Home / بیانیە فارسی / روز جهانى كارگر مبارك باد

روز جهانى كارگر مبارك باد

 

یارسانمدیا
30 April 2024

 

۱ می ۲۰۲۴

اول ماه مه، روز جهانى كارگر را درحالى گرامى مى‌داريم كه طبقه كارگر ايران در بدترين شرايط معيشتى قرار دارد.

قشر كارگر و زحمتكش جامعه با به قدرت رسيدن رژيم جمهورى اسلامى، بر خلاف وعده و وعيدهاى حكام ضد كارگر، كه وعده “خانه مجانى” و غيره داده بودند، اندك انجمن‌هاى صنفى كارگران نيز با جايگزين كردن شوراى كار با شوراى اسلامى كار، عملا اين قشر زحمتكش تمامى مزايا و حقوق مكسوبه ساليان كه با دست‌هاى پينه برداشته خود به دست آورده بودند، از دست دادند.

رژيم نه تنها حقوق كارگرى كارگران را پايمال مى‌كند، بلكه با اجراى قانون قراردادهاى موقت كار، كارگران ميهنمان را به بردگى نهفته‌اى سوق داده كه در نتيجه كارگران هيچگونه پس انداز و حقوق بازنشستگى تشكيل نمى‌دهند و كارفرمايان را دست باز گذاشته تا ازاين قشر محروم حداكثر سوء استفاده شود.

كارگران در ميهنمان و در راس آنها، كارگران يارسانى كه به علت عدم وجود كار و فرصت‌هاى شغلى و استخدام رسمی مجبور به مهاجرت به شهرها و استان‌هاى ديگر مى‌شوند، به حال خود رها شده و در نتيجه سياست و قوانین ضد كارگرى روزانه قربانى عدم ايمنى اماكن كار مى‌شوند.

با توجه به وضعيت فعلى كار و كارگران در ايران، تنها راه اعاده حقوق جامعه كارگرى، ايجاد اتحاديه هاى آزاد كارگرى و شوراهاى صنفى مختص كارگران، تنها با سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى ميسر است.

سازمان دمكراتيك يارسان با توجه به موقعیت‌های موجود و برآوردهای جمعی مختص جغرافیایی و کاری جنسیتی و فرهنگی كارگران و زحمتكشان ميهنمان، بويژه كارگران يارسانى را به خودسازماندهی صنفی و محلی برای ایجاد نوعی از تحصن قيام عليه سياست‌هاى ضد كارگرى فرا خوانده و با توجه به جایگاه، وظیفه تاریخی و موقعیت ژئوپلیتیک زیست‌بوم‌های خود نهایتا با توجه به توانایی و ممکنات دست به نوعی از آنارشی در جهت تحقق خودمدیریتی منابع، قدرت، قوانین و نظم خود دست زند.

با اميد به پايان اين رژيم ضدكارگرى،سازمان دمکراتیک یارسان روزجهانى كاگر را به همه كارگران از جمله اکثریت قریب به اتفاق جامعه یارسان که جزو این قشر هستند تبريك و پیروزباد می‌گويد.

شورای مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان

Visits: 125