Home / پانل آزاد / جنگ اوکراین و چند نکتە

جنگ اوکراین و چند نکتە

یارسان مدیا
می 26, 2024

ن: فرشید سلطانی

صدای جنگ بلاخرە پس از سالیان دراز در اروپا طنین انداز شد و منطق سلاح و کشتار بر سیاست ورزی و دوری از خشونت عریان چیرە گشت و اینبار روسیە، کشور اوکراین را مورد حملە قرار دادە و تا کنون افراد غیرنظامی زیادی در این کشور کشتە و یا از آن آوارە شدەاند.

این جنگ نیز البتە نکات زیادی در پی داشته و دربارە آن نظرات مختلفی بە زبان راندە شدە است.

Farshid Soltani

گروهی از مردم معتقدند کە ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور مستبد این کشور کە میانە خوبی نیز با دموکراسی و آزادی ندارد، در صدد احیای شوروی سابق بودە و قصد دارد تا کشورهای شرق اروپا را ضمیمە خاک خود کند. این عدە معتقند کە اوکراین تنها شروع ماجراست.

گروهی دیگر نیز معتقدند کە بنگاەهای خبرپراکنی غربی تنها یک سمت ماجرا را برای ما نمایش دادەاند و در حقیقت اروپا و آمریکا نیز در آغاز این جنگ بی تاثیر نبودە و با زیرپا نهادن قول و قرارهای پیشین خود با روسیە پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بی توجهی بە هشدارهای روسیە، عملا راهی جز حملە نظامی برای پوتین و روسیە باقی نگذاشتەاند.

گروهی دیگر اما معتقدند کە تمامی این ماجرا یک نمایش از پیش تعیین شدە بودە و بلوک غرب و نیز روسیە این بار برای بازی خود زمین بازی بە نام اوکراین را انتخاب کردەاند. آنها چنین پیش بینی می‌کنند کە قدرت‌های جهانی پس از کسب سودهای خود از ماشین جنگ و کشتار، و دستیابی بە نتایج از پیش تعیین شدە، بە جنگ خاتمە خواهند داد و این داستان تا جنگ بعدی ادامە خواهد یافت.

بە هر روی، هر کدام از این قرائت‌ها درست یا غلط باشد، آنچە عیان است خرابی شهرها و روستاها، کشتە و بی‌خانمان شدن مردم و از هم پاشیدن بنیان خانوادەهای بسیاری است کە تا چندی پیش بە زندگی عادی و روزمرە خود مشغول بودند اما زندگی آنها بە ناگاه زیر و رو شد.

از سوی دیگر جنگ اوکراین برای مردم خاورمیانە جنگ زدە نکات بسیاری در پی داشت کە می‌توان بە عنوان درس‌هایی برای آیندە از آن استفادە کرد.

نخستین و مهمترین نکتە نگاە و نگرش نژادپرستانە غرب بە مردمان خاورمیانە است. نگاە تبعیض آمیز دولتهای غربی نسبت بە پناهندگان، در جریان ورود پناهنگان اوکراینی بە این کشورها بیش از پیش نمایان شد و این کشورها دیگر پنهانکاری و تعارفی در این زمینە ندارند.

در حالی کە کشورهای غربی در مقابل پناهندگان از کشورهای خاورمیانە کە از جهنم و نابودی کە حقیقتا بخش بزرگی از آن بە دلیل سیاستهای استعمارگرانە و مخرب همین کشورها بودە است فرار کردە و بە امید برخورداری از امنیت نسبی، خانە، کاشانە و خانوادە و عزیزانشان را رها کردەاند، سیاستی خصمانە و غیر انسانی را در پیش گرفتە، اما در مقابل پناهندگان اوکراینی با چرخشی صد و هشتاد درجەای، نە تنها با آغوش باز پذیرای آنان شدند، بلکە در مواردی پناهنگان از خاورمیانە را از کمپ‌های مربوطە با هدف اسکان اوکراینی‌ها در آن، اخراج کردەاند.

