Home / برگه درخواست عضویت

برگه درخواست عضویت

یارسانیان و دیگر آزادیخواهان گرامی،
قبل از اینکه درخواست عضویت خود را پر کرده و بفرستید، لطفاً برنامه، اساسنامه و اصول سازمان دمکراتیک یارسان (سدی) را مطالعه کنید. با فرستادن این فرم درخواست، شما به ما این اطمینان را میدهید که با ارزشهای و خواستهای این سازمان آشنا هستید و هیچ‌ گونه تضادی با آنان ندارید و برای به تحقق پیوستن اصول و اهداف این سازمان به‌ عنوان عضو حزبی همراه ما خواهید بود.
اگر به هر دلیلی قادر به پر کردن این برگه نیستید، به شکلی دیگر با سدی تماس بگیرید تا ما کمکهای لازم را در صورت امکان در اختیار شما قرار بدهیم.
اطلاعات در مورد شما پیش ما محفوظ خواهد بود.
بعد از خواندن برنامە و اساسنامە بە برگە (فورم) درخواست عضویت میرسید.

برنامه‌ و اساسنامە سازمان دمکراتیک یارسان، مصوب کنگرە" ٣، کنگرە هانای یارسان" ، ژوئن٢٠١٩
پیشگفتار‌
مصوب کنگرە” ٤، “کنگرە زاگرس” ، ٢١ و ٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ – استکهلم سوئد پیشگفتار‌ بنا بە گواە تاریخ نوشتاری و گفتاری بشر و دیگر یادگارها و ماندگارهای فرهنگی و تمدنی مشترک جهانیان، دنیادید فرد تابع ابعاد مشخص معنوی و مادی جامعەی مادر است. تصویری کە از جهان هستی ذهن انسان را در کام اندیشە و اعتقاد بردە است در تمام موارد، در عمل، در باور ، در رفتار و بینش اجتماعی و زندگی فردی و دیگر فعل و انفعالات و کنش و واکنشهای فرد ‌‌تأثیر مستقیم دارد. به قدمت عمر انسان تلاش و مبارزه برای فراهم آوردن شرایط زندگی بهتر وجود داشته است. با وجود آنکە سطح درک و شناخت در جوامع قدیمی بعلت محدودیتها، کە هم سنخ فرایافت تاریخی مشخصی هستند، مانع تعریف روشن و جامع از اصول حقوق بشر شدە است، اذهان و درک عمومی با ملاکهای ابتدایی عدالت و رعایت حریم حیثیت انسانها آشنا بودەاند و طریقەی ممارست مرزهای اختیاری و صلاحیتی نظام را با وسوسەی زندگی و خرد خود مورد سنجش و داوری قرار دادەاند. انسانها در طول هزارەهای متمادی در تلاش برای بدست آوردن حقوق برابر بودەاند. علیرغم اینکە حقوق پایەای انسانها در اعلامیە جهانی حقوق بشر تعریف و مشخص شده و اکثر کشورها آنها را برسمیت شناخته و متعهد بە اجرای مفاد آن شدەاند،. کم نیستند انسانها و جوامعی که از همان حقوق پایه‌ای بطور سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده‌ توسط حکومتها محروم می گردند. ‌ جامعه‌ یارسان یکی از آن جوامعی است که‌ حقوق آنها در ابعاد گسترده‌ از دیر باز تا کنون نقض شدە و مورد تعرض قرار گرفتە است. تاریخ سیاسی و اجتماعی بشر پر از فرمانروایانی است کە هرکدام با نام و لقبی جایگاهی برای خود بدست آوردەاند، یا اینکە خود تاریخ عنوانی را برایشان شایستە دانستە است. اذهان و داوری عمومی مشترک، شهریاری را بیدادگر و شهریاری دیگر را دادگر شناختە است. با وجودآنکە حق عملکرد سیاسی از مردم از طرف نیروهای مستبد و ظالم سلب و حقوق آنها نقض شدە است، اما مبارزە برای استقرار نظامی عادل کە بتواند حقوق فردی و اجتماعی آحاد و اجتماعات را محترم بشمارد و بە ارزشهای برابری، عدالت اجتماعی واقتصادی وبه‌ آزدیهای فردی و اجتماعی تطور و بسط دهد در اکناف و اطراف