Home / پستهای تازە / ضرورت حزب یا سازمان سیاسی منحصر بە جامعە و مردم یارسان

ضرورت حزب یا سازمان سیاسی منحصر بە جامعە و مردم یارسان

یارسان مدیا
‏چهارشنبه‏، 16‏ سپتامبر‏ 2020

ریاست مشترک سازمان دموکراتیک یارسان:

خالی از فایدە نخواهد بود کە قبل از وارد شدن بە اصل موضوع، وظیفە‌ی یک حزب یا سازمان سیاسی را در یک جامعە به‌طور کوتاە تعریف نمود. البتە احزاب و سازمان‌های سیاسی در کشورهای آزاد و دموکراتیک را نمی‌توان با احزاب و سازمان‌های سیاسی در کشورهای غیر دموکراتیک در رابطە با فعالیت‌هایشان مقایسە کرد. در کشورهای دموکراتیک احزاب و سازمان‌های سیاسی برای اهداف و برنامەهای سیاسی خود آزادانە فعالیت می‌کنند و سیاست‌های حکومت را نقد می‌نمایند. اما در کشورهای غیر دموکراتیک مانند ایران هیچ حزب و یا سازمانی سیاسی، نە فقط اجازە کار و فعالیت سیاسی ندارد، بلکە اصلاً به اصطلاح احزاب و یا سازمان‌های سیاسی موجود در داخل دارای برنامەهای سیاسی همسو و همخوان با جهان‌بینی و ایدئولوژیک نظام دینی و مذهبی با اصل ولایت فقیە هستند و باید آنها را احزاب حکومتی نامید.

حزب یا سازمان سیاسی

تعریفات فراوانی در رابطە با حزب و یا سازمان سیاسی وجود دارد. اما ما بە چند نوع تعریف از حزب و یا سازمان سیاسی می‌پردازیم.

وقتی در انتخاب در سطح منطقەای یا ملی شرکت می‌کنید، با استفادە از حق رأی حزب سیاسی مورد نظر خود را حمـایـت می‌کنید. حزب سیاسـی به گروهی از افـراد گفتـه می‌شـود، که دارای افکار مشابه بوده و با الهام از برنامەی سیاسی خود  می‌خواهند در نهادهای قدرت و تصمیم‌گیری دارای نفوذ و تأثیرگذار باشند. هر حزب با ارائە و معرفی برنامه سیاسی خود نشان می‌دهد که دارای کدام برنامە و طرح‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای ادارە کشور است. هستەی فکری و نظری احزاب سیاسـی امروز به‌طور وسیع مبتنی بر اندیشەهای سیاسی قرن نوزدهم است.

درباره‌ی حزب میان اندیشمندان علوم سیاسی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد و هر یک از آنها حزب را بر اساس برداشت‌های علمی و یافته‌های تجربی خویش تعریف کرده‌اند .گتل. ر.ج حزب سیاسی را چنین تعریف می‌کند: 《حزب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان یافته است، که به‌عنوان واحد سیاسی عمل می‌نمایند و با استفاده از حق رأی خود می‌خواهند بر حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست‌های عمومی خود را عملی سازند》.

مک آیور حزب سیاسی را: «گرد هم‌آیی سازمان یافته برای حمایت از برخی اصول یا سیاست‌ها که از راه‌های قانونی می‌کوشند تا حکومت را بدست گیرند » تعریف می‌کند.

جیوانی ساتوری حزب را چنین تعریف می‌کند: «حزب گروهی سیاسی است که با عنوان رسمی شناخته می‌شود و موقع انتخابات می‌تواند کاندیدای خود را برای پست‌های دولتی منتخب کند.

موریس دوورژه  اندیشمند فرانسوی بدون آنکه تعریف مشخصی از حزب ارائه کند به ویژگی، اهداف، تاریخچه، علل و نحوه پیدایش احزاب پرداخته و مطالعات مفصلی در این زمینه انجام داده است. از مجموعه نوشته‌های وی می‌توان به این تعریف از حزب رسید:” این سازمان‌ها (احزاب) گروه‌های بنیان یافته، منظم و مرتبی هستند که برای مبارزه در راه قدرت ساخته شده‌اند و منافع و هدف‌های نیروهای اجتماعی گوناگون را بیان می‌کنند و خود به درستی وسیله عمل سیاسی آنان می‌باشند”.

