Home / امیر سلیمی / سازمان و مدیریت

سازمان و مدیریت

    

امیر سلیمی

دانشگاە OsloMet

دانشکدە علوم اجتماعی

بهار ٢٠٢٢ م

قسمت ١

 

چکیدە:

مبحث کنونی را می توان تدوام مقالەی “رهبری در تیم های مجازی”[i] دانست.  درمقدمە مقالەی مورد ذکر آمدە است کە : با وجود آنکە سازمان دمکراتیک یارسان در اروپا تأسیس شده است و بدلیل شرایط سکونت و جغرافیایی “یاران رهبری” آن دارای آدرس و مکان ثابت و مشخصی نیست، اما برنامە ریزی کار و فعالیت سازمانی در سطح “رهبری” در تناسب با شرایط زمانی و مکانی سازماندهی شدە است. “یاران رهبری”، در کنار استفادە از پلاتفورم‌های مجازی، برای تحکیم روابط “رهبری” با دیگر ارگان‌های تشکیلاتی سازمان هر سال چند بار در کشورهای مختلف با همکاری کمیتەهای کشوری سازمان، با راە اندازی و برگزاری جلسات و سمینار “یاران” سازمان را از تازەترین تحولات و شرایط درون تشکیلاتی، شرایط سیاسی در درون جامعە و دیگر مسائل مربوطە آگاە می‌ساخت. با شیوع وبا کووید-١٩ تماس فیزیکی-حضوری در تمام سطوح تشکیلاتی سازمان بە پایین‌ترین سطح خود رسید.
بە دلیل موقعیت شغلی فرصتی برایم بوجود آمد کە در دانشگاە “Metropolitan” اسلو در رشتە سازمان و مدیریت با سلسلە مقالات تحقیقی در مورد مدیریت سازمان و تیم‌های سازمانی بە شیوەی مجازی مطالعاتی داشتە باشم. در طول و زمان مطالعاتم نقاط مشترک زیادی بین شرایط سازمان دمکراتیک یارسان و چگونگی مدیریت و رهبری آن با مضمون و یافتەهای چنین تحقیقاتی یافتم. با وجود آنکە بیشتر این تحقیقات در مورد ادارات دولتی، سازمان‌های بین المللی و یا شرکت‌های بزرگ است، اما می‌توان جوانب و نمونەهایی از آنها را بە سازمان دمکراتیک یارسان تعمیم داد.

کلید واژەها:

تحول دیجیتال، مدیریت تغییر و تغییر سازمانی، مدیریت، سازمان

مقدمە:

ارسطو از دو نوع حکمت حرف می زند. حکمت عملی و حکمت نظری. بنظر او حکمت نظری دانش و معرفتی است کە مغیا بە هیچ غایتی نیست، اما حکمت عملی بالعکس، مغیا بە غایت است. ملا صدرا آن را فطرت اولی و فطرت ثانی می نامید.  تمام دانش ها، آگاهی ها و علوم قابل فروش هستند. مهندس، پزشک، استاد دانشگاە، قصاب و کفش دوز تخصص و توانایی خود را می فروشند. تمام این حرفەها جذب ساختار می شوند و در آن حل می گردند. قدمای ما از علم “آخور” نام بردە و صحبت کردەاند. مولانا در دفتر چهارم مثنوی معنوی می گوید:

خردەکاریهای علم هندسە

یا نجوم و علم طب و فلسفە

کە تعلق با همین دنیاستش

رە بە هفتم آسمان برنیستش

این همە علم بنای آخور است

کە عماد بود گاو و اشتر است

خیلی از علوم را باید “علم آخور” نام برد. این همە مدرک گرایی در جامعە و در بوق و کرنای ” علم گرایی” کردن بیشتر برای بدست آوردن مقام و منصب شغلی بهتر و عالی و “لقمە نانی چرب” بر سر سفرە و خوان است. در روزگار ما دانشی کە مغیا بە غایت است مورد توجە است. حکمت  عملی برای امکاناتی بهتر در همە جا حکمفرماست. البتە ناگفتە نماند کە سوفسطائیان نیز در یونان باستان دانش خود را می فروختند. نیت و هدف آن را ندارم کە بە قاعدە و مفهوم سازی “علم آخور” بپردازم، فقط تلاش نمودم کە با  کاربرد توضیحگرایانە آن در این مقدمە و تحلیل کوتاە بە خوانندە اعلام بکنم کە من هم ، در کنار تلاش برای خودآگاهی، تفکر و آزادی، بدنبال “علم آخور” برای مقام و منصب و لقمە نانی چرب تر بودەام وهستم، اما بخشهایی از این علم را بی فایدە ندانستم کە با خوانندگان خود، و بالاخص با یاران سازمان، در میان بگذارم، بادا کە مورد استفادەی آنها در امور رهبری و مدیریت سازمان قرار گیرد.

 

تحول دیجیتال، مدیریت تغییر و تغییر سازمانی

 

اگرچه اصطلاح تحول دیجیتال یا تبدیل دیجیتال به طور گسترده در گزارش ها، کتاب ها، مقالات و کنفرانس ها استفاده می شود، اما هنوز تعریف ساده ای از تحول دیجیتال وجود ندارد. با وجود تنوع تعاریف تحول دیجیتال، یک وجه مشترک در همه تعاریف وجود دارد: تحول دیجیتال یک بحث سازمانی است. به عبارت دیگر، استفاده از اصطلاح تحول دیجیتال برای کلیه تغییرات ناشی از توسعه فناوری دیجیتال در تمام جنبه های اجتماعی و اقتصادی نادرست و تا حدی تجاری است. ریستین مت و توماس هس در مقاله خود استراتژی‌های تحول دیجیتال، تحول دیجیتال را مجموعه اقداماتی می‌دانند که سازمان‌ها برای استفاده از فناوری‌های دیجیتال جدید و بهره‌مندی از مزایای آن انجام می‌دهند. آنها تأکید می کنند که تحول دیجیتال، علاوه بر فرآیندهای عملیات تجاری، بر محصولات تجاری، ساختار سازمانی و مفاهیم مدیریتی در سازمان تأثیر می گذارد. آنها چهار جنبه اصلی استراتژی تحول دیجیتال را در نظر می گیرند: استفاده از فناوری، تغییر در ساختار کسب و کار، جنبه اقتصادی و تغییر در الگوی خلق ارزش.

 

ادامە دارد …..

امیر سلیمی

تاریخ نگارش: بهار ٢٠٢٢م

تاریخ ترجمە و انتشار: ١٠ ژوئیە ٢٠٢٢ م

[i] رهبری در تیم های مجازی – Yarsanmedia

 

 

Visits: 90