جهان هنوز ادامە دارد. مردم یارسان از این قبیل اجتماعات هستند کە برای تحصیل و تحقق اهداف انسان محور بە طرق مسالمت آمیز از دیر باز تا کنون مبارزە می کنند. در غیاب حاکمیت مردمی، بنیادی ترین حقوق و آزادیهای انسانی شهروندان در جامعه‌، محدود، نقض و یا بطور کلی پایمال می گردد. تداوم چنین وضعیتی نارضایتی فردی و گروهی را بدنبال داشته و سبب بی ثباتی اجتماعی و سیاسی در جامـعە میگردد. درجوامعی که اصل عدم تبعیض و اصل تساوی حقوق انسانها نادیده گرفته میشود، اساس همزیستی مسالمت آمیز در روابط انسانها بە چالش کشیده میشود. یارسان و هویت ملی مردم یارسان پیروان آیین یاری، یکی از پایدارترین و اصیل ترین جوامع ‌‌هستنند که بخاطر دفاع از هویت، زبان و فرهنگ خود همچون دیگر بخشهای مردم کرد در کردستان ایران همواره‌ ازستم ملی و ستم مضاعف دینی رنج برده‌اند. از آنجا که‌ پروسه‌ شکل گیری فرهنگ و ارزشهای اجتماعی و انسانی جوامع بشری، تحت تاثیر زبان، افکار، فلسفه‌های علمی و آیینی تکوین و تحول یافته‌ است، جامعه‌ یارسان نیز بواسطه دیدگاهها، باورها و اندیشه‌های فلسفی منحصر بخود و تحت تاثیر آیین یاری به‌ ویژگیهای فرهنگی، ارزشهای انسانی و اجتماعی مختص به خود دست یافته‌ است. ازمطالعه‌ آثار و ادبیات کتبی و شفاهی یارسانی و همچنین باورها و رفتارهای آنان چنین استنباط میشود که ‌بیشتر سنتها و مرسومات مرتبط با جامعه‌ یارسان از دیرباز در میان کردها و دیگر ملتها و قومیتهای ساکن در فلات ایران بویژە در جوامع زاگرس نشین، رایج بودەاند. جامعەی یارسان از پیشقراولان و حاملین مشعل آزدیخواهی و سمت دهندگان مبارزات بومی در سرزمین ایران و کردستان می باشند. جامعەی یارسان بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی و تثبیت قدرت سیاسی اعراب در سرزمین اجدادیشان، همدوش دیگر نیرهای اجتماعی در ایران و کردستان، در قرن دوم هجری دوران سکوت و خلوت و خلاء را شکستند و همدوش دیگر نیروهای اجتماعی در ایران وارد مبارزە علیە بیدادگریها و سیاستهای عرب سالاری شدند. بنابه آثار یارسانی، متعاقب استیلای اعراب بر مناطق محل زیست یارسانیان، نهضتهای متعددی دردورانهای مختلف در جهت حفظ و بازسازی هویتها و ساختارهای اجتماعی ما قبل اسلام از یکسو و مقاومت در برابر تهاجم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اشغالگران از سوی دیگر در فواصل زمانی گوناگون شکل گرفته‌ که‌ می توان از‌ برجسته‌ترین آنها بە نهضتهای بابا سرهنگ دودانی قرن دهم میلادی، شاه‌ خوشین لرستانی قرن یازدهم میلادی و بابا ناووس جاف اشارە نمود. تداوم این نهضتها سرانجام به‌ دوره‌ی سلطان سهاک برزنجی در قرن سیزدهم میلادی و ظهور و علنی شدن آیین یاری می انجامد. در این دورە قراردادی تحت عنوان “بیاوبس پردیوری” یا “بیاوبست پردیوری” منعقد میشود (” پردیور” نام محلی در هەورامان کردستان ایران است) در این قرار داد اصول اعتقادی آیین یاری، آرمانها و اهداف و شیوە رهبری جامعە از طریق نظام شورائی “پیر و پادشاهی” مشخص میشوند. مبارزە و مقاومت در جهت حفظ هویت فرهنگی و آیینی بر اساس شالودەای از باورهای کهن پیش از اسلام رایج در میان کردان سازماندهی میشود. رنسانس فکری در جهت اصلاح اخلاقی انسان و