Home / امیر سلیمی

امیر سلیمی

صلح در زیر سایەی رحمت شمشیر

امیر سلیمی

یارسانمدیا ١٨م نوامبر ٢٠٢٣م     از اوایل دهە  ٥٠ تا ٨٠ میلادی نظم روابط و مناسبات جهانی در کرملین و واشنگتن دی سی  تنظیم و مدیریت می شد. در ...

Read More »

اشارەای کوتاە بە فرایند دولت-ملت در رابطە با نەتەوەی (ملت) کرد

امیر سلیمی

ملت سازی یک فرایند و پروسەی درازمدت و سیستماتیک سیاسی و اجتماعی است کە بە هویت تاریخی و شکل گیری هویت ملی اشارە دارد. ابزار قابل استفادە برای شکل گیری ملت، ...

Read More »

بدفهمی نیروهای سیاسی مخالف از افق فکری آخیز ” ژینا”

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٩م سپتامبر ٢٠٢٣ م ضرور می دانم کە توضیحی کوتاە در مورد استفادە از واژە ” آخیز” در این متن از نظر خوانندە گذراندە شود. هر گروە اجتماعی و ...

Read More »

جنگ حسین با معاویە برای قدرت دینی و سیاسی بودە است

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٨ اوت ٢٠٢٣ م   جنگ حسین با معاویه نه تنها یک تقابل سیاسی و جنگ بین دو فرد بود، بلکه به عنوان یک تضاد عمده و اساسی در ...

Read More »

عدم داشتن زبان تفاهم و همدیگر را مقصر دانستن

یارسانمدیا نیروهای سیاسی مخالف رژیم کە بە قول خود پرچمدار ٤٤ سالەی مبارزە علیە قدرت سیاسی در تهران بودە و هستند و وعدەی دمکراسی، عدالت و آزادی می دادند نە ...

Read More »

خود بودن ، نیازی عقلانی و هستی شناسانە است

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٣٠م مە ٢٠٢٣م   این متن کوتاە جدل سیاسی و ایدئولوژیکی مشخص و یا هدفمندی دنبال نمی کند و تقلیل آن، از طرف اصحاب دعوا،  بە بحثی از این ...

Read More »

خان الماس، شیخ امیر،نوروز و تیمور شارحان و مفسرین تفکر و دین یاری

امیر سلیمی

در مورد یاری نظر و نگاەهای متفاوتی وجود دارد. بعضی از آن بعنوان ” تمدن، حکمت اشراق و فلسفە” و بعضی دیگر تحت عنوان” دین، تصوف و عرفان” نام می ...

Read More »

ممکنات و منافع قطب نمای سیاستگزاری است

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٨م مارس ٢٠٢٣م خیزش انقلابی “ژینا” با محوریت شعار ” زن، زندگی،آزادی” نە فقط اینکە زنان و گروەهای تباری- نژادی را ( واژە نژاد بیشتر با نازیسم و فاشیشم ...

Read More »

شناسنامە سیاسی مبهم آقای رضا پهلوی

یارسانمدیا ‏23‏.01‏.27   رضا پهلوی بعد از ترک کردن ( فرار درست تر است، چونکە فرار امری اجباری و ترک کردن بیشتر امری داوطلبانە است) کشور تا کنون، بقول خود، ...

Read More »

موانع سر راە تحقق اهداف خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا”

یارسانمدیا ‏2023‏.01‏.21 خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا” با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی، افق و چشم انداز ارزشی و اهداف و آرمانهای کلی فرد را  در سرزمین ایران بە منصە ...

Read More »