Home / پانل آزاد / نگاهی گذرا بە حرکت آزادیخواهانه مردم یارسان در این ١٥٠سال اخیر!

نگاهی گذرا بە حرکت آزادیخواهانه مردم یارسان در این ١٥٠سال اخیر!

اعدام شاه تیمور(تیمور بانیاران) به فرمان ناصرالدین شا قاجار و بە دنبال فتوای امام جمعه درباری کرماشان، در سبزه میدان این شهر باعث نفرت عمومی مردم یارسان برعلیه حکومت ظالم قاجار شد.

٢٠سال بعد از شهادت شاە تیمور، بزرگترین قیام مردم یارسان در این ١٥٠ سال اخیر، قیام گوران به راهبری اقا رستم گوران نوه اسی براکه گوران، پایه رژیم مستبد قاجار را لرزاند. ازسال ۱۲۶۰ شمسی تا مرگ شاه قاجار درسال ۱۲۷۲ کە بدست میرزا رضا کرمانی کشته شد، و نزدیک ۴۵سال مردم یارسان دیگر هیچ زوری را قبول نکردن.

مردم یارسان در نبرد ۳ روزه کرند، دربهار ١٢٩٤در جنگ جهانی اول، در برابر عثمانی پیروز شدند. این مردم در جنگ با روسها سال ١٢٩٧، در ٢ جبهه پاتاق و ماهیدشت مقاومت کردە و نیروهای این کشوررا شکست دادند. در این نبرد، ژنرال باراتف مورد مورد اصابت گلوله جنگاوران گوران قرار گرفت و در بیمارستانی در همدان جان سپرد.

بهرام گوران

مردم یارسان در دوران سلسلە پهلوی، بە دلیل وابستگی سران فؤدال بە دولت مرکزی، در برابر ظلم و ستم ٥٠ سالە این سلسلە ناچار بە سکوت شد.

این مردم، در دوران٣٨ سال زمامداری حکومت اسلامی، هموارە در معرض ظلم و ستم قرار دارند. صدها تن از بهترین انسانها این جامعه به پای چوبە دار رفتند، هزاران نفر زندانی شدە و تعداد زیادی مجبور بە ترک سرزمین خود گشتە و آوارە کشورهای دیگر شدەاند. با وجود محرومیت جامعە یارسان در تمام حقوق سیاسی، جتماعی و فرهنگی، بعضی از برجستگان این جامعە برای مرگ جلادان دستە اول رژیم سوگواری می کنند.

تنها راه رهای مردم یارسان از ظلم و ستم، نە سوگواری برای مرگ جلادان، بلکە همبستگی و داشتن تشکیلات منحصر بە خود، برای تحقق خواسته های جامعە میلیونی این مردم است.

بازدیدها: 57