Breaking News
Home / امیر سلیمی

امیر سلیمی

خیزش انفی نی تزیمال ها یا حساب های خرد ( کوچک)

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٢٢ نوامبر ٢٠٢٢ م با توجە بە حجم، گستردگی و تداوم سە ماە خیزش کنونی و شعارهای ساختارشکنانە آن میتوان بجای خیزش از انقلاب ( من در این مقالە ...

Read More »

سازمان و مدیریت

امیر سلیمی

دانشگاە  OsloMet     دانشکدە علوم اجتماعی بهار ٢٠٢٢ م قسمت ٥  یارسانمدیا ١٣ نوامبر ٢٠٠٢ م   اکوسیستم و مدل های مشارکت: با افزایش رویکردهای مشارکتی، ایجاد اکوسیستم های کسب ...

Read More »

سازمان و مدیریت، قسمت ٤

امیر سلیمی

یارسان مدیا ٥ اکتبر٢٠٢٢ م دانشگاە OsloMet دانشکدە علوم اجتماعی ن: امیر سلیمی قسمت ٤ حرکت به سمت تحول دیجیتال نیازمند رویکردی یکپارچه و در هم تنیده در درون سازمان ...

Read More »

پیکار با جمهوری اسلامی توأم با بە پیش بردن جامعە بە سوی تجدد

  یارسان مدیا ‏21‏ سپتامبر‏ 2022 ن: امیر سلیمی مبارزە ( چە بعنوان مخالف و چە بعنوان اپوزیسیون در درون ساختار نظام)  نیروهای سیاسی علیە جمهوری اسلامی بیشتر بر محور ...

Read More »

سازمان و مدیریت

  دانشگاە OsloMet اجتماعی علوم دانشکدە م ٢٠٢٢ بهار ٣ قسمت یارسانمدیا  ٤ سپتامبر٢٠٢٢ م امیر سلیمی امور مربوط بە دیجیتال، فرآیند تغییرات مرتبط در یک کسب و کار است. ...

Read More »

رضا پهلوی و نیروهای مخالف رژیم

یارسان مدیا تاریخ انتشار: ٢٧ ژوئن ٢٠٢٢م بە قلم: امیر سلیمی       دودمان پهلوی بیشتر از ٥٠ سال در ایران معاصر تکیە بر اریکە قدرت زدند. حکومت پهلوی ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

  یارسان مدیا Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت دهم و آخر از سوی دیگر، آگاهی مردم از حقوق خود و ...

Read More »

خود بودن هم سخت است و هم رنج، اما تنها راە بە سوی آزادگی و دانایی است

امیر سلیمی

یارسان مدیا ن: امیر سلیمی خود بودن به معنی سوبژگی و درجە اعتلاء دریافت و شناخت منحصر بخود از “خویش و جهان” است، اما یارسان همچون جهان، تاریخ و واقعیات ...

Read More »