جامعە و ترفیع مقام و جایگاە انسان و بیرون رفت از انحطاط ارزشی بر اساس چهار اصل اخلاقی “راستی، پاکی، نیستی و ردا” شکل میگیرد. برابری و عدالت اجتماعی و رسیدن بە نوعی از سیادت و خودگردانی اتنیکی در حین عشق و وفاداری بە حفظ و حراست از فرهنگ و تمدن زاگرس و اسطورەای ماد میترائی در دستور کار قرار میگیرد. تداوم نظام پیرو پادشاهی و ادامە رسالت تعریف شدە در پیمان پردیوری از طریق تشکیل “جم”های ( جمع، شورا) و خاندانهای یاری میسر و عملی میگردد کە تا کنون نیز بقوت خود باقی ماندە است. دوره‌ سید حیدر ملقب به‌ سید براکه گوران در اوایل قرن نوزدهم میلادی جلوە دیگری از تداوم نهضت یاری است. این دورە از تلاش یارسانیان برای کسب شناخت واقعی از مبانی فکری، آیینی، فرهنگی و تاریخی خود و همچنین گرداوری آثار و ادبیات یارسانی از اهمیت محوری برخوردار است. جامعە یارسان امروزی، وارث اعتقاد یاری، پیمان پردیوری با ارزشها، آرمانها و رسالتهای آن است. رسالتهایی کە نە تحقق یافتەاند و نە بە فراموشی سپردە شدەاند. ستمی کە بر جامعە یارسان نیز روا دیدە شدە است تا حدود زیادی نیز ریشە در پایداری و مقاومت آنان در جهت حفظ همین میراثها بودە است. وضعیت سیاسی اجتماعی جامعه‌ی یارسان در دوران جمهوری اسلامی ایران جامعه یارسان یکی از جوامعی است که‌ بی حقوقی را در تمامی عرصه‌ها و در ابعاد وسیع تجربه‌ کرده‌ و این جامعه در تاریخ موجودیت خود شاهد تداوم نبردی نابرابر در جهت حفظ موجودیت و ساختار هویتی خویش است. ستم دینی، مضاعف بر ستم ملی، نابرابری حقوقی و محرومیت از بهره گیری از امکانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، منجر به عدم رشد استعدادهای فردی و جمعی جامعه‌ یارسان گردیده و سبب شدە است کە مناطق یارسان نشین جزو محرومترین نقاط ایران باقی بماند و قربانی سیاست آسیمیلاسیون (حل و یکسان سازی) شود. تنگ نظری اجتـماعی و ناآگاهی وسیع در سطح جامعه نیز همگام با این سیاست عمل نمودە و در بە انزوا کشاندن جامعە یارسان نقش خود را ایفا نمودە است. انتشار اکاذیب و تعریفات جعلی از هویت یارسانها بطور دانستە و ندانستە، از جانب خودی و بیگانە سبب شدە کە همسایگان غیر یارسانی ما نسبت به آیین یاری دچار شک و تردید شوند و خود یارسانها نیز بە نسبت اعتقادات و هویت خود دچار سردرگمی و چندگانگی باشند. پیروان آیین یاری با عناوین بی مصداقی همچون اهل حق، علی الهی،‌ شیطانپرست مورد خطاب قرار گرفته‌اند. لازم به‌ ذکراست که‌ اکثر پیروان این آیین در کردستان ایران زندگی میکنند. آیین یاری در بین دیگر ملتها در ایران نیز دارای پیروان زیادی است. در کردستان عراق و درعراق از یارسانها تحت عنوان ” کاکه‌یی” نام بردە میشود. انقلاب سال 1357 و تغییر در ساختار سیاسی و استقرار رژیم دینی در ایران، انواع تنشهای سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشت. مبارزات آزادیخواهانه‌ از یکطرف و اقتدارطلبی سیاسی مذهبی از طرف دیگر منجر به اعلام جنگی ناعادلانه‌ علیه‌ نیروهای آزادیخواه‌، اقلیتهای ملی و دینی در سراسر ایران و کردستان و بتبع آن‌ علیه‌ مردم یارسان گردید که‌ این جنگ خودرا در قاموس بمباران، کشتار مردم بی دفاع و محاصره‌ی اقتصادی و اعمال محرومیتهای