لاپالومبارا  و واینر  تعریفی از حزب ارائه می‌کنند که متضمن چهار شرط اساسی می‌باشد: نخست آنکه حزب مستلزم وجود سازمان و تشکیلات پایداری است، که حیات سیاسی آن از حیات بنیان‌گذاری آن فراتر باشد. دوم اینکه، تشکیلات حزبی دارای سازمان مستقر در محل، همراه با زیر مجموعه‌هایی باشد که در سطح ملی فعالیت داشته و با یکدیگر روابط منظم و متقابلی داشته باشند. سوم اینکه، اراده رهبران ملی و محلی سازمان برای کسب قدرت استوار باشد. چهارم اینکه، حزب باید در پی کسب حمایت عمومی باشد و از پشتیبانی مردم برخوردار باشد”.

به طور کلی در یک تعریف جامع، حزب سیاسی را می‌توان چنین تعریف کرد: “حزب یک گردهمایی پایدار گروهی از مردم است، که دارای عقاید مشترک و تشکیلات منظم اند و با پشتیبانی مردم برای به‌دست آوردن قدرت سیاسی از راه‌های قانونی دست بە  مبارزه سیاسی می‌زنند”.

بنا بە توضیحات و تعریفات فوق از حزب یا سازمان، “سازمان دموکراتیک یارسان” یک سازمان سیاسی است، کە دارای برنامە و اساسنامە و تشکیلات سیاسی می‌باشد.

در برنامە سیاسی سازمان اهداف و خواستەهای سیاسی آن به روشنی تعریف شده است، و با توجە بە اهداف سازمان بە ایجاد  نظامی سکولار و دموکراتیک  کە در چهارچوب آن تمام شهروندان بدون در نظر گرفتن امتیازاتی همچون زبان، دین، جنسیت، قومیت و باور اشارە شدە است. یعنی تمام آحاد و افراد جامعە بدون تبعیض  باید از تمام حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بهرەمند باشد.

در جای دیگر برنامە سازمان اشارە شدە است، کە  سازمان خواهان حکومتی نامتمرکز است و قدرت سیاسی و اداری تقسیم و توزیع گردد.

اگر چە سازمان در برنامە خود خواهان ایرانی دموکراتیک و آزاد و سکولار است، اما مشخصاً برای احقاقِ حقوق پایمال شدە جامعە چند میلیون نفری یارسان مبارزە سیاسی می‌کند و باور دارد کە این جامعە باید در ایران رنگارنگ، دارای  نمایندگی سیاسی خود باشد و در تشکیل و استقرار نوع حکومت و سیستم بعد از سقوط جمهوری اسلامی دارای سهم طبیعی مساوی گردد و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در سطح کشور و محل زیست خود دارای نفوذ و حق تصمیم‌گیری باشد.

ما شاهد آن هستیم کە در ابتدای تشکیل احزاب و سازمان‌های سیاسی یارسانی، بالاخص “سازمان دموکراتیک یارسان” تاکنون بارها این سازمان و افراد دست‌اندرکار سازمان از طرف افرادی کە بیشتر تعلقات تشکیلاتی بە سازمان‌ها و احزاب سیاسی کوردستان ایران دارند در شبکەهای اجتماعی مورد حملە و حتی مورد اهانت قرار می‌گیرند و به ناروا این افراد، سازمان دمکراتیک یارسان را بە تفرقە انداز، منطقە‌گرا و عاملی برای جدا کردن مردم یارسان از ملت کورد می‌دانند. این افراد ادعا  می‌کنند کە سازمان دموکراتیک یارسان جریانی دینی است، کە فعالیت‌های آن برای انسجام نەتەوی کورد خطرناک است. بی آنکە برنامە‌ی سیاسی این سازمان را مورد مطالعە و بررسی قرار دهند و با ارائەی استدلالات موثق و متقن آن را نقد کنند. بە انحراف و تشویش اذهان عمومی می‌پردازند و از سر استیصال متوسل بە مانع تراشی و رفتارهای ماجراجویانە می‌شوند.

