Home / بشیر امیرخانی / ورود سیل آسای پناهجویان بە فنلاند

ورود سیل آسای پناهجویان بە فنلاند

یارسان میدیا:طبق آمارهای دادە شدە از طرف مقامات مرزی فنلاند روزانە میانگین ٥٠٠ نفر وارد کشور فنلاند میشوند کە بیشتر این افراد از عراق هستند. در گذشتە در سال تعداد بین ٥٠٠٠ تا ٦٠٠٠ هزار پناهجو وارد فنلاند میشد ولی طی تنها ٣ ما گذشتە تعداد ١٥٠٠٠ نفر وارد این کشور کوچک شدە . بیشتر این پناهجویان از عراق هستند ولی از ایران، افغانستان ،سومالی و سایر کشورهای دیگر در بین پناهجویان دیدە میشود. کشور فنلاند هیچوقت چنین وضعیتی در رابطە با موج پناهجویان بە خود ندیدە بود و این اولین باری است کە بطور بی سابقە پناهجو وارد این کشور میشود. بیشتر این افراد از سوئد و از راە شمال فنلاند وارد میشوند، کە یک هفتە پیش مرزبانان فنلاند با کمک ارتش این کشور برای کنترل بیشتر بر پناهجویان وارد شدە، مرکزی را دایر کردە و در آنجا پناهجویان را قبل از پخش شدن در فنلاند ثبت نام میکنند.

آیا فنلاند میتواند همچنان پذیرای پناهجویان باشد

بە نظر من با توجە بە وضعیت اجتمایی و اقتصادی فنلاند، بعید است کە این کشور بتواند بطور مستمر پذیرای روزی ٥٠٠ پناهجو باشد، تا آنجایی کە نگارندە واقف است تمامی پناهجویانی کە تا کنون وارد فنلاند شدەاند با آغوشی باز از طرف دولت،مقامات و مردم این کشور مورد استقبال قرار گرفتە و خواهند گرفت ولی بە قول معروف هر چیزی حدی دارد و فنلاند هم تا حدی میتواند از هر لحاظ پذیرای این موج عظیم از پناهجویان باشد.

فنلاند نە آلمان است و نە سوئد، هرچند تا کنون اعتراضهای محدودی از طرف عدە محدودی از فنلاندیها در اعتراص بە ورود مهاجرین صوورت گرفتە ولی این بە معنای این نیست کە ملت و دولت فنلاند نمیخواهند پذیرای پناهجویان باشند اما از لحاظ اقتصادی و اجتمایی در مقابل چنین وضعیتی فنلاند میتواند آسیب پذیر باشد.

خارج از پذیرش پناهجویانی کە بطور غیر قانونی وارد فنلاند میشوند، این کشور سالانە بیش از ٧٠٠ نفر بە عنوان پناهندە سهمیەای قبول میکند کە این افراد از کپمهای مختلف از افریغا گرفتە تا خاورمیانە میباشند.

همچنانکە سرتیتر خبرها شدە است موج پناهجویان ادامە دارد و معلوم نیست این موج تا کی ادامە داشتە باشد، بحثهای داغی در بین کشورهای اروپایی برای تقسیم این پناهجویان ادامە دارد و در تلاشند تا پناهجویانی کە در مرزهای مجارستان و کرواتی و غیرە و همچنین در یونان و ایتالیا در انتظارند را بین خود تقسیم کنند، ولی آیا این پایان کار است؟ بە نظر من هیچوقت این پایان کار نیست و بعد از اتمام کار سیل پناهجویان دوبارە و چند بارە بە طرف یونان و ایتالیا سرازیر میشود، مگر اینکە ترکیە دست از لجاجت بردارد و مرزهای خود را محکم نماید.

 

بشیر

٢٥.٩.٢٠١٥

دیدگاهتان را بنویسید