Home / بشیر امیرخانی / توافق حزب الله و سوریە با داعش، کاسەای زیر نیم کاسە!

توافق حزب الله و سوریە با داعش، کاسەای زیر نیم کاسە!

چند روز پیش دولت سوریە و حزب اللە توافقی با داعش امضا کردند کە طبق آن نیرهایی از داعش با یک کاروان بزرگ از مرز لبنان بە مناطق دیرزور در سوریە جابجا میشوند. در رابطە با این موضوع خبرهای ضد و نقیضی منتشر شدە کە چە دولتهای پشت این ماجرا قرار دارند? و چرا این نیرو مسلح و خون ریز بدون هیچ مشکلی از جایی بە جای دیگری منتقل خواهند شد!.

بشیر امیرخانی
بشیر امیرخانی

شکی در آن نیست کەدر این توافق ایران،ترکیە،سوریە و بخشی از دولت عراق نقش دارند و برای انتقال این نیرو دو هدف را دنبال میکنند. هرچند دولتهای ایران و ترکیە بر سر مسئل سوریە اختلاف نظر شدیدی دارند ولی در این موارد و در مقابل کردها با هم اتفاق نظر دارند وهمکار و هماهنگ هستند. من دو سال پیش گفتم و نوشتم کە بخشی از داعش با کنترل دولت ایران مخصوصا سپاە قدس حرکت میکنند و سپاە قدس بە طور غیر مستقیم از بخشی از داعش حمایت میکنند. برای اثبات حمایت ایران از داعش فاکتها و مدارک زیاد هستند کە سعی خواهم کرد بە مختصری از آنها در این نوشتە بپردازم. در حالیکە داعش در حال شکست در عراق و سوریە میباشد چرا بە چنین نیروی شکست خوردەای اجازە دادە خواهد شد کە با کاروانی عظیم از جایی بەجای دیگری منتقل شوند? مگر قرار نیست کە این نیروی وحشی و خونخوار در هر کجا کە باشند از بین بردە شوند?. اما ماجرا سناریوهای دیگری است کە سالها طول خواهد کشید کە امثال ما بە آن پی ببریم.

در پی این انتقال هر کدام از کشورهای نامردە بە دنبال اهداف شوم خویش هستند و برای پیشبرد این اهداف بە چنین توافق سخیف و غیر انسانی دست خواهند زد. شکی در آن نیست کە بخشی از این توافق و جابجایی برای جلوگیری و تحت فشار گذاشتن کردهاست.از آنجا کە صحبت از رفراندوم است این کشورها میخواهند نشان بدهند کە هرگاە و هرجا میتوانند برای بر هم زدن اوضاع بە ضرر کردها حتی با جنایتکارترین نیروهایی کە دستشان بە خون هزاران انسان آلودەاست توافق کنند. بخشی از این توافق تحت فشار گذاشتن کردهای عراق است کە بە گمان من چندان موثر نمیتواند باشد اما بخش عمدە و اصلی این ماجرا بە کردهای سوریە برمیگردد، نیروهای سوریە دمکراتیک بە محوریت کردها هر روز بیشتر بەموفقیتهای بیشتری دست پیدا میکنند و نوک تیز پیکان خود را بە طرف دریا نشانە گرفتەاند، با توجە بە این موفقیتها ترکیە خود را بازندە بحران سوریە میداند، از آنجا کە ترکیە میلیاردها دلار در بحران سوریە خرج کردە ولی هر روز بیشتر از روز قبل بە شکست می انجامد بە همین خاطر دولت ترکیە بویژە حزب حآکم در تقلا است کە بە شیوەای شکست خود را جبران کند و نگذارد کردهای سوریە بە خواستهای خود برسند. همچنانکە معلوم است ترکیە مسمم است کە بە هر بهایی کە شدە نگذارد کردها بە موفقیتهای بیشتری در سوریە برسند بە همین خاطر است کە وارد چنین معملە کثیفی شدە و خواهد شد.در نهایت این بە غرب بویژە آمریکاە بستگی دارد کە تا چە اندازە بە قول و پشتیبانیهای خود در رابطە با کردها پایبند هستند کە نگذارند ترکیە بە خواستهای شوم خود برسد. اما در مورد ایران و سوریەاز اوایل پیدایش داعش مشخص بود کە برای منحرف کردن مبارزە واقعی سوریە بخشی از داعش را وارد میدان کنند تا نگذارند دولت سوریە سقوط کند و مبارزە را از اهداف واقعی خود منحرف کنند کە چنین هم شد. برای خنثی کردن نقش کردها چە در سوریە و چە در عراق هم سوریە و هم ایران و عراق دخیل هستند ولی نقش منفی آنها از ترکیە در این رابطە بویژە در رابطە با کردهای سوریە کم رنگتر است.

