kurdiske regioner) til beskyttelse og realisering af menneskecentrede værdier og skabelsen af et pluralistisk og demokratisk samfund ikke er blevet ignoreret et øjeblik. Kurdernes kamp og deres tilstedeværelse på slagmarken er inspirerende den nationale kamp i hele Iran. Derfor betragter Den Islamiske Republik Iran kurderne som en alvorlig trussel mod deres system.

YDO er en demokratisk og pluralistisk politisk organisation. YDO er en del af en proces, som er forpligtet til at forsvare den universelle erklæring om menneskerettigheder, dens bilag og pagter og opfordrer til et sekulært og demokratisk system i Iran for at opnå frihed, demokrati, social retfærdighed og retsstatsprincippet og de rettigheder, der er nedfældet i erklæringen.

YDO´s kamp for fred er baseret på virkeligheden og troen på kulturel og politisk pluralisme. Enden på barrieren er at leve et godt liv og at skabe lykke og sikkerhed for enkeltpersoner og samfundet.
I betragtning af den ovenstående og på grund af det faktum, at YDO og Yarsan samfund er en integreret del af den overordnede kamp i Iran og Kurdistan, vil YDO hermed annoncere sit politiske arbejde for Iran’s fremtid.

YDO er imod enhver form for administrative og politiske opdelinger vedrørende sprog, race og religion og mener, at denne opdelinger vil føre til etnisk udrensning. YDO er Inspireret af “Erklæringen om rettigheder for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige minoriteter vedtaget ved FN’s Generalforsamlings resolution 47/135 af 18. december 1992”.

YDO mener, at religiøse fanatisme i alle dens former skal afskaffes og erstattes med lige rettigheder og respekt.

 

YDO mener om decentralisering:

 1. YDO anerkender alle iraners lige ret til at styre sig selv gennem deres valgte repræsentanter og grupper. YDO betragter demokrati som alle iraners lige ret til at styre sig selv af deres valgte institutioner. Alle regeringsstrukturer og sociale organisationer skal være demokratiske og individets rettigheder skal være garanteret.
 2. Iran består af forskellige nationer, etniske grupper og forskellige religioner.
 3. Nationernes, folks og religionernes rettigheder i et demokratisk system er baseret på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og dens pagter kan styres af en central regering med en sekulær lov og skal opretholde deres særlige kultur og identitet under beskyttelsen af den samme lov.
 4. Decentralisering betyder magtfordeling mellem centralregering og lokale regeringer for større effektivitet og demokrati. Beslutningen om lokale anliggender på hvert sted skal udføres af lokalbefolkningen til den laveste enhed af statsafdeling. Vores organisation foreslår lokale regeringer på provinsielt, amt, landsby og landdistrikter.
 5. Tildelingen af ​​nationale ressourcer mellem provinser og byer bør mennesker med mindre faciliteter gives mere for at nå det nationale gennemsnit. Efter decentraliseringspolitikken vil et Senat med lige repræsentanter fra alle provinser være med til at vedtage lovgivningen i samarbejde med folketinget.

YDO mener, at ​​følgende for oprettelsen af et pluralistisk, demokratisk og sekulært system i forbindelse med “decentraliseringsprincippet” er nødvendigt:

 1. Efter overgangen fra Den Islamiske Republik Iran skal der under FN´s observation vælges repræsentanter for den konstituerende forsamling, og inden for en frist på to måneder udarbejdes den fremtidige forfatning, som skal under FN´s observation sættes til en folkeafstemning.
 2. Forfatningen skal være baseret på principperne om decentralisering, sekularisme, pluralisme og det iranske samfunds pluralitet og den skal garantere individuelle rettigheder ved siden af ​​kollektive rettigheder.
 3. YDO er ikke fanatisk over regeringsformen, men ser den som en årsag til divergens mellem andre politiske tendenser. Med henblik herpå vil ingen form for regering, monarki eller republik tjene folket, men snarere bringe det til demokratisk folkeafstemning under FN´s observation. YDO mener samtidig, at kongen eller præsidenten har en ceremoniel rolle og skal ikke have politisk og udøvende magt.
 4. Iran tilhører alle iranere uden hensyntagen til sprog, religion, etnicitet, klasse og køn. Borgerne har konstitutionelt garanteret rettigheder med hensyn på demokratisk og fri adgang til statslige ledelsesmuligheder i landet.
 5. Adskillelse af religion fra staten og afskaffelse af officiel religion i landet. At se religion som en privat sag på grundlag af respekt og ligebehandling.
 6. Kompensere for tilbagestående økonomi ved at tildele ekstra budgetter til berøvet områder og mindske forskellen mellem by- og landdistriktsstandarder under behørig hensyntagen til miljøstandarder.
 7. Lige fordeling af rigdom, indkomst og tjenester i landet og fastsættelse af minimumsstandarder for leve og sundhed.
 8. YDO mener, at alle anti-kvindelige love bør afskaffes og Iran skal slutte sig til “konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder eller konventionen af den 18. december 1979, Den fremtidige forfatning skal med inspiration af ovenstående konvention garantere kvinders rettigheder.
 9. Den iransk arbejdstager skal have de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er defineret og garanteret i den fremtidige forfatning i overensstemmelse med den internationale konvention af 1974.
 10. Iran skal være et samfund med plads til både økonomisk fremgang og et bedre miljø. Der skal være større lighed i befolkningen med hensyn til beskæftigelse, levevilkår, sociale forhold og livskvalitet. Der skal sikres en sund økonomisk udvikling, der er socialt afbalanceret.
  En udvikling der respekterer naturens og miljøets grænser, og som ikke har negativ virkning på menneskers sundhed.
  Bæredygtig udvikling er en national og global udfordring. På FN’s Rio-konference i 1992 blev alle lande opfordret til at udarbejde nationale strategier for bæredygtig udvikling.
  Miljømæssig bæredygtighed skal sættes øverst på dagsorden og Iran skal tilslutte sig FN’s Rio-konference i 1992.

Yarsan Demokratiske Organisation (YDO)

22 september 2019

[1] Den islamiske lov står altid over værtslandets nationale love og en hvilken som helst anden lovgivning end den islamiske, hvis man er sand muslim. Allahs system er fuldkommen. Allahs system er perfekt, fordi den omfatter alt, hele menneskelivet. Andre love vil derfor altid komme til at stå i vejen (“andre systemer er illegitime”, dvs. direkte ulovlige!), da den islamiske lov jo omfatter alt. http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1891

[2] person der går ind for eller tager del i jihad, dvs. hellig kamp for islam

Visits: 152

دیدگاهتان را بنویسید