اجتماعی نشان داد. نظام حاکم کنونی در ایران بر اساس احکام شریعت اسلامی و ایدئولوژی مذهب شیعە و اصل ولایت فقیه استوار‌ است. دراین نظام مذهبی، یکی از پیش شرطهای برخورداری ازحق شهروندی برابر، اعتقاد به‌ مذهب حاکم و وفاداری به‌ نظام ولایت فقیه‌ است. در نتیجه‌ مردم یارسان همراه با سایر اقشار جامعه که پیرو مذهب مورد نظر رژیم نیستند از حق شهروندی محروم و محکوم به‌ تحمل اجحافات، بی حقوقی و تبعیضات فاحش غیر انسانی شده‌اند. با وجود آنکه یاری تنها آیین رایج و متداول درمیان یارسانیان تحت ستم در نظام جمهوری اسلامی است، موجودیت آن انکار شده‌ و پیروان این باور کهن نه‌ تنها به رسمیت شناخته‌ نشده‌اند، بلکه‌ بر اساس بندهای ١٢و ١٣ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق پایه‌ای و موجودیت جامعه یارسان نیز نفی شده‌، و تبلیغ این آیین تا حد ارتکاب به‌ جرم و پیروی از آن نقض قوانین جمهوری اسلامی محسوب میشود. فرد یارسانی برای ادامەی حیات و بدست آوردن حقوق اولیەی انسانی خود مجبور بە خودسانسوری و جعل هویت تاریخی میشود. مردم یارسان در همان ابتدای بە انحراف رفتن انقلاب ٥٧ و تبدیل شدن آن به یک حکومت دینی، نارضایتی خود را نسبت به این روند به شکلهای گوناگون نشان دادند. در همان اوایل پیروزی انقلاب و در ادامە سیاستهای تبعیض آمیزضد بشری جمهوری اسلامی سرکوب بی رحمانه مردم یارسان شروع شد و رفتار بی رحمانه حکومت اسلامی منجر به فرار و آواره گی ‌هزاران نفر از این مردم به كشورهای مجاور از جمله عراق شد. مردم یارسان در راستای مبارزه حق طلبانه برای بدست آوردن حقوق اجتماعی خود در طول چهار ده هه اخیر دست به تشکیل سازمانها و جنبشهای سیاسی که در زیر بە آنها اشاره میشود زدەاند. تشکیل جنبش مقاومت جامعە اهل حق در اوایل دهە هشتاد میلادی در ابتدای دهه‌ هشتاد میلادی، بخشی از جامعە یارسان با تشکیل جنبش سیاسی/ نظامی (جنبش مقاومت جامعه‌ی اهل حق) در مناطق کردستان عراق، مبارزات خود را بطور همزمان و در پیوند با جنبش ملی دمکراتیک مردم کردستان و ایران به‌ پیش بردند، اما بدنبال تحولات سیاسی و نظامی و همچنین محدودیتهای فراوان در منطقە، این جنبش امکان تداوم نیافت و منحل گردید. تأسیس دو سازمان یارسانی جنبش دمکراتیک یارسان و یاریکورد ‌در اویل دهه‌ی نود، و انتقال بخش زیادی از مردم یارسان به‌ کشورهای پناهنده‌ پذیرغربی، امکان نوعی بازبینی و گرایش بسوی سازمان یابی مجدد فراهم گردید، و بدین ترتیب امکان ایجاد تشکلهای فرهنگی و سیاسی توسط اعضای برونمرزی این جامعه‌ بوجود آمد. زندگی در جوامع دمکرات به‌ درک و آشنای جامعەی یارسان از حقوق فردی و اجتماعی سرعت بخشید. گفتمان رایج تعدد فرهنگها در کشورهای اروپای امکان آشنای با کار سازمانی دقیق و فعالیت اجتماعی سالم مبنی بر نگرش پلورالیستی سیاسی و فرهنگی بخش برونمرزی را وادار بە ایجاد تشکلهای فرهنگی، سیاسی، پناهندگی و مدنی کرد. در تقابل با وضعیت موجود، اعضای جامعه‌ی برونمرزی یارسان، پس از بحث و بررسی های متعدد به‌ این نتیجه‌ رسیدند که‌ مبارزه‌ مسالمت آمیز، و طرح خواسته‌های عادلانه‌ی مردم یارسان در بستر موقعیت سیاسی حاضر، امری لازم و ضروری است و در نتیجە ایجاد یک تشکل سیاسی کە بتواند