برای اینکە ببینیم کە دولت ایران،سوریە و بخشی از دولت عراق کنترل بخشی از داعش را در دست دارند بایستی بە تاریخچە و پیدایش این گروە و عملکرد آنها در این چند سال اشارە کرد. با توجە بە سنی بودن داعش ولی کدامیک از شهرهای شیعە نشین بە دست این گروە خراب شدە است? و بر عکس کدام شهر سنی نشین است کە بە دست این گروە ویران نشدە باشد? کدام آثار باستانی در شهرهای شیعە نشین از بین بردەاند? و در موصل بنا بە شواهدی کە خیلی از خبرگزاریها منتشر کردند در طی دو سال و اندی حاکمیت داعش بر موصل هیچکدام از حسینیهای شیعە ویران و یا از بین نرفتە بودند و اما برعکس هیچ مسجدی سنی از آن مناطق باقی نماندە است. زمانی ارتش آزاد سوریە عرصە را بر نظام بشار اسد تنگ کردە بود و انتظار هر لحظە از سقوط بشار اسد میشد ولی با آمدن داعش اوضاع بە کلی تعغییر کرد و داعش بجای ضربە بە نظآم بشار اسد بە اپوزسیون رژیم سوریە حملە کرد کە در نهایت بە متلاشی شدن این اپوزسیون انجامید.انتقال افغانیها بە منطقە داعش و غیرە از کارنامە رژیم جمهوری اسلامی برای تقویت این گروە خونخوار است. فراموش نکنیم کە سران ردە بالای القاعدە سالها تحت حمایت ایران و در داخل ایران زندگی میکردند. با توجە بە این فاکترها چە چیز دیگری میتواند عکس حمایت ایران و سوریە از این گروە را ثآبت کند?!.

حالا این بازی کثیف و انتقال آرام نیروهای داعش بە مناطق دیرزور را بایستی زیر نظر داشت تا بدانیم اینبار نتیجە چە خواهد بود.

یقین دارم اگر پشت پردە این بازیها، آمریکاە و روسیە بە توافقی پنهانی دست نیافتە باشند آیندە این منطقە دچار تحولات خطرناکتری خواهد شد و بایستی برای احتمال هر خطری آمادە شد. از یک طرف کردهای عراق آمادە انجام رفراندوم هستند،غرب بە ویژە آمریکا بە شیوەای آشکار مخالفت نکردەاند و کردها مسر بە انجام آن هستند،کردهای سوریە در حال پێشروی و موفقیتهای بیشتری هستند، ترکیە و روسیە از یک طرف همپیمان و از یک طرف و از طرفی مخالف سیاست همدیگر در بهران سوریە هستند،غرب کردهای سوریە را تجهیز میکند و از آنها پشتیبانی بە عمل می آورد، وزیر دفاع آمریکاە در آنکارا و بغداد و اربیل سخنانی بیان میکند از طرفی انسان فکر میکند کە واقعاآیندەای بسیار ذشوار و خطرناک در انتظار منطقەخواهد بود و از طرفی بە این خوش باوریم کە کردها بە استقلال خود در عراق دست خواهند یافت. تا ببینیم اوضاع چە خواهد شد و فقط آیندە میتواند ثابت کند کە منطقە بە چە سمتی حرکت خواهد کرد.

 

بشیر

فنلاند

04.09.2017