خبرگزاری داخلی فارس، در تاریخ چهارم اردیبهشت طی گزارشی بە نقل از چندین پناهندە افغان در آلمان نوشتە است کە این کشور مهاجران اوکراین را به جای اتباع افغانستان جایگزین می‌کند. در این گزارش چنین آمدە است کە پناهجویان افغانستانی مقیم آلمان اعلام کردند که دولت این کشور به آنها دستور داده تا محل اقامت خود را برای مهاجران اوکراین تخلیه کنند.

دویچەولە فارسی نیز طی گزارشی کە در تاریخ دهم ماە آوریل تحت عنوان “اخراج آوارگان افغان و پذیرش اوکرایینی ها؛ سیاست یک بام و دو هوای یونان” منتشر شد اعلام کرد کە شماری از پناهجویان افغان در یونان باید خانه ها را برای مهاجران اوکرایینی تخلیه کنند. این خبرگزاری بە نقل از یک پناهجوی افغان بە نام شهرام چنین می‌نویسد: “وقتی اوکرایینی‌ ها شروع به آمدن کردند، به ما گفتند که خانه ‌ای را که در آن زندگی می‌ کردیم ترک کنیم. سپس ما را در یک کانتینر بسیار کثیف به منطقه دیگری از کمپ بردند”.

این گونە رفتارهای غیر انسانی کە دولتهای بە ظاهر حامی دموکراسی انجام می‌دهند بە خوبی سیاست و ذات نژادپرستانە آنان را عیان می‌کند و یا می‌توان نتیجە گرفت کە راسیست‌ها در اروپا قدرت را بە دست گرفتەاند.

این در حالی‌ست کە دولت آلمان، خود بە دلیل فروش بی حد و حصر سلاح‌های کشتار جمعی بە رژیم سرتا پا فاشیستی و تروریست ترکیە، از جملە عاملان اصلی قتل عام مردم کورد و عرب در شمال و شرق سوریە و آوارگی صدها هزار تن از آنان بودە است. از سوی دیگر، رد پای کشورهای اروپایی و آمریکا در همکاری با رژیم تروریستی حاکم بر ایران در زمینە کشتار و سرکوب مردم این کشور واضح و مبرهن است. بە قدرت رساندن طالبان در افغانستان نیز کە آفتابی‌ست دلیل افتاب.

با مقایسە رفتارهای خصمانە کشورهای غربی با مردمان خاورمیانە و از سوی دیگر رفتارهای نژادپرستانە آنان در قبال پناهندگان این کشورها، نخستین نتیجەای کە می‌توان گرفت این است کە در مسیر مبارزە با رژیم‌های استبدادی و فاسد حاکم بر کشورهای این منطقە از جملە ایران، ما مردم، نباید کوچکترین انتظاری از بلوک غرب برای همکاری و همیاری داشتە باشیم چرا کە نە تنها کمکی نخواهد آمد، بلکە استبدادیون را تجهیز کردە و در سرکوب مردم، بە آنان یاری خواهند رساند.

نمی‌توان این مسئلە را منکر شد کە مردم، گروەها، احزاب و فعالان آزادی خواە در گذشتە مرتک اشتباهات مهلکی شدەاند اما واقف بودن بر این حقیقت کە ما مردم غیر همدیگر کسی را نداریم، منجر بە نتایج مهم و تاریخی خواهد شد. نتیجە مهم این حقیقت این خواهد بود کە روی خود را از سراب برگرداندە و بە چشمە لایزال نیروی محرک اجتماع یعنی مردم روی خواهیم کرد، درد همدیگر را خواهیم دید و اگر نگوییم با اتحاد کە لااقل با همکاری همدیگر، راهی بە همزیستی مسالمت آمیز و صرف توان خویش برای رهایی از هرمان و بدبختی از راەهایی غیر از جنگ و خونریزی خواهیم یافت.

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

Visits: 121