Home / آرشیو سدی / سیستم سیاسی و اداری مورد نظر سازمان دموکراتیک یارسان

سیستم سیاسی و اداری مورد نظر سازمان دموکراتیک یارسان

یارسان مدیا
29.03.2021

هر چند در نقشە راە سیاسی (برای اطلاعات بیشتر بە لینک زیر رجوع کنید) سازمان آمدە است کە سدی بە نوع سیستم سیاسی، مشروطە پادشاهی و یا جمهوری، حساسیت ندارد و تعیین هر کدام از گزینەهای فوق موکول و مربوط بە همە پرسی آزاد و دمکراتیک در دوران پس از سقوط جمهوری اسلامی ایران  می‌داند، ولی خالی از فایدە نیست کە توضیحاتی در این رابطە دادە شود، کە ما در آیندە و بعد از سقوط نظام کنونی خواهان چە نوع سیستم سیاسی هستیم.

سازمان دموکراتیک یارسان کە دارای برنامە و نقشە راە سیاسی برای ایران است، باور دارد کە مردمان آزادیخواه ایران و بخصوص ملت‌های ایران و بالاخص ملت کورد در سایە هر دو حکومت پادشاهی و جمهوری اسلامی بە حق و حقوق‌های سیاسی، فرهنگی و ملی خود نرسیدە و برای کسب این خواست‌های مشروع و انسانی همیشە در مبارزە بودە و بعد از سال‌ها این مبارزە هنوز هم ادامە دارد. ملت کورد برای کسب آزادی و دموکراسی فداکاری‌های زیادی کردە و قربانی‌های زیادی در این راه دادە است، اما تا به حال نە اینکە بە آزادی نرسیدە بلکە کماکان بە خواست‌های سایسی آن بە چشم بدبیبی و امنیتی نگریستە می‌شود.  رژیم جمهوری اسلامی در مدت زیادتر از ٤٠ سال از عمر خود حاضر بە حل مشکلات سیاسی و اجتماعی این مردم نبودە و مناطق کورد نشین بە تهمت‌های واهی و تهدیدهای خارجی میلیتاریزە کردە است و با اعمال خشونت و جنایت علیە ساکنین آن انگار کە مردم این بخش از ایران جداست و بە این جغرافیا تعلق ندارند.

جامعە یارسان هم کە بخشی جدا ناپذیر از جامعە بزرگ کورد و کوردەواری بودە و هست، در زمان‌های قدیم تا به حال یکی از پیشقراولان و حاملین مشعل آزادیخواهی و سمت دهندگان مبارزات بومی در سرزمین ایران و کوردستان بودە است و یکی از پایدارترین و اصیلترین جوامع هستند کە بە خاطر دفاع از هویت، زبان، فرهنگ و حفظ موجودیت خود همچون بخش‌های دیگر مردم کورد در کوردستان ایران هموارە از ستم ملی و ستم مضاعف دینی رنج بردەاند.
این جامعە بی‌حقوقی را در تمامی عرصەها و در ابعاد وسیع تجربە کردە و در تاریخ موجودیت خود شاهد ادامە نبردی نابرابر بخاطر حفظ موجودیت و ساختار هویتی خویش است.

سازمان دموکراتیک یارسان کە برای آزادی، برابری، رفاه و عدالت اجتماعی و ایجاد و استقرار حکومتی دموکراتیک و سکولار مبارزە می‌کند باور دارد کە در سایە این رژیم کە بر اساس ایدئولوژی دین اسلام و مذهب اثنی عشری پایەریزی شدە و کماکان بە ارزش‌های شوینیستی “یک دین، یک  زبان و یک ملت” وفادار است، امید و افقی برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار آن وجود ندارد و تنها از طریق زور، قدرت و ظلم و ستم توانستە تا اکنون بە عمر خود ادامە دهد.

بە نظر ما این رژیم دارای دو گزینه‌ی رفتاری در اعمال قدرت سیاسی خود است. یا اینکە  بە همین روال از طریق زور، کشتار و زندان، ظلم و ستم برای چند صباحی دیگر بە حیات خود ادامە دهد، یا اینکە تن بە تغیيرات جدی در قانون اساسی و ساختار نظام سیاسی بدهد، تا اینکە گذار از رژیم بە نظامی سکولار، دمکراتیک و غیر متمرکز بدون تلفات یا حداقل تلفات مادی و معنوی کمتر انجام گیرد. بە باور ما این رژیم هرگز تن بە چنین گزینەای نخواهد داد، چونکە می‌داند باید برای همیشە بساط خود را از سرزمین برچیند و مسئولین درجە اول آن در دادگاه‌های مردمی مورد محاکمە عادلانە، برای جنایت‌هایی کە در طول این ٤٢ سال علیە مردم این سرزمین انجام دادەاند، قرار گیرند.

سازمان دموکراتیک یارسان خواهان سقوط رژیم جمهوری اسلامی ایران است و برای استقرار حکومتی نامتمرکز، سکولار و دموکراتیک مبارزە می‌کند.

ما امروز شاهد آن هستیم کە کشورهای مختلفی در دنیا وجود دارند کە برای دمکراتیزە کردن خود دارند با به کارگیری مکانیزم‌های عملی تدریجاً قدرت سیاسی و اداری را تقسیم و توزیع می‌کنند و یا بە سوی استقرار سیستم عدم تمرکز گام بر می‌دارند.

بنا بر چهار دهه تجربە حکومت رژیم جمهوری اسلامی ایران، “سدی” باور دارد کە هیچوقت در این رژیم نباید انتظار تغییرات ساختاری و ریشەای داشت و برای آحاد مردم نیز این حقیقت روشن و واضح است کە جناح‌های به اصطلاح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا هر دو از یک قماش هستند و تنها برای کسب قدرت (سهم خواهی بیشتر از قدرت) با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ اما برای حفظ این رژیم هیچکدام از آنها ابایی از سرکوب و قتل عام مردم ندارند.
ناگفتە نماند کە عدم همکاری، اتحاد و اعتماد نیروهای مخالف رژیم هنوز هم یکی از دلایل مهم  ادامە حیات رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
سازمان دموکراتیک یارسان باور دارد اتحاد، همکاری و توافق احزاب مخالف این رژیم بر سر برنامە و راەحل‌های مشخص سیاسی می‌تواند راه را برای گذار از جمهور اسلامی و سقوط این رژیم مهیا کند.
سازمان دموکراتیک یارسان برای هر نوع همفکری و همکاری با احزاب آزادیخواه ایرانی و کوردستانی برای پیشبرد روند بە ثمر رسیدن  مبارزە برای آزادی و حکومتی مردم سالار آمادە است.

ریاست مشترک
سازمان دموکراتیک یارسان
مارس ٢٠٢١

ملاحظە:

برای اطلاعات بیشتر بە لینک زیر رجوع کنید:

نقشە راە سازمان دمکراتیک یارسان (سدی) برای استقرار سیستمی دمکراتیک در ایران

Visits: 149