Home / آرشیو سایت / بیانە سازمان دمکراتیک یارسان(سدی) در رابطە با فتوای خمینی علیە مردم کوردستان در ٢٨ مرداد ١٣٥٨

بیانە سازمان دمکراتیک یارسان(سدی) در رابطە با فتوای خمینی علیە مردم کوردستان در ٢٨ مرداد ١٣٥٨

 

یارسان مدیا

‏20‏/08‏/2021

آیت اللە خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ فرمان جهاد علیه مردم کوردستان که از حقوق پایمال شدەی خود دفاع می‌کردند صادر کرد. در این روز رهبر جمهوری اسلامی ایران بە نیروهای تحت فرمانش دستور داد تا سرکوب کامل جنبش آزادی‌خواهی کوردستان از هیچ جنایت و اعمال شنیعی دریغ نکنند.

نیروهای نظامی، ارتش و سپاه پاسداران از راه زمین و هوا به طرف کوردستان سرازیر شدە و با بکارگیری تمام امکانات نظامی از جملە هلیکوپتر و هواپیماهای جنگی شهر و روستاهای کوردنشین را بمباران کرده و طبق فرمان خمینی از هیچ گونە جنایتی علیە این مردم بی دفاع دریغ نکردند. ابعاد جنایتی که بە دنبال این فتوا بر سر مردم بی‌دفاع کوردستان آمد غیر قابل توصیف است. محاکمە مبارزان کُرد در دادگاە صحرایی توسط خلخالی و بە گلولە بستن آنها و ویران کردن هزاران خانه و زندگی مردم نمونەهای از این جنایات است کە خمینی با صدور این فتوا مرتکب شد.

در اینجا لازم است کە بە جنایتی کە در گرماگرم جنگ در کردستان بر علیە مردم یارسان در استان کرماشان و مناطق غرب کشور در جریان بود اشارە کرد. هر چند که روز ٢٨ مرداد ١٣٥٨ اعلام جهاد و فرمان جنگ و جنایت جمهوری اسلامی بر علیه مردم کورد به حساب می‌آید، اما مردم یارسان هم بە این آسانی تسلیم نیروهای انقلاب اسلامی نشدە و با قدرت تمام از شهرها و روستاهای خود دفاع کردند. در این جنگ نابرابر مردم یارسان متحمل خسارات جانی و مالی فراوانی شدند و تعداد زیادی از آنها بە خاطر نجات جان فرزندانشان مجبور بە ترک خانە و کاشانە هزاران سالە آبا و اجدادی خود شدە و بە کشورهای مجاور گریختند.

پس از گذشت بیش از چهار دهە از فرمان جهاد خمینی و قتل عام مردم بی‌دفاع کوردستان، متاسفانە هنوز جمهوری اسلامی بە جنایت‌های خود در کوردستان و سرتاسر ایران ادامە می‌دهد و در هیچ دادگاهی عاملان ٢٨ مرداد محاکمە نشدەاند. و با گذشت٤٢ سال از این جنایت هنوز بە مطالبات کوردها پاسخ دادە نشده و مردم در سخت‌ترین شرایط دوران جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

اگر دیروز نیروهای سرکوبگر نظام ولایت فقیه با تانک و توپ خانە و زندگی مردم را ویران کردند امروز رهبر نظام، آیت اللە خامنەای با ممنوع کردن واکسین ویروس کرونا بە کشور موجب مرگ هزاران نفر شدە است. اما با وجود این همە جنایت و ناکامی رژیم از ادارە امور کشور، اپوزیسیون جمهوری اسلامی از اراعە یک نقشە سیاسی برای گذار از این نظام ناکام ماندە است و نتوانستە است آلترناتیو این نظام را بە مردم ایران معرفی کند. در این فرصت سازمان دموکراتیک یارسان (سدی) خواستە خود را از احزاب و سازمان‌های مخالف نظام تکرار می‌کند و از آنها دعوت به عمل می‌آورد کە با هدف ایجاد یک نظام سکولار دموکرات و غیر متمرکز با هم متحد شوند تا بدین وسیلە گذار از این نظام زد بشری کە تمام سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش بر علیە منافع ملی ایرانیان است ممکن شود.

سازمان دموکراتیک یارسان از مردم یارسان، مخصوصاً شاهدان عینی جنایاتی و اتفاقاتی کە در اوایل انقلاب در مناطق یارسان نشین  بە وقوع پیوست استدعا دارد کە اسامی قربانیان و اطلاعاتی کە در آن زمان دارند، برای این سازمان ارسال فرمایند. چونکە  سدی برنامە دارد کە قتل عام توسط جمهوری اسلامی در این مناطق را بە عنوان یک سند تاریخی برای سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای مترقی و آزادی‌خواە بفرستد.

سازمان دموکراتیک یارسان

‏20‏/08‏/21