Home / امیر سلیمی / موانع سر راە تحقق اهداف خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا”

موانع سر راە تحقق اهداف خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا”

یارسانمدیا
‏2023‏.01‏.21

خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا” با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی، افق و چشم انداز ارزشی و اهداف و آرمانهای کلی فرد را  در سرزمین ایران بە منصە ظهور رساند. زیست جهان مدرن بیشتر با ارزشهای جهانشمول دمکراسی، آزادی و برابری اقتصادی، اجتماعی  و سیاسی قابل تعریف است. هیچ فرد، گروە و یا کشوری نمی تواند خارج از مدرنیتە زیست جهانی دیگر را برگزیند مگر در جهان انتزاع.

قتل ژینا دستاویزی فکری و عملی برای خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا” با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی بود کە باری دیگر انسان در سرزمین ایران برای تحصیل و بازیابی کرامت، حیثیت و جایگاە شایستە خود مبارزە کند و از جهان ” صغارت” بیرون آید و ساختار اجتماعی وسیاسی ” وکیل و وصی” را در هم شکستە و نابود نماید. انسان آگاە و هوشیار دارای رسالت و مأموریت تاریخی برای مبارزە علیە هرگونە و سنخی از  اسارت و انقیاد فکری، سیاسی و اجتماعی است. آبشخور فکری خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا” با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی دمکراتیک و پلورال است و از لحاظ تاریخی و دیالکتیکی از نهاد قدرت ” قدسی و ازلی” یک فرد ” نمایندە خدا یا دارای فر ایزدی” گذشتە است.

خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا” با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی، از سە طرف مرکزگرایان /پان ایرانیست، فدرالیست های ناسیونالیست و چپ های جهان وطنی مورد حملەقرار گرفتە است. اولی تمام المانهای این سزرمین و ساکنان آن را بە زبان فارسی و روایت های ساختە تقلیل دادە است، دومی دارد با تکرار و بازتولید و نسخە برداری از اولی ( منظور کوردستان ایران است) از ماکو تا ایلام را مبتنی بر روایت سنی و سورانی تعریف می کند، و سومی بر کارگر و حکومت شورایی کارگری تمرکز دارد و گوئی در این سرزمین همەی انسانها “روبوت” هستند و دارای فرهنگ و عادات و رسومات اجتماعی نیستند.

پان ایرانیست ها ( مشروطە خواهان و سلطنت طلب ها و حتی بخشی از ملت گرایان جمهوریخواە) و فدرالیست های ناسیونالیست فضای مبارزاتی آزادیخواهانە را با رفتار و رویکرد سلطەجویانە خود مسموم و خیزش انقلابی مردم را دچار افت و انفعال کردەاند. گروە اول تحت عنوان دفاع از ” وحدت ملی و یکپارچگی ارضی ایران” ( البتە ایران فعلا از طرف هیچ قدرت خارجی مورد تعرض قرار نگرفتە کە با تکیە بر قوانین بین المللی اقدامات حقوقی انجام دهد)[i] هر گونە مطالبە و یا نگاە سیاسی منوط بە دیگر ملتهای ایران را با دادن تهمت تجزیە طلبی مردود دانستە و با پناە بردن بە افکار عمومی دست بە وحشت پراکنی در این مورد می زند. دومی نیز با وجود پایگاە مردمی و ثقل اجتماعی محدود نسخە “فدرالسیم” را برای ما در شهرهای ایلام، کرماشان و بخشی از شهر کوردستان تجویز می کند. اولی وعدە نظام پادشاهی از نوع سوئد و هلند، و دومی  قول “فدرالیسم” بە شکل سوئیس و بلژیک می دهد، اما هیچکدام دارای بحث و نظریەی تاریخی و اجتماعی در مورد ساختار و بافتار اجتماعی مردمان ایران نیستند، پس لذا هیچ ضمانتی وجود ندارد کە نظامی سیاسی سلطنتی/پادشاهی از نوع عربستان سعودی و یا فدرالی پاکستان برای مردمان ایران بە سوغات آورند. پس نتیجتا راە حل سوم دمکراتیک تر و عالانەتر است کە جوابگوی چالش  ها و بافتار مردمی ساکنین شهرهای ایران است :  فقط مردمان و ساکنین هر شهر، شهرستان، دهستان و ده بهتر می دانند و می توانند از “گور تا گهوارە” بدون توجە بە هیچ گونە تعلقات ، خود را ادارە کنند. چپ ها نیز با دادن شعار ” مرگ بر ستمگر، چە شاە باشد چە ر‌هبر” دوبارە نبش گور ” پادشاە” کردند و او و کارنامە سیاسی ایشان را دوبارە زندە نمودند در حالیکە او ( و نهاد سلطنت بطور اخص) ٤٤ سال پیش قدرت را از دست داد و بیشتر مردم از لحاظ فکری و معرفتی از آن عبور کردە بودند .

تنها راە برون رفت از بن بست سیاسی کنونی و دوبارە جلب اعتماد مردم  نداشتن خطوط قرمز ایدئولوژیکی و مطلق گرا است. خطوط قرمز مردمان ایران و آنهائیکە جان خود را در راە آنها قربانی کردەاند و آنهائیکە کماکان بە آن وفادار ماندە و در کف خیابان در راە تحقق آنها فداکاری و جانبازی می کنند : احترام و رعایت اصول اعلامیە جهانی حقوق بشر، دمکراسی، عدالت اقتصادی و سیاسی، سهم و نقش در تعیین سرنوشت خود است.

امیر سلیمی

اسلو

٢١ ژانویە ٢٠٢٣

 

 

 

[i] حقوق بین الملل به طور سنتی قواعدی حقوقی بوده است که بین دولت ها اعمال می شود، اما امروزه شامل قواعد حقوقی در رابطه با سازمان های بین المللی و بین سازمان های بین المللی و تا حدودی نیز افراد می شود. حقوق بین الملل یک نظام حقوقی جداگانه است و به طور خودکار بخشی از حقوق داخلی (ملی) نیست.

Visits: 157