Home / امیر سلیمی / سازمان و مدیریت

سازمان و مدیریت

دانشگاە  OsloMet    

دانشکدە علوم اجتماعی

بهار ٢٠٢٢ م

قسمت ٥

 یارسانمدیا

امیر سلیمی

١٣ نوامبر ٢٠٠٢ م

 

اکوسیستم و مدل های مشارکت: با افزایش رویکردهای مشارکتی، ایجاد اکوسیستم های کسب و کار جدید منجر به مدل های کسب و کار متفاوت و منابع درآمدی جدید می شود. اکوسیستم ها در اقتصاد یک نقطه کلیدی برای ارائه خدمات و موفقیت تحول دیجیتال هستند. رویکردهایی برای نحوه همکاری با مشتری و سایر شرکای تجاری:  در تحول دیجیتال، افراد و استراتژی بر فناوری اولویت دارند. ثبت و پیگیری تغییرات رفتاری، انتظارات و شناسایی نیازهای هر یک از ذینفعان مهم است. این رویکرد در بسیاری از پروژه‌های فرعی نیز حائز اهمیت است و بر اساس آن موضوعاتی از جمله تمرکز بر مشتری، تجربه کاربری، توانمندسازی کارکنان، مدل‌های جدید برای محیط فیزیکی کار و مواردی از این دست به تصویر کشیده می‌شود. توجه به این نکته مهم است که فناوری های دیجیتال هرگز تنها به جنبه های انسانی و رضایت کارگران پاسخ نمی دهند. با این حال، در بسیاری از مشاغل، رضایت مشتری و بهبود تجربه مشتری مستلزم احساس رضایت در درون سازمان است. استفاده از فناوری به عنوان توانمند بخشی از این معادله است. بنابراین، تحول دیجیتال مسلماً مختص فناوری‌های تحول یا فناوری اطلاعات نیست و یک مفهوم چتر در تمام بخش‌های سازمان است. از سوی دیگر، این مفهوم مختص عصر دیجیتال نیست و بسیار گسترده تر از یک دوره زمانی خاص است. حل مشکلات چالش برانگیز مربوط به فرآیندهای دیجیتالی چه در سازمان ها و چه بین سازمان هایی که هر یک به کاربران خدمات ارائه می دهند، آسان نبوده است. اصولاً هر سازمانی باید در کسب و کار خود و همچنین همکاری با دیگران مسئولیت دستیابی به این امر را داشته باشد، اما همیشه این اتفاق نمی افتد و بسیاری فقط به سازمان خود فکر می کنند.

Schartum این مشکلات سرسخت/یک دندە را (“مشکلات بد”) می نامد. زیرا “نمی توان در محدوده های سازمانی تعیین شده حل و فصل شود، اما نیاز به هماهنگی الزام آور بین ارگان های اداری یا سطوح اداری دارد “.  (شارتوم و همکاران 2017: 142-143).

 

بسیاری از بازیگران از نظر سیاسی و سازمانی درگیر حل و برخورد با مشکلات سرسخت دیجیتالی شدن هستند. نهادهایی مانند ICT (Difi) ، اداره سلامت الکترونیک، مالیات، شورای دیجیتالی سازی و شورای استاندارد اکنون به عنوان انجمن ها و شبکه های مشترک برای اطلاعات و تبادل تجربه عمل می کنند. بسیاری از نهادهای اداری نیز برای مراقبت از وظایف خاص و دیجیتالی سازی همکاری می کنند Schartum .(Schartum et al. 2017: 144-145) دو اقدام را علاوه بر موارد فوق برای هماهنگی دیجیتال توصیه می کند. اینها باید ابزار مالی و ابزار آموزشی باشند.

 

ادامە دارد …..

امیر سلیمی

تاریخ نگارش: بهار ٢٠٢٢م

تاریخ ترجمە و انتشار: ١٢ م نوامبر ٢٠٢٢ م

 

Visits: 64