Home / احمد مرادی / پخش خبر اعلام برائت یک یارسانی از دین خود، واقعیت یا سرپوشی بە رویگردانی ایرانیان از اسلام!!

پخش خبر اعلام برائت یک یارسانی از دین خود، واقعیت یا سرپوشی بە رویگردانی ایرانیان از اسلام!!

مدتی پیش خبرگزاری مهر، وابستە بە جمهوری اسلامی ایران خبری تحت عنوان “اعلام برائت عنصر اهل حق کرجی از اعتقادات باطل خود” پخش کرد و مدعی شد کە یک جوان اهل حق کرجی در بیت مرجع تشیع آیت‌الله علوی بروجردی حضور یافت و از اعتقادات، بە قول این خبر گذاری باطل خود اعلام برائت کرده و بە مذهب شیعە روی آوردە است. (یادآوری میشود کە “اهل حق” اصطلاحی است کە اخوندها برای مردم یارسان بە کار میبرند و این کلمە در مکاتب دین یاری هیچ جای ندارد).
البتە توهین وبی احترامی بر علیە پیروان دین یاری و دیگر غیر مسلمانان توسط مراجع شیعە و رجال دینی وابستە بە حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سابقە طولانی دارد، و از اینکە این جوان یارسانی آزادانە و بدون هیچ اجباری اعتقادات دینی خود ترک کردە و مذهب شیعە گرویدە جای شک و تردید زیادی وجود دارد چونکە تمام ادعاهای کە در گزارش خبرگذاری مهر آمدە یک طرفە و غیر قانونی است و این شخص داوطلبانەای هیچ اظهارنظری در رسانە بیطرفی در این مورد نکردە است. حتی اسم این شخص در گزارش نیامدە است و این میتواند ادامە فشار روانی باشد کە بعد از انقلاب اسلامی بر علیە مردم یارسان کماکان ادامە داشتە است.

البتە قصد من از نگاشتن این مطلب انکار پیوستن جوانانی از جمعیت ٢ میلیونی یارسان بە مذهب شیعە نیست، برعکس، اعلام برائت این فرد و ده ها فرد یارسانی دیگر از اعتقادات خود مهر صحت بر روی ادعاهای سازمان دمکراتیک یارسان (سدی) و دیگر فعالین یارسانی است کە ما مدعی شدەایم و بارها زنگ خطر بە صدا درآوردەایم کە تنها شرطی کە مردم یارسان برای داشتن حق شهروندی در ایران اسلامی دارند تغییر دین خود است.
در کشورهای متمدن عوض کردن دین و اعتقادات درونی یا نداشتن هر گونه باور مذهبی بستگی بە تک تک افراد جامعە دارد و این هیچ ربطی بە حاکمیت ندارد. اما استفادە از دین و دخالت دادن آن در امور ادارە کشور بە شکل بسیار ملموسی در ایران، شهروندان مسلمان و غیر مسلمان را در برابر شرایط بسیار ناگواری قرار دادە است، هر چند تا امروز رژیم از قرار دادن این دو گروه روبروی همدیگر ناکام ماندە است.