بزبانی گویا این خواستەها را بیان کردە و توان عمومی را در راستای رسیدن بە آنها بسیج نماید، ضروری مینمود. نتیجە این ضرورت موجب تأسیس جنبش دمکراتیک یارسان در مارس ٢٠٠٧ و سازمان یاریکورد در سال ٢٠١٠ شد. معرفی سازمان دمکراتیک یارسان جنبش دمکراتیک یارسان و یاریکورد با توجە بە اهمیت اتحاد و همصدائی نیروهای سیاسی و اجتماعی و جذب هر چە بیشتر فعالین و نیروهای یارسانی برای نیل بە اهداف خود زمینە برگزاری یک کنگرە مشترک تحت عنوان “کنگرە اتحاد یارسان” فراهم آوردند کە در تاریخ در ٧ و ٨ آپریل منجر بە تأسیس سازمان دمکراتیک یارسان شد. سازمان دمکراتیک یارسان یک تشکل سیاسی، دمکراتیک و معتقد بە پلورالیسم سیاسی است. جریانی است کە خود را متعهد به‌ رعایت از اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، الحاقات و میثاقهای مربوطە میداند و خواهان بر قراری یک نظام سکولار و دمکراتیک در ایران بمنظور نیل بە آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون و کسب حقوق مطرح در اعلامیە مذکور است. سازمان دمکراتیک یارسان معتقد است کە جامعە یارسان میبایستی همزمان کە در جهت رفع ستم ملی و دینی بر خود میکوشند، در سطوح مختلف مبارزاتی دیگر نیز همگام با مبارزات عدالت‌طلبانە و آزدیخواهانە اقشار اجتماعی حرکت کند. این سازمان معتقد است آزادی زن یارسانی، بستە بە آزادی زن در جامعە ایران و کردستان است. کسب حقوق کارگر، کشاورز، اندیشمند یارسانی نیز باید در همین پیوستگی پیگیری و حصول شود. برای تحقق و رسیدن به‌ آرمانهای انسانی جامعه‌ی یارسان، این تشکل خود را متحد طبیعی جریانات آزادیخواه‌ و دمکرات کردستانی و ایرانی می داند، و انتظار دارد ازهمکاری و پشتیبانی این جریانات و احزاب برخوردار شود. مبارزەی سازمان دمکراتیک یارسان مسالمت آمیز و بر واقعیت و اعتقاد بە پلورالیسم فرهنگی و سیاسی استوار است. غایت مبارزە سدی زندگی خوب وتأمین سعادت و امنیت برای آحاد، اجتماعات و افراد است. بعد دیگر مبارزە معطوف بە احیای وجدان، بینش و ارزشهای فرهنگی و حضور تاریخی در پاسداری از سرمایەهای بومی در ایران و کردستان می باشد. اهداف و خواستەها ١. رعایت و اجرای مفاد منشور حقوق بشر مصوب ١٠ مارس ١٩٤٨ سازمان ملل و الحاقات و میثاقهای مربوط بە آن. ٢. تمرکز زدائی سیاسی از طریق سپردن ادارە امور بە ساکنین مناطق مربوطە از طریق رای گیری دمکراتیک. ٣. جدایی دین از دولت و لغو دین رسمی در کشور. تلقی دین به عنوان امر خصوصی افراد بر پایە احترام و برخورد یکسان با پیروان ادیان و مذاهب ٤. برخورداری از حقوق شهروندی برابر، صرف نظر از تعلقات اعتقادی و هویتی بمنظور ایجاد امکان همزیستی مسالمت آمیز اقشار اجتماعی در کنار یکدیگر ٥. اجرای عدالت از طریق دستگاە قضائی غیر وابستە بە دین و حکومت ٦. ممنوعیت اخذ اطلاعات اعتقای افراد در فرمهای گزینشی دولتی و غیر دولتی توزيع عادلانه‌ ثروت، درآمد و خدمات کشور وتعیین حداقل استانداردهای معیشتی و بهداشتی.