Home / برگه درخواست تأییدی

برگه درخواست تأییدی

پناهجویان گرامی،
سازمان دمکراتیک یارسان بنا بە احساس مسئولیتی کە در برابر پناهندگان یارسانی دارد، چشم داشت دریافت هیچ هزینه ای در قبال فرستادن تاییدی از شما ندارد.
قبل از اینکه درخواست تأییدی خود را پر کرده و بفرستید، لطفاً برنامه، اساسنامه و اصول سازمان دمکراتیک یارسان (سدی) را مطالعه کنید زیرا در صورتی این تاییدیە موثر خواهد بود کە دارندە آن آشنائی کامل با ارزشها، خواستها، اصول و اهداف این سازمان داشتە باشد و هیچ‌ گونه تضادی عقیده تی با آنان نداشته باشد.
اگر از حزب یا سازمان دیگر در خواست تأییدی کردە اید، دیگر تأییدە سازمان دوم بی تاثیر خواهد بود و در بسیاری موارد پروندە متقاضی را مخدوش خواهد کرد.
اگر به هر دلیلی قادر به پر کردن این برگه نیستید، به شکلی دیگر با سدی تماس بگیرید تا ما کمکهای لازم را در صورت امکان در اختیار شما قرار بدهیم.
اطلاعات در مورد شما پیش ما محفوظ خواهد بود و فقط برای نوشتن تأییدی از آن استفاده خواهد شد.
پستهای با ستارە قرمز باید پر شود.
اسم و مشخصات خود را با انگلیسی و دقیقدا شبیه کارت شناسایی خود وارد کنید
کشوری که در آنجا در خوآست پناهندەگی کردە اید.
محل تولد: کشور، استان، شهر و یا روستا لازم است کە نوشتە شود.
نوع در خواست پناهندگی در کشور میزبان
اگر از حزب یا سازمان دیگر در خواست تأییدی کردە اید، دیگر تأییدی سازمان دوم بی تاثیر خواهد بود و در بسیاری موارد پروندە متقاضی بە هم خواهد خورد.
داشتن یا ارائه مدرک تحصیلی اجباری نیست
لطفا آدرس الکترونیک (e-mail) خودتان را اینجا وارد کنید
هر شمارەای کە از طرف مقامات مربوط بە پناهندگی برای شناسای پرونده ات بە شما دادە شدە است.
بعضی موارد تأییدی باید مستقیم توسط پست برات وکیل فرستاده شود
لطفا با چه کسی آشنا هستید و کی سازمان دمکراتیک یارسان را بە شما معرفی کرده است.
لطفا به طور مختصر شرح دهید کە چرا سازمان دمکراتیک یارسان را برای گرفتن تأییدی انتجاب میکنید.

لینک برنامە و اساسنامە سازمان دمکراتیک یارسان

بازدیدها: 1515