Ahmad Moradi

شیوە برخورد مقامات جمهوری اسلامی با اقلیتهای دینی و ملی در ایران و تبعیض و ناعدالتی بر علیە انان برای همه واضح و اشکار است. فعالین یارسانی در خارج از کشور بە نوبە خود حد الامکان نمونەهای از بر خورد مقامات جمهوری اسلامی و ماموران امنیتی با این اقلیت دینی را بە گوش سازمانهای ذیربط رساندەاند و نتیجە آن هم بازتاب نقض اشکار حقوق مردم یارسان توسط گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارش سالانه وزارت امورخارجه ایالات متحدە امریکا در مورد حقوق ادیان امده است.
اقلیتهای دینی در ایران اسلامی بە دو گروە تقسیم میشوند. گروە اول شهروندانی هستند کە در ایران، مثل شهروندان درجە دوم با انها برخورد میشود، شامل زرتشتی، کلیمی، مسیحیان که بر طبق قانون باید در انجام مراسم دینی خود آزاد باشند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
اما هستند دیگر اقلیتهای مذهبی کە در قانون بی اساس جمهوری اسلامی از این مقام والای شایستگی کە اقلیتهای نامبردە از آن برخوردارند محرومند، این گروها شامل یارسان، بهائیان و غیرە هستند کە بە نظر من شهروندان درجە سوم حساب میشوند. این شهروندان از هیچ حق و حقوق اجتماعی برخوردار نیستند و بسیاری از انها واجبات دینی خود را در خفا به جا می آورند و برای استقدام در ادارات زیر نفوذ حاکمیت باید احساسات درونی خود را انکار کنند و خود را مسلمان شیعە قلمداد کنند. این گزارش خبرگذاری مهر هم یکی از نمونە های بارز آن است و در صورت صحت، این جوان به خاطر دور زدن تبعیضات دینی بە مکتب آیت‌الله علوی بروجردی پناە آوردە باشد و وانمود میکند کە از دین خود اعلام برائت میکند.
در اینجا من اقلیتهای دینی را بە حال خود میگذارم و سراغ اکثریتی میگیرم کە از آب و برق و کرایە اتوبوس مجانی برخورداند و معنویاتشان هم ارتقا پیدا کردە است، البتە این فقط وعدەهای پوچی بود کە ایت اللە خمینی قبل از روی کارآمدن بە مردم ایران داد. ولی نە تنها هیچکدام از قولهای رهبر انقلاب عملی نشد بلکە جبران خسارتی کە این نظام بە ایران وارد کردە غیر ممکن بە نظر میرسد و ناامیدی مردم از انقلاب سبب شکاف عمیقی بین حاکمیت و مردم شده است. حالا مراجع تقلید سعی دارند کە با وادار کردن یک جوان یارسانی بە ترک دین خود و گرویدن بە مذهب شیعە مردم را دچار توهم و غرور پوچ و بی اساس کنند. اما این ترفند نە تنها نتیجە نداده است، بلکە نشان میدهد که حاکمیت در پی یافتن راه حل منطقی برای حل مشکلات نیست و این سبب ناامیدی مردم از حاکمیت شده و اعتقادشان بە دین اسلام بە پایین ترین سطح خود رسیدە است.
شکاف بین حاکمیت و مردم بە دو شیوە اصلی خودش را نشان میدهد. نارضایتی مردم از شرایط زندگی و مشکلات اقتصادی کە ناشی از ناکارآمدی، دزدی و اختلاس سران حکومت اسلامی است کە بە شکل تظاهرات خیابانی و نافرمانی مدنی در جریان است و دارد گلوی حاکمان را می فشارد و انها را بە مرز سقوط و نابودی بردە است.
اما چیزی کە بیشتر مایە نگرانی ایت اللەهای حکومتی و مراجع تقلید شیعه است پشت کردن مردم ایران مخصوصا هم کیشان حاکمیت بە اسلام، و روی آوردن انها بە ادیان دیگر چون مسیحیت و زرتشتی است. این پدیده انها را اشفتە کردە و میخواهند با دمیدن در شیپور اعلام برائت یک نفر یارسانی از دین خود بە آن سرپوش بگذارند و توجە افکار عمومی از مسائل اصلی منحرف کنند.
تنها اگر نگاهی بە این هزاران جوان ایرانی کە درکشورهای غربی به دین مسیحی رو می آورند یا این بچە اخوند و اقازادەها به افکنیم کە حاضر نیستند در جهنمی کە پدرانشان در ایران درست کردەاند زندگی کنند در خواهیم یافت کە رابطە مردم با حاکمیت بە کجا کشیدە است. در این حالت هم صحت و سقم ادعای گرویدن یک یارسانی بە مذهب شیعە بە خوبی تشخیص دادە میشود.
در نتیجە، پخش اخبار در رسانەهای حکومتی و نیمە رسمی جمهوری اسلامی مربوط بە گرویدن جوانان یارسانی بە مذهب شیعە تنها جنبە جنگ روانی دارد. اشکار است که این موضوع برای منحرف کردن افکار عمومی نسبت بە تنفر و فرار ایرانیان از فرهنگ بیگانە کە در چهار چوب اسلام بە انها تحمیل میشود و منجر بە فساد، بی اخلاقی در جامعە شدە است مطرح میشود. بارز ترین نمونە آن نطق ایت اللە علم الهدی حاکم خراسان است کە گفت اگر زنهای ایرانی با زائران عرب همخوابی کنند ثواب دارد.
احمد مرادی
اسلو ‏31‏/07‏/2018
hmeradi@hotmail.com
http://meradi-a.blogspot.no

 

Visits: 95