Home / پانل آزاد / حوادث آواجیق و ستم بی‌پایان بە ملت کورد

حوادث آواجیق و ستم بی‌پایان بە ملت کورد

 

Farshid Soltani

خلق‌های کورد و ترک بە درازای تاریخ در خاورمیانە در کنار همدیگە زیستە و در شادی و شیون همدیگر شریک بودەاند و هرگاە کە این دو ملت دست در دست هم دادەاند، حرکت آنها در کنار سایر ملیتهای ایران تعیین کنندە بودە و لرزە بر اندام مستبدین حاکم انداختە است.

حکومت استبدادی جمهوری اسلامی هم بە این امر واقف است و بە همین دلیل از بدو تاسیس، اقدام بە تفرقە افکنی و جدایی بین ملیتها بخصوص کورد و ترک کردە و از تمامی فرصت‌ها استفادە کردە تا این دو ملت را از هم جدا کند و برای تحقق این توطئە بصورت میلیاردی هزینە کردە است.

یکی از حربەهای این رژیم در این راستا، میدان دادن بە گروەهای تروریستی و شدیدا نژادپرست پانترک تحت حمایت رژیم فاشیستی ترکیە است کە از حمایت مالی احزاب فاشیستی و داعش پرور حاکم بر این کشور یعنی آ.ک.پ و م.ه.پ برخوردار بودە و در راستای ناامن کردن منطقە و پیشبرد اهداف پلید و اشغالگرانە خود از آنها استفادە می‌کند و در فضای مجازی بە نفرت پراکنی و جعل تاریخ و منتسب کردن مردم زحمتکش ترک ایران بە مادە گرگ!! و جنایتکارانی همچون چنگیر و غیرە مشغولند.

 

این سیاست پلید رژیم حاکم بر ایران علیە نیروهای مبارز و دموکراتیک کورد و ترک است تا از فشار آنها بر خود، برای بقای عمر خود استفادە کند.

 

در ادامە این سیاست رژیم، اخیرا دعوایی میان مردم کورد و ترک ساکن ییلاق آواجیق در ماکو بە وجود آمد کە چهار کشتە در پی داشت و بصورت کاملا برنامەریزی شدە و هدفمند، عدەای از همین اجیر شدەهای رژیم‌های ایران و ترکیە، از جملە یکی از دست نشاندەهای رژیم در مجلس، اقدام بە فحاشی بە مردم کورد کردە و همچنین حکومت جمهوری اسلامی رای بە تخلیە مردم کورد از ییلاق آواجیق دادە و آنها رو از خاک آبا و اجدادیشان بیرون کردە است.

 

رژیم حاکم با این سیاست در نظر دارد کە هم نظر مثبت فاشیست‌های حاکم بر ترکیە را جلب کنە و هم مردم کورد و ترک را در مقابل همدیگر قرار دهد و هم اینکە فشار بر خلق کورد را افزایش دهد. اما در این میان، مردم ترک باید آگاە بودە و فریب حیلەهای حکومت را نخوردە و تحت تاثیر قرار نگیرند چراکە قدمت همزیستی این خلق‌ها از قدمت حکومت‌های ننگین ایران و ترکیە بسیار بیشتراست و نباید اجازە داد کە بین این مردم جدایی افتد بە ویژە آنکە این جدایی همراە با خونریزی و اجحاف در حق برادران و خواهران خود باشد چراکە اینکار عواقب بسیاری خطرناک و بلند مدتی خواهد داشت.

 

در این میان وظیفە تک تک مردم است کە نسبت بە این امر بصورت گستردە اطلاع رسانی کردە و از ضایع شدن حقوق اساسی مردم کرد جلوگیری کنند و نیز بە آگاه سازی پرداختە و اجازە ندهند کە قرائت‌های نادرست و جهت دار رژیم حاکم بە عنوان حقایق در میان مردم منتشر شود.

 

نگذاریم کە در سکوت و خفقان رسانەهای فارسی زبان حق عشایر زحمتکش و مظلوم کورد پایمال شدە و از خاک آبا و اجدادی خود بیرون راندە شوند.

فرشید سلطانی

۱۴ ژوئیه ۲۰۲۳م

Visits: 51