البتە باید بە این نکتە اشارە کرد، کە در آغاز این پروسە و فعالیت‌های سیاسی و سازمانی، ما با دو دیدگاە و رفتار در دورن جامعە یارسان و خارج از آن مواجە بودەایم.

یک گروە خاص ما را متهم می‌کنند کە ما یارسان را آلودە بە سیاست کردەایم و از این بابت بە مردم یارسان ضرر رساندەایم، البتە این گروه می‌خواهند یارسان فقط صرفاً به‌عنوان دین و فرایض دینی شناختە شود. این گروە خواهان جایگاە ویژەای هستند و ادعای جایگاە و حقی”ازلی” برای خود می‌کنند. برای افراد روشن‌فکر، کنجکاو و دارای هوش و فکر مستقل به‌خوبی روشن است کە نیت این گروە بە قیمومیت کشاندن فرد یارسانی است و (آنها) خود به‌عنوان “ولی امر” (اولیاء امر) و “قیم”  سرنوشت  جامعە را به‌دست بگیرد (بگیرند).

افراد وابستە بە احزاب و سازمان‌های سیاسی کوردستان ایران، ما را بە حرکتی مذهبی تشبیە می‌کنند، کە گویا این نوع حرکت و فعالیت در آیندە برای مبارزە در کوردستان ایران ضرر دارد. برای ما به‌خوبی مسلم و روشن است، کە این رویکرد و رفتار هدفمندانە ترویج و انجام می‌گیرد تا با ایجاد شک و شبهە در اذهان عمومی زمینەی بدبینی و بدگمانی در مورد سازمان به‌وجود آورند و در راە کار و فعالیت‌های آن موانع ایجاد کنند.

ما ادعا نکردەایم و نە می‌توانیم ثابت کنیم کە با داشتن حزب یا سازمانی سیاسی خودی حتماً جامعە یارسان را بە تمام خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود می‌رسد. اما ما باور بر این داریم، کە با داشتن چنین ابزاری سیاسی و از راە فعالیت سیاسی این جامعە می‌تواند آمادەتر از گذشتە برای احقاق اهداف خود سهم خواهی و میدان‌داری کند.

سازمان دموکراتیک یارسان با اتکاء بە توانایی و پتانسیل جامعە‌ای کە از بطن آن امدە است برای دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی خود و برای ایرانی آزاد و دموکراتیک بە مبارزە سیاسی خود ادامە می‌دهد و داشتن سازمان دموکراتیک یارسان  را ضرورتی تاریخی در این برهە از تاریخ خود می‌داند.

سخن آخر

ما یارسانی‌ها بە این نتیجە رسیدەایم کە نمی‌خواهیم در هنگام سقوط جمهوری اسلامی سرنوشت‌مان مثل سرنوشت کاکەای‌ها، ایزدی‌ها و شبک‌ها در کوردستان عراق و در سایە حکومت  محلی و کوردی تکرار شود، و بر این باور هستیم کە تنها کورد بودن یا ایرانی بودن نمی‌تواند از حوادث و اتفاقات ناگوار، حتی تحت حکومت‌های محلی  کوردی، جلوگیری کند و امنیت و آیندەی پایدار برایمان تضمین نماید. بە همین خاطر برای بدست گرفتن حق تعیین سرنوشت خود با اتکا بە جامعەی خود در این راە سیاسی طولانی مبارزەمان را در کنار دیگر آزدی‌خواهان کە باور بە دموکراسی، آزادی و پلورالیزم سیاسی و فرهنگی در ایرانی آزاد دارند، ادامە خواهیم داد.

ریاست مشترک سازمان دمکراتیک یارسان

٢٠٢٠.٠٨.١٤

بازدیدها: 82