Breaking News
Home / امیر سلیمی / اگر بیل زنی ، باغچه خودت را بیل بزن

اگر بیل زنی ، باغچه خودت را بیل بزن

یارسان مدیا
13.1.2021

 

برای آنهائیکە کمی آشنایی با مناسبات و روابط سیاسی  بین المللی نئو لیبرال محور دارند دوبارە بە قدرت رسیدن طالبان نباید چندان تعچب آور باشد. مغز متحجر افرادی نظیر جنگجویان و جنگ سالاران طالبان، قدرتهای فاشیستی منطقە و صاحبان عقل  تکنولوژی تسلیحاتی جهان نئو لیبرال (اقتصادی و سیاسی- فسخ یکجانبە قراداد تسلحیاتی از طرف استرالیا با فرانسە و باز گشتن  بە آغوش همتباران آنگلو ساکسن نمونەی بارز اینگونە رویکرد است ) برای تدوام حیات خود لازم و ملزوم یکدیگر هستند ، آن یکی برای ترویج و تبلیغ جهل و خرافات تهوع آور ( بنظر خود آنها رویکرد، نگاە و نظر ارزشی و فقهی آنها یعنی همانا ایثار و آزادگی)  خود و این یکی برای پر کردن جیب خود و تحمیل ارزشهای فرهنگی مک دونالد و کوکا کولا، فیلمهای هالیود و عقل بازار بی رحم خود بر دیگران.

موضع گرفتن علیە طالبان بعنوان ” ایدئولوژی و رویکرد” کە در رفتار خشن آن متبلور است مشخصە و ضرورتی انسانی و آزادمنشانە است، اما پرسش اینجاست ما کە در مدت این ٤٢ سال نتوانستەایم رژیم جمهوری اسلامی را نە اینکە براندازیم، بلکە آن را بە عقب نشینی از جنایت و تجاوز بە کرامت و حیثیت مان بازداریم، میتوانیم مردمانی شایستە و با استعداد باشیم کە برای رهایی مردم افغانستان نسخەهای آزادی، عدالت و سکولار-دمکراتیک تجویز کنیم و نوستالژی دوران “داکتر نجیب اللە” برایشان بە تصویر کشیدە و باز زندە نماییم؟.

فرزندان و سربازان مجاهد علوی- آریایی چشم امید بە “رستاخیز و قفنوس آزادی” در درە پنجشیر دوختەاند کە “مهستان” آزادەگان جهان افغانستان است، اما هر لحظە در مبارزە خود ” لعنت و نفرین” بە سردار جنگل، خیابانی، کلنل پسیان، سمکو،شیخ خزعل، پیشەوری و قاضی محمد می فرستند، گویی هیچکدام از این افراد بە اندازەی “شیر پنجشیر” ذرەای بو از وفاداری و دلسوزی برای سرزمین و مردمان خود نبردە اند. فرزندان ” رٶڵەکان میدیا و کەیخوسرەو” نیز با کپی برداری عصارە رویکردهای فاشیستی ناسیونالیسم ملت/قوم ؟ فارس هر روز دست بە “تختە قاپو” فکری و نظری آنهائی میزنند کە برخلاف “جهان عاطفی و احساساتی ” ناسیونالیسم کوردی بە هستی شناسی و معرفت شناسی منحصر بخود از کورد رسیدەاند.

راە حل مشکلات جامعەی یارسان در شعارهایی جهان وطنی و حماسە سرایی برای قهرمانان درەی پنچشیر نیست. مبتنی بر منطق و عقل سلیم افراد اهل سیاست با تکیە بر قوانین پراگماتیستی ” جهانی فکر می کنند اما محلی/لوکال عمل می کنند”. البتە این بمعنای پشت کردن بە اصل و هستە این گفتەی انسانمدار سعدی نیست کە می گوید :

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید کە نامت نهند آدمی

پنجشیر از ما دور است و بی ربط، اما آنچە نگران کنندە است  هوراهایی ” پاسارگارد و چوارچرا” است. در تصور و خیال سردمداران این دو جهان تنها نقش ” مطیع و فرمانبردار” برای فرد یارسانی در نظر گرفتە شدە است، فردی پوچ و بدون هویت و شخصیت کە از خود متنفر است و برای “بودنش” بە ارزشهای دیگران تکیە می زند. ما باید از بلندایی “سرانە و دالاهو” جهان را بنگریم تا اینکە جهان را آنگونە کە هست ببینیم نە آنطور کە دشمنان ما آن را بە ما نشان میدهند، و جایگاە واقعی و شایستە خود را در آن پیدا کنیم.

امیر سلیمی

اسلو،

١٢ اکتبر ٢٠٢١

 

 

Visits: 119