٧ ٨. جبران عقب ماندگیهای اجتماعی، اقتصادی از طریق تخصیص بودجەهای اضافی بە مناطق محروم و کاهش تفاوت استانداردهای شهری و روستایی ٩. دخالت نمایندگان مردم یارسان که‌ از طریق آراء مخفی و مستقیم انتخاب شده‌ باشند، درمجالس قانونگذاری محلی و سراسری و دیگر مجامع و نهادهایی که‌ در رابطه‌ با حقوق شهروندی در طرح و تصویب قوانین دخیلند. ١٠. واگذاری حق اداره‌ امور جامعه‌ی یارسان‌ به‌ مردم خود و حق داشتن یک مجمع که‌ نمایندگی آنها را در مذاکرات رسمی بعهده‌ بگیرد. ١١. ایجاد تسهیلات آموزش بە زبان مادری. کشف، ثبت و حفظ آثار‌ و ادبیات یارسانی در کنار دیگر سرمایەها و میراثهای فرهنگی و ادبی کشور و تأسیس مراکز علمی/ تحقیقی بە این منظور. ١٢. فراهم شدن شرایط بازگشت آواره‌گان و پناهنده‌گان مطابق با استانداردهای انسانی و جبران خسارات مادی به‌ آواره‌گان و قربانیان درگیریهای ناخواسته ١٣. تمام قوانین زن ستیز باید ملغی شود و با پیوستن کشور ایران بە “کنوانسیون امحای کلیە اشکال تبعیض علیە زنان یا کنوانسیون رفع هرگونە تبعیض علیە زنان” ١٨ دسامبر ١٩٧٩، قانون اساسی آیندە حقوق زنان با الهام از روح کنوانسیون فوق تعریف و آنها را تضمین کند. ١٤. باید کارگر ایرانی بر اساس “میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ١٩٧٤” دارای حقوق تعریف و تضمین شدە در قانون اساسی آیندە باشد. اساسنامه‌ سازمان اتحاد دمکراتیک یارسان ماده١. نام و هویت تشکل ١. نام تشکل “سازمان دمکراتیک یارسان“ با علائم اختصاری سدی و نام انگلیسی آن Yarsan Democratic Organization با علائم اختصاری YDO است. ٢. سازمان دمکراتیک یارسان تشكلی است مستقل با ساختار دمكراتیك. ماده ‌٢. عضویت ١. تمامی افراد بالای ١٦ سال که‌ برنامه‌ و اساسنامه‌ تشکل را بپذیرند و متعهد به‌ رعایت مفاد آن بشوند، طبق درخواست کتبی و تأیید یکی از کمیتەهای سازمانی می توانند به‌ عضویت آن درآیند. ٢. اعضاء جریانات سیاسی دیگر نمیتوانند بطور همزمان در سازمان دمکراتیک یارسان عضو باشند. تبصرە ١. این بند شامل سازمانهای خارجی در کشورهای محل اقامت نمیشود. ماده ‌٣. وظایف اعضاء ١. تلاش برای تحقق اهداف وآرمانهای تشکل. ٢. پایبندی به‌ اصول و نظم تشکیلاتی. ٣. تلاش برای حفظ وحدت جامعه‌ یارسان. ٤. پرداخت حق عضویت سالانه بر اساس تصمیمات كمیته‌ مركزی بطور یكسان برای تمام اعضا . تبصره١. متقاضیان پناهندگی، دانشجویان و افراد بین ١٦ تا ١٨ سال ٥٠% از حق عضویت سالانه‌ را پرداخت خواهند نمود. ماده ‌٤. حقوق اعضاء ١. حق شرکت در کنگره. ٢. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن. تبصره‌ ١. اعضاء كاندیدهای ارگانهای رهبری باید بالای ١٨ سال باشند. ٣. حق ارائه‌ پیشنهاد و انتقاد. ٤. اعضاء تشكل از حقوق برابر برخوردارند. ماده ‌٥. سلب عضویت ١. اعضایی که‌ موازین و مقررات سازمان را نقض نمایند و یا به هر شکلی در جهت مخالف مصالح سازمان اقدام كنند، بعد از ابلاغ شفاهی و یک ابلاغ کتبی مورد مجازاتهای سازمانی از قبیل تعلیق مقطعی عضویت ، سلب مسئولیت تشکیلاتی و اخراج قرار می گیرند. ٢. درخواست اقدامات تنبیهی توسط هیئت اجرائی تهیه‌ و برای تصمیم نهایی در اختیار شورای مرکزی قرار می گیرد. ٣. تشکل حق دارد که‌ در صورت لزوم افراد خاطی را از طریق مراجع ذیصلاح مورد پی گرد قانونی قرار دهد. ٤. وظایف، اختیارات و امتیازات افراد اخراجی و مستعفی از آنان سلب میشود. ماده ‌٦. ارگانهای تشکیلاتی ١. ارگانهای اصلی تشکیلات شامل کنگره، شورای