Home / بیانیە کوردی / سازمان دموکراتیک یارسان لە ناڕزایەتی مەردم ئێران لە بارەی گرانی پشتیوانی کەێت!

سازمان دموکراتیک یارسان لە ناڕزایەتی مەردم ئێران لە بارەی گرانی پشتیوانی کەێت!

 

یارسان مدیا
2022-06-28

دیارە ڕژیم جمهوری ئسلامی لە چوار دەهە لە حوکمڕانی و دەسەڵات خوەێ لە ئێران بێجگە نەهامەتی و نائومێدی ئەڕا مەردم ئێران هویچ دەسکەفتێک نەێاشتگەس.

لە زەمان وە دەس گردن دەسەڵات ئاخونگەل لە سەر مەردم ئێران، ئێران جور وڵاتێک دەوڵەمەن لە فرە بواروە وەداخەوە مەردم هانە ژێر سەختەرین شەراێەت اقتصادی و نەوین کار و شغڵ و بێ مودیریەتی خود سەردەمدارەێل و دەسەڵاتدارەێل. ڕژیم تەمام شیرازەێ جامعە ئێران وەتاێوەت قشرگەل  جواوجور کۆمەڵگەی ئێران لە سەخترین شەراێەت اقتصادی و کۆمەڵایەتی قەرار داگەس کە ئیمە ڕوژانە شاێەت خوەی کوشی ئەفراد بێ دەرامەد و قشر زەیفیم لە ئێران، خودسوزی ژنان لە شارو و ئوستانگەل ئێران وە ئاستێگ فرەس کە قابل کونترول و ژمارە نیە. بەش بێ دەرامەد و زەیف مەردم فرە وەخت مەجبورن ئەڕا دابین کردن تیکەێک نان ئەڕا سەر سفرە خوەێان و شەرمەزار نەوینێان لە ناو خانوادە وەداخەوە مەجبورن کولیە خوەێان یا جوزێک لە لەش خوەێان بفروشن.

تەمام ئی موشکڵلات و نەهامەتیگەلە کە مەردم تاملی کەن هەڵوەگەردێ ئەڕا بێ مودیریەتی سەران ڕژیم و نەێاشتن بەرنامە و پلان ئقتسادی و خاستروەکردن رەوش ژیان مەردم و ری حەل یەکجاری ئەڕا شەراێەتێک کە خود خوەێان سەبەبکارێەن.

ئەما ڕوژانە افراد و نهادگەل خود ڕژیم دارای و ثروەت ئی وڵاتە دزن و ئختڵاسگەل کەڵان و چەندین ملیاردی لە ڵێان کەفێتە دەر و کەسیچ جواوگو نیە و بگرە پشتیوانیچ کریەن و لە هویچ دادگاێک محکەمە ناکرین.

ڕژیم بەش فرەێ لە دارای و پویل مەردم خەرج حزب و گروگەڵێکتر کەێ لە عەراق، سوریە، فلستین و یