Home / آرشیو سدی / فرمان جهاد خمینی علیە مردم کوردستان در ٢٨ مرداد ١٣٥٨

فرمان جهاد خمینی علیە مردم کوردستان در ٢٨ مرداد ١٣٥٨

یارسان مدیا
‏20‏/08‏/2020

فرمان جهاد خمینی علیە مردم کوردستان در ٢٨ مرداد ١٣٥٨

فرمان جهاد خمینی علیه مردم کوردستان در ٢٨ مرداد ماه سال ١٣٥٨، بە بهانەای که گویا جمعی از زن و بچەهای مسلمان در مسجد جامع سنندج بە اسارت گرفتە شدە و مورد تجاوز ضد انقلاب و کافر قرار گرفته اند، صادر شد.
٢٨ مرداد خمینی بر علیه مردم کوردستان که حقوق پایمال شدەی خود را از طریق مسالمت آمیز و سیاسی طلب می‌کردند، اعلام جهاد داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران فرمان داد تا سرکوب کامل جنبش آزادی‌خواهان کوردستان، نیروهای سرکوبگر از هیچ جنایت و اعمال شنیعی در حق این ملت دریغ نکنند.
ستون‌های نظامی ارتش و سپاه پاسداران از راه زمین و هوا به کوردستان سرازیر شدند. با هلیکوپتر، جت و فانتوم بر سر مردم شهر و روستاهای کوردستان بمب و آتش بارانیدند.
ابعاد جنایتی که سپاە پاسداران و عوامل وابسته و افراطی رژیم اسلامی به فرمان خمینی جلاد بر سر مردم بی‌دفاع کوردستان آوردند غیر قابل توصیف است.
قتل عام مردم و به گلوله بستن زندانیان سیاسی، محاکمات نمایشی چند دقیقەای توسط خلخالی نماینده خمینی و ویران کردن هزاران خانه و کاشانه نتیجە جنایات و جهاد اسلامی و فرمان خمینی بود.
جنایات و سرکوب‌های نیروهای شر و جهادیست اسلام خمینی در چنان ابعاد وسیعی اعمال گردید که با کشتار مردم بی‌دفاع ایزدی بدست داعشی‌هایی کە از همان ایدئولوژی دینی جمهوری اسلامی ایران پیروی می‌کنند قابل مقایسه است. جنایتی که داعشی‌ها را برای پاسخگویی به جرم جنایت علیه بشریت تحت تعقیب از جانب مراجع بین المللی قرار دادە است، اما عاملین کشتار و بمباران‌های کوردستان هنوز بر اریکه‌ی قدرت تکیه زدەاند و همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهند.
هر چند که، روز ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ اعلام جهاد و فرمان جنگ و جنایت جهموری اسلامی بر علیه مردم کورد به حساب می‌آید، اما مردم یارسان مدت‌ها پیش از فرمان جهاد خمینی و استقرار جمهوری اسلامی در شهرها و روستاها به قربانیان بی‌دفاع نیروهای اسلامی تبدیل شدە بودند و به وسیله‌ی هواداران امام در خاک و خون می‌غلتیدند و زندگی بر آنها به کابوسی وحشتناک مبدل شدە بود. هنوز خمینی پایش را بر خاک ایران ننهادە بود مردم یارسان با جان و روح خود ستم و تبعیض را لمس نمودند و بعد از مدتی بسیار کوتاە از استقرار نیروهای سرکوبگر، مورد حمله‌ی هوایی و توپ‌باران‌های وحشیانه قرار گرفتند. درست همزمان با کشتار مردم پاوە و سنندج کشتار مردم یارسان نیز ادامه یافت که سبب شد بخش بسیاری از این مردم آوارە شدە و سرنوشت شومی را در اوج ناچاری بپدیرند.

پس از گذشت چهار دهە از فرمان جهاد خمینی و قتل عام مردم بی‌دفاع کوردستان، متاسفانە هنوز جمهوری اسلامی بە جنایت‌های خود در کوردستان و سرتاسر ایران ادامە می‌دهند و در هیچ دادگاهی عاملان ٢٨ مرداد محاکمە نشدەاند.
اکنون ٤١ سال از این جنایت می‌گذرد، اما هنوز بە مطالبات کوردها پاسخ دادە نشده و مردم در سخت‌ترین شرایط دوران جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
با توجە بە تمام جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران برضد تمام اقشار مردم ایران، هنوز احزاب و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانستەاند برنامەای کە آلترناتیو جمهوری اسلامی و قبول مردم باشد، ارائە دهند.

سازمان دموکراتیک یارسان در ٤١مین سالروز شوم اعلام جهاد خمینی برعلیە مردم کوردستان، از همەی احزاب، گروە‌ها و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران دعوت بعمل می‌آورد کە دورمحور برنامەای سکولار، غیر متمرکز و دموکراتیک کە بتواند عمر این رژیم جنایتکار را به پایان برساند جمع شویم.
سازمان دموکراتیک یارسان بر این باور است، کە تا زمانی دموکراسی بە معنای واقعی خود، یعنی شهروند دموکراتیک با حقوق مساوی در همە عرصەهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی به وجود نیاید، مردم ایران کماکان مورد ظلم، ستم و سرکوب قرار می‌گیرند و از فقر فرهنگی، اقتصادی و نبود دموکراسی و عدالت اجتماعی رنج می‌برند.
سازمان دموکراتیک یارسان معتقد است کە تنها راە رسیدن بە جامعەای دموکراتیک و تبدیل گشتن بە شهروند دموکراتیک و کشوری مترقی گذار از جمهوری اسلامی بە سیستمی دمکراتیک، سکولار و غیر متمرکز است.
سازمان دموکراتیک یارسان در ٤١مین سالروز جنایت شنیع و هولناک جمهوری اسلامی ایران از مردم یارسان، مخصوصا شاهدان عینی جنایات ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ استدعا دارد کە اسامی و اطلاعاتی کە در آن زمان دارند، برای سازمان دموکراتیک یارسان ارسال فرمایند. لذا سازمان دموکراتیک یارسان می‌خواهد قتل عام جمهوری اسلامی در مناطق یارسان‌نشین را بە عنوان یک سند تاریخی برای سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای مترقی و آزادی‌خواە بفرستد.

شورای مرکزی سازمان دموکراتیک یارسان


٢٠٢٠/٠٨/١٩

بازدیدها: 51