Home / امیر سلیمی / سازمان و مدیریت

سازمان و مدیریت

 

دانشگاە OsloMet

اجتماعی علوم دانشکدە

م ٢٠٢٢ بهار

٣ قسمت

یارسانمدیا  ٤ سپتامبر٢٠٢٢ م

امیر سلیمی

امور مربوط بە دیجیتال، فرآیند تغییرات مرتبط در یک کسب و کار است. به عنوان مثال، مهارت های مورد نیاز برای انتقال از یک هواپیمای ملخی به یک خلبان جت. فرض کنید تجارت شما یک هواپیمای پروانه ای است و شما خلبان این هواپیما هستید. اگر می خواهید بالاتر پرواز کنید و به قلمرو جدیدی برسید، افزودن ابزار دیگری به کابین خلبان کافی نیست. شما می توانید GPS یا تجهیزات الکترونیکی پیشرفته تری را به یک هواپیمای ملخی یا سیستم دیگر اضافه کنید تا پرواز کارآمدتر شود (Digitization)، اما هواپیما سریعتر یا بالاتر از حد مورد نظر حرکت نمی کند. برای رسیدن به سطح بعدی، شرکت شما به یک جت (تبدیل دیجیتال) نیاز دارد. اما این جت دارای فناوری های مختلف (ابزار، سیستم)، فرآیندهای مختلف و روش های مختلف تعامل و همچنین مسئولیت هایی برای خدمه پرواز است. مدیریت (خلبان) جت باید متعهد به رویکرد متفاوتی نسبت به روش مورد استفاده برای پرواز هواپیمای ملخی باشد. تحول دیجیتال با تعهد مدیریت به تغییر آغاز می شود.

رقابتپذیری کسبوکار شرکتهایی را که میخواهند موفق شوند و در نوآوریها پیشرفت کنند، سوق میدهد. بهترین نوع نوآوری می تواند مشتریان را جذب کند و مزیت رقابتی ایجاد کند. متأسفانه، شرکت ها به سرعت تکامل می یابند و نوآوری ها مزیت رقابتی خود را از دست می دهند زیرا سایر شرکت ها از آنها کپی می کنند. تنها یک شرکت با فرهنگ نوآوری می تواند به طور مداوم راه حل های جدید را بهبود بخشد، نوآوری کند و اجرا کند. نوآوری و تحول

باید در هسته چشم انداز و استراتژی شرکت باشد. سازمان باید روحیه نوآوری را ترویج و تشویق کند و افراد و بخش ها را قادر سازد تا به طور منظم تمام جنبه های کسب و کار را ارزیابی کنند. استفاده از فناوری و ارتباطات باز، استراتژی های تجاری برنده ای را ایجاد می کند.

تحول دیجیتال یک تغییر فرهنگی، سازمانی و عملیاتی در یک صنعت، سازمان یا اکوسیستم از طریق ادغام هوشمند فناوریهای دیجیتال، فرآیندها و شایستگیها در همه سطوح و عملکرد همگرا در جهت استراتژیک است.

فناوریهای تحول سعی کردهاند به گسترش تحول دیجیتال در سطوح مختلف کمک کنند، از جمله: – ایجاد ارزشها و خدمات جدید برای همه ذینفعان (مشتریان در گستردهترین معنای ممکن) – نوآوری و کسب قابلیتهایی برای سازگاری سریع با شرایط متغیر. در حالی که تحول دیجیتال عمدتاً در تجارت استفاده میشود، سازمانهای دیگری مانند دولتها، بخشهای دولتی و خصوصی و سایر سازمانهایی که با چالشهای اجتماعی مانند آلودگی هوا، پیری جمعیت، سلامت و غیره سروکار دارند آز آن استفادە می کنند. با استفاده از فناوری های جدید و نوظهور سعی در حل مشکلات و بهبود خدمات دارند. فن آوری ها برخلاف تصور رایج، تحول دیجیتال فقط نوآوریهای مخرب یا فناوریهای تحولآفرین نیست. این در مورد ارزش، افراد، بهینه سازی و توانایی سازگاری سریع با استفاده هوشمندانه از فناوری ها و اطلاعات است. در واقع تحول دیجیتال تحولی عمیق در فعالیتها، فرآیندها، قابلیتها و مدلهای تجاری و سازمانی برای بهرهگیری کامل از تغییرات و فرصتها با تلفیق آنها با فناوریهای دیجیتال است، اما این مسیر نیازمند یک برنامه راهبردی یا نقشه راه تحول دیجیتال است که اولویتها بر اساس آن است. انتخاب وضعیت فعلی و با نگاه به آینده.

 

ادامە دارد …

امیر سلیمی

تاریخ نگارش: بهار ٢٠٢٢م

تاریخ ترجمە و انتشار: ٤ سپتامبر٢٠٢٢ م

بازدیدها: 51