Home / پانل آزاد / آمنە کاکە باوە نماد مقاومت ملت کورد

آمنە کاکە باوە نماد مقاومت ملت کورد

یارسان مدیا
‏14‏/06‏/22

ن: فرشید سلطانی

چندی‌ست کە در رسانەهای جمعی و نیز شبکەهای مجازی، صحبت از آمنە کاکە باوە است.

او کە بە عنوان یک نمایندە مستقل در پارلمان سوئد فعالیت می‌کند سابقا در حزب چپ سوئد فعالیت داشت اما بنا بە گفتەهایی، بە دلیل موضع‌گیری‌های تند خود علیە نهادهای مذهبی اسلامی کە تحت حمایت مالی رژیم‌های تروریستی همچون ایران و ترکیە قرار دارند از این حزب کنار گذاشتە شد، عملی کە صداقت و شفافیت در حزب چپ سوئد را زیر سوال برد.

Farshid Soltani

با حملە نظامی روسیە بە اوکراین و تصمیم کشورهای فنلاند و سوئد برای الحاق بە ناتو، حقایق بسیاری آشکار شد. مخالفت رژیم ترکیە با این الحاق و در حقیقت خرید زمان بە سود روسیە و دشمنی آشکار رژیم تروریستی –پانترکیستی حاکم بر ترکیە با ملت کورد و بطور کلی دموکراسی از مواردی بود کە بر همگان آشکار شد.

در این میان اما زنی شگفت انگیز، و مبارزی خستگی ناپذیر کە علی‌رغم جسە کوچک خود، مانند کوهی استوار در مقابل حکومت‌های جنایتکار منطقە خاورمیانە ایستاد، نشان داد کە روح مقاومت و تسلیم ناپذیری ملت کورد هموارە در وجود آنان جاری‌ست و سیستم‌های مبتذل و سودگرای غربی هم آن را بە زانو در نخواهند آورد.

او در نطقی آتشین و بە یاد ماندنی در پارلمان سوئد، نخست از دردهایش بە عنوان یک زن و یک پیشمرگە کوملە در کردستان گفت. از بمباران شیمیایی مردم کورد و از سایە شومی کە هنوز هم بر سر این ملت مظلوم و ستمدیدە گستردە شدە است.

او سپس بە کسانی تاخت کە با زانوانی سست در مقابل جنایتکار منطقە یعنی رجب اردوغان بە لرزە افتادە و می‌خواهند دموکراسی، حقوق بشر و استقلال سیاسی کشور سوئد را بە حراج بگذارند.

آمنە کاکە باوە، این زن نستوە کە بە تنهایی ملتی‌ست، ضمن برشمردن جنایات و اعمال تروریستی رژیم ترکیە در کردستان، از همه حاضران خواست تا نسبت بە درخواست‌های دیکتاتور حاکم ایستادگی کردە و از مبارزان روژاوا کە گام مهمی را در ریشە کنی داعش در منطقە برداشتند حمایت کنند.

آمنە در میان سخنان خود، بار دیگر خطرات وجود نهادهای مذهبی اسلامی تحت حمایت مالی رژیم‌های مستبدی همچون ایران، ترکیە و عربستان را یادآور شد. نکتە قابل تامل قضیە اینجاست کە چندی پیش، ناآرامی‌های بە وجود آمدە توسط متعصبین اسلامی و تخریب‌های زیادی کە در کشور سوئد بە وجود آوردند بە خوبی خطرات این نهادها را بە اثبات می‌رساند.

در پایان ذکر این نکتە لازم است کە ملت کورد اکنون در موقعیت بسیار حساس و بحرانی قرار گرفتە است. از یک سو فشار حکومت‌های استبدادی و فاشیستی همچون جمهوری اسلامی ایران و ترکیە رو بە فزونی‌ست و از سوی دیگر با توجە بە شواهد تاریخی، هیچ اعتمادی بە دولت‌های غربی وجود ندارد و امکان معاملە بر سر ملت کورد وجود دارد.

بدون شک در این برحە حساس، اتحاد و همدلی میان تمامی احزاب، سازمان‌ها و جریانات کوردی و نیز حمایت همه جانبە از آمنە کاکە باوە لازم و حیاتی‌ست و باید یکبار و برای همیشە، با مطرح کردن مسئلە کورد در سطح جهانی برای آن جارە یابی کرد تا هم از یوغ ستم حکومت‌های ضد کورد منطقە خلاصی یافت و هم بە سیاست پلیدی پایان داد کە هموارە خلق کورد را بە عنوان مهرەای جهت پیش‌برد اهداف خود مورد استفادە قرار می‌دهد.

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

 

Visits: 128