مرکزی و هیئت اجرائی است ٢. کمیتە بازرسی مالی، کمیته‌ انتخابات، کمیسیون تهیە و تدوین برنامە و اساسنامە و کمیته‌های کشوری و شهری از دیگر ارگانهای وابسته‌ هستند. ماده ‌٧. كنگره ١. كنگره عالی ترین ارگان تشکل است ، و ازکسانی که‌ در فاصله‌ بین دو کنگره‌، مشروط بر اینکه‌ حداقل سه‌ ماه‌ از عضویت آنان گذشته‌ باشد، تشکیل می گردد. ٢. كنگره فی ما بین سە ،یا حداکثر چهار سال یكبار برگزار می شود. ٣. کنگره‌ با شرکت ٣/٢ اعضاء رسمیت می یابد. ٤. پیشنهادات با کسب رای نصف +١ اعضاء در کنگره‌ بتصویب می رسد. ٥. ‌ اعضای كنگره هیئت رئیسه‌ی کنگره را‌ انتخاب می كنند. ٦. کنگره‌ فوق العاده‌ بنا بر درخواست ٣/٢ شورای مركزی یا ٣/٢ اعضاء‌ برگزار می شود. ٧. سازماندهی، تعیین زمان و مکان برگزاری کنگره‌ از اختیارات شورای مرکزی است. ٨. برگزاری كنگره باید حد اقل ٢ ماه قبل از آن به اطلاع اعضاء رسیده‌ باشد. ماده ‌٨. وظایف و اختیارات كنگره‌ ١. تصویب برنامه‌ و اساسنامه‌ و ایجاد تغییرات در آن. ٢. انتخاب شورای مرکزی و اعضای علی البدل از طریق انتخابات آزاد و دمکراتیک. ٣. تعیین ھﯿئت ‌ بازرسی مالی ٤. تعیین کمیته‌ انتخابات ٥. برگزاری کنفرانس سالانه‌ قبل از کنگره. ‌ ماده ‌٩. کنفرانس سالانه‌‌ ١. نشست سالانه‌ هر سال یک بار و با شرکت شورای مرکزی، هیئت اجرائی، نمایندگان کمیتەهای کشوری و شهری، نمایندگان کمیته‌ها و کمیسیونهای مختلف تشکیل می گردد. ٢. ریاست این جلسات را سخنگو/مسئول اول/ریاست مشترک، ٢ نفر از اعضای کمیته‌ها و دو نفر از واحدهای کشوری بعهده‌ خواهند داشت. ماده ١٠. وظایف و اختیارات کنفرانس سالانه‌ ١. بررسی فعالیتهای سالانه کمیته‌ها، کمیسیونها و واحدهای کشوری و شهری، همچنین بررسی موانع و مشکلات سر راه‌. ٢. ارائه‌ پیشنهادات و راهکارهای مناسب در جهت رفع مشکلات و پیشبرد اهداف سازمان و ارگانهای مربوطه.‌‌ ماده ١١. شورای مرکزی ١. اعضای شورای مرکزی، توسط کنگره انتخاب می گردند و بالاترین ارگان مسئول در فاصله‌ بین دو کنگره‌ هستند. ٢. کسانی می توانند در انتخابات شرکت کنند که‌ مدت ٦ ماه‌ از عضویت آنها گذشته‌ باشد. ٣. تعداد اعضای اﺼلی شورای مرکزی و علی البدل در كنگره‌ و بر حسب نیاز تعیین می شود. ٤. جلسات شورای مرکزی هر دو ماە‌ یکبار و جلسات فوق العاده‌ بنا به‌ درخواست ٣/٢ شورای مرکزی برگزار می شود. ٥. تصمیمات شورای مرکزی در صورت توافق ٣/٢ اعضاءحاضر در جلسات قابل اجرا خواهد بود. ٦. مخارج شورای مرکزی از محل بودجه‌ سازمان تامین می گردد. ماده ١٢. وظایف و اختیارات شورای مرکزی ١. مجری برنامه‌ و تصمیمات، سیاست و استراتژی مصوبه‌ کنگره‌ است. ٢. انتخاب ریاست مشترک و هیئت اجرائی از بین اعضاء شورای مرکزی ٣. تقسیم وظایف اعضاء شورای مرکزی و ایجاد پستهای مورد نیاز ٣. ﺘﺄسیس نهادهای ضروری با حفظ اصول و موازین تشکیلاتی. ٤. تهیه‌ و تدوین مقررات و آیین نامه‌های داخلی و اجرایی. ٥. طرح پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای تغییرات لازم در برنامه‌ و اساسنامه‌. ٦. انتشار بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های تشکل. ٧. نظارت بر اعمال کمیته‌ها و کمیسیونها. ٨. مطالعه‌ و بررسی امکان همکاری و جلب پشتیبانی