Home / اکبر دهقانی ناژوانی

اکبر دهقانی ناژوانی

تکثرگرایی و کثرت گرایی در دانشگاه جنبش انقلابی مهسا:

  یارسانمدیا ‏05‏ ژوئيه‏ 2024 نویسندە: اکبر دهقانی ناژوانی در قسمت دوم تکثرگرایی و کثرت گرایی تحت عنوان《شناختها و تجارب تلخ چند قرنه و چند دهه با ما بگومگو دارند》 ...

Read More »

قسمت دوم مقاله تکثرگرایی و کثرتگرایی مردم ایران قبل و بعد از انقلاب ۵۷

    یارسانمدیا ‏يكشنبه‏، 23‏ ژوئن‏ 2024 ن: اکبر دهقانی ناژوانی قسمت دوم شناختها و تجارب تلخ چند قرنه و چند دهه با ما بگو مگو دارند.: برای بر طرف ...

Read More »

تکثرگرایی و کثرتگرایی مردم ایران قبل و بعد از انقلاب ۵۷

یارسانمدیا ٢٨/٠٥/٢٠٢٤ ن: اکبر دهقانی ناژوانی قسمت اول تکثرگرایی و کثرتگرایی در هر جامعه ای می توانند درست یا غلط رشد کنند. هر دو تقريبا یک معنی دارند. اما در ...

Read More »