Home / معرفی سایت

معرفی سایت

یارسان مدیا

دستور کار یارسان مدیا، سایت رسمی سازمان دمکراتیک یارسان

سایت یا رسان مدیا، سایت رسمی سازمان دمکراتیک یا رسان است کە وظیفه آن تحت پوشش قرار دادن کار فعالیتهای شورای مرکزی، کمیسیونها، اعضا و هواداران این سازمان میباشد. دیدگاه رسمی این سازمان در رابطه با تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه هم در این سایت منعکس خواهد شد. وظایف دیگر این سایت پخش رویدادهای منطقه ای کە بر سرنوشت مردم یا رسان، نەتەوە کورد و ایران تاثیر گذار است می باشد. در سایت یا رسان مدیا مقالات و مطالب فعالان سیاسی و فرهنگی نیز در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت .

سایت یا رسان مدیا زیرنظر شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یا رسان کار و فعالیت میکند. آخرین دستورالعمل شورای مرکزی برای عمل کرد این سایت کە ٢٥\١٠\٢٠١٩ تصویب اعضای این شورا رسید، بە قرار زیر است .

  • موضوعاتی کە بیانگر دیدگاه رسمی سدی است قبل از پخش در سایت باید زیر نظر کمیسیون روابط دیپلماسی یا ریاست مشترک رد شدە باشد، مگر اینکە این ارگانهای نامبرده قبلا در جریان موضوع یا گزارش قرار گرفتە باشند.
  • مطالب درج شدە در سایت باید با دیدگاه رسمی و شیوه مبارزاتی سدی در تضاد نباشد.
  • سازمان دمکراتیک یارسان خواهان زندگی مسالمت آمیز برای مردم یارسان و همچنین سایر هموطنان است،

بنا بر این از پخش مطالب کە میتواند آشوب و تفرقه افکنی بە دنبال داشته باشد باید خودداری شود .

  • از پخش مطالب توهین آمیز بە مقدسات، ارزشهای، باورها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی کە میتواند

احساسات خوانندگان سایت را جریحه دار کند باید خودداری شود .

  • در صورت کپی مطالب و اخبار از سایتهای دیگر بە یا رسان مدیا، باید بە منبع اشارە شود و لینک مربوطه

در زیر مطلب قرار دادە شود. در حد ممکن باید از پخش مطالبی کە در فضای مجازی بارها پخش شدە اند و از طرف

خوانند گان قبلا لایک شدە خودداری شود .

  • یارسان مدیا، سایت رسمی س د ی، باید بە اسم سازمان باشد و اگر این امکان نبود، باید بە اسم یک عضو

سازمان کە مورد اطمینان اکثر اعضای شورای مرکزی است باشد .

  • سایت یا رسان بە منظور خدمتگزاری لازم است کە اگهی و اطلاعات خوانندگان و مخاطبان را پخش کند.

کمیسیون تبلیغات و انتشارات سازمان دمکراتیک یا رسان

‏چهارشنبه‏، 06‏ نوامبر‏ 2019

 

 

Visits: 414