Home / آرشیو سدی / سازمان دمکراتیک یارسان هتک حرمت و توهین بە جواد احمدی را شدیدا محکوم می کند

سازمان دمکراتیک یارسان هتک حرمت و توهین بە جواد احمدی را شدیدا محکوم می کند

 

یارسان مدیا
‏17‏.01‏.2021

بنا بە خبرهای کە از منابع موثق بە دست سازمان دمکراتیک  رسیدە است چند روز گذشتە شخصی یارسانی بنام جواد احمدی، اهل روستای “دارەرش” از توابع استان کرماشان و ساکن ساوه، طی مشکلاتی که برای خانواده ایشان پیش آمده بود، پس از احضار و بازداشت در زندان مرکزی ساوه، به دستور حاکم شرع قوه قضائیه درپی اقدامی کریه و برخلاف تمام موازین اخلاقی و حقوق بشری، بصورت عامدانه اقدام به زدن شارب (سبیل) ایشان کرده‌اند. این اقدام زمانی صورت میگیرد کە قاضی مربوط بە پروندە این زندانی بە یارسانی بودن شخص بازداشت شدە پی میبرد. یادآوری میشود کە شارب (سبیل) برای پیروان دین یاری یک نماد مقدس محسوب میشود.

رفتار و رویکرد رژیم نسبت بە جامعە یارسان را نباید فقط بە توهینی از این نوع تقلیل داد. جامعە یارسان دارای مواضع و جهانبینی ارزشی است و بە همین دلیل خود را در مقابل نهاد ولایت فقیە و قانون اساسی جهموری اسلامی می بیند. هرچند جامعەی یارسان دست بە رفتار تحریک آمیزی نزدە است، اما رژیم همیشە و مدام از باب تخاصم و تقابل وارد مقابلە با جامعە یارسان و مطالبات ابتدایی و انسانی آن شدە است. قوانین و سیاستهای رژیم اسلامی فقط ذوب کردن، سرکوب، توهین، تجاوز و تحقیر برای فرد یارسانی بدنبال دارد. دست اندازی رژیم بە جامعە و فرد یارسانی از نوع سیاسی آن بیشتر، و در اصل کرامت و شأن انسانی، ذات و هستی هویتی، شخصیتی، معرفتی و تاریخی آن را نشانە گرفتە است.  قانون اساسی رژیم بر اساس فقە شیعە اثنی اعشری تدوین شدە است و محدودیتهای  و موانعی برای پیروان غیر شیعە دوازدە امامی برای تصدی امور سیاسی و اقتصادی قائل میشود. اما در همان حال قانون اساسی دارای موارد و اصولی است کە در صورت رعایت قوانین قدسی و شرعی حقوق محدود و ناقص فردی برای افراد و اجتماعات تضمین می کند، اما ناگفتە نماند کە جامعەی یارسان از این اجتماعات مورد نظر نیست و از لحاظ حقیقی و حقوقی در چهارچوب قوانین نظام دارای موجودیت هویتی، دینی، اجتماعی و حتی انسانی و ذاتی نیست. جامعەی یارسان در کنار جامعەی بهائی از معدود جوامعی است کە در ابعاد مختلف مورد ظلم، اجحاف و تبعیض قرار میگیرد. همانطور کە فوقا اشارە شد جامعەی یارسان یا بهتر و روشنتر بگوییم افراد متعلق بە آن بر اساس قوانین مدون و غیر مدون وجود حقیقی و حقوقی ندارند و این بنوبەی خود راە را برای سرکوب، تحقیر و تجاوز بە حقوق انسانی و ابتدائی آنها باز می گذارد. جامعەی یارسان درای فرهنگ، هویت، آداب و رسوم منحصر بخود است و نظام اخلاقی، رفتاری و اندیشەی فرد یارسانی بر بستر و زمینەی آن شکل گرفتە است. نگاە جامعە و فرد یارسانی در مورد حقوق زن و جایگاە او در جامعە، اخلاق، روداری دینی، عقیدتی و باوری، تنوع و کثرت زبانی، فرهنگی، نەتەوی و جنسی، عدالت و برابر اجتماعی، پرهیز از خشونت و در نهایت چگونگی ادارە مملکت و تقسیم قدرت با مذهب رسمی و قانون اساسی رژیم در تضاد بنیادین است. بدلایل فوق مشکل جامعەای یارسان در این نهاد یا آن نهاد نیست، بلکە مشکل در ساختار نظام و قانون اساسی آن است. تا زمانیکە تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام ” ولایت فقیە” و قانون اساسی بوجود نیاید( تغییرات در ساختار نظام بمعنی سقوط نظام است) جامعەای یارسان از لحاظ حقیقی و حقوقی از بی حقوق ترین جوامع و از بازندگان اصلی در ایران است. مشکل در اینجاست کە در کنار نظام نیروهای تمامیت خواە و مرکزگرا، اعم چپ و راست، نیز دارای چنین نگرش و رویکردی هستند و از لحاظ فرهنگ سیاسی فاصلە و فرق چندانی با سردمداران قم و تهران ندارند.

تنها را برون رفت از ناعدالتی و جور این رژیم گذار از آن است. حفظ کرامت انسانی و حرمت  جامعەی یارسان بدون نابودی و سقوط محتوم این رژیم غیر ممکن است. مردم یارسان باید نابودی و سرنگونی رژیم را سرلوحە اولویتهای مبارزاتی خود قرار دهند و از هر گونە فرصت و امکان برای بە زیر کشیدن آن استفادە کنند. این امر مستلزم آن است کە مردم باید خود را سازماندهی کنند تا اینکە بتوانند زیر نظر نهادهای خودمدیریتی بطور درست از تاکتیکها و ابزار مبارزاتی علیە رژیم استفادە کنند.

سازمان دمکراتیک یارسان از تمام نیروهای کە داعی دفاع از سکولاریسم، دمکراسی، متعهد بە رعایت حقوق بشر و عدالت اجتماعی هستند خواستار آن است کە از مبارزە مردم یارسان پشتیبانی کنند و اقدام توهین آمیز رژیم آپارتاید مذهبی جمهوری اسلامی علیە جواد احمدی را بشدت محکوم نمایند .

شورای مرکزی

سازمان دمکراتیک یارسان

١٧ ژانویە ٢٠٢١

 

 

Visits: 172