در سطح کشوری و بین المللی در راستای پیشبرد اهداف سازمانی. ٩. بررسی بودجە سازمانی و طرق تهیە آن ١٠. رسیدگی به‌ شکایات و انتقادات اعضاء و بررسی عضویت اعضاء ١١. شورای مرکزی و ریاست مشترک در صورت نیاز و لزوم مشاور برای پیشبرد کارهایشان ماده١٣. هیئت اجرایی ١. بالاترین ارگان رهبری تشکل در خلال دو نشست شورای مرکزی است. ٢. هر ماە یک بار‌ تشکیل جلسه‌ میدهد. ماده١٤. وظایف و اختیارات هیئت اجرایی ١. هیئت اجرایی مسئول پیشبرد و عملی کردن تصمیمات شورای مرکزی است ٢. گزارش کار‌ به‌ شورای مرکزی. ٣. مسئول ایجاد و ادامە روابط با جریانات و شخصیتهای مستقل است. ٤. مسئول انتشار بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های سازمانی است. ٥. نظارت بر اعمال کمیته‌ها و کمیسیونها. ٦. تنظیم بودجە سازمانی و ارائە آن بە شورای مرکزی جهت بررسی ٧. بررسی شکایات اعضاء و رجوع آن بە شورای مرکزی جهت اخذ تصمیم نهایی. ماده ‌.١٥ واحدهای كشوری و شهرستانی ١. اعضاء مؤظفند در كشور یا شهرستان محل اقامت خود برای پیشبرد برنامه‌های سازمان خود را سازماندهی كنند. ٢. مسئولین هر واحد از طریق انتخابات محلی انتخاب می شوند. ماده ١٦. کمیتە بازرسی در امور مالی ١. کمیتە بازرسی مرکب از 3 نفر است ، که‌ توسط کنگره‌ انتخاب می گردند. ٢. اعضای کمیتە بازرسی باید عضو شورای مركزی یا هیئت اجرائی نباشند. ٣. کمیتە بازرسی نظارت مستمر بر امور مالی را دارد. ٤. کمیتە بازرسی نتایج کار خود را به‌ شورای مرکزی، کنفرانس سالانە و کنگره‌ گزارش می کند. مادە ١٧. کمیسیون تهیە و تدوین برنامە و اساسنامە ١. تدوین و تنظیم برنامە و اساسنامە و ارائە آن بە شورای مرکزی و کنگرە ماده ١٨. کمیته انتخابات ١. کمیته‌ انتخابات مرکب از سه‌ نفر است که‌ توسط کنگره‌ انتخاب می گردند. ٢. کمیته‌ انتخابات افراد شایسته‌ را برای ارگانهای رهبری به‌ کنگره‌ پیشنهاد می کند. ٣. عمل انتخابات را در طی برگزاری کنگره‌ عهده دار است. ماده‌١٩. امور مالی احتیاجات مالی سازمان از طریق حق عضویت اعضاء و کمک نهادهای خیریه و کمکهای مردمی تأمین میگردد. ماده‌ ٢٠. ‌انحلال تشكل ١. انحلال تشكل در ﺼورت توافق ٣/٢ اعضاء عملی می گردد و همان مجمع در مورد امور مالی و دارایی تشكل ﺘﺼمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. ماده‌ ٢١. انتخاب شعار تشکل ” آزادی، یكسانی، آرمان یارسانی” بعنوان شعار تشکل انتخاب گردید. ماده‌ ٢٢. تصویب و اجراء سازمان دمكراتیك یارسان با نام اختصاری سدی در تاریخ٢١و٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ در طی برگزاری کنگره‌ ٤ در شهر استکهلم پایتخت سوئد برنامه‌ و اساسنامه‌ خود را به‌ تصویب کنگره‌ رسانید و مفاد برنامه‌ و اساسنامه‌ آن از تاریخ مذکور لازم به‌‌ اجرا گردید. پایان
اسم و مشخصات خود را با انگلیسی و دقیقدا شبیه کارت شناسایی خود وارد کنید
وضعیت اقامت در خارج از کشور
محل تولد: کشور، استان، شهر و یا روستا لازم است کە نوشتە شود.
داشتن یا ارائه مدرک تحصیلی اجباری نیست
لطفا آدرس الکترونیک (e-mail) خودتان را اینجا وارد کنید
لطفا به طور مختصر دلیل پیوستن خود را به این سازمان را شرح دهید. تمام اطلاعات در مورد شما محفوظ میباشد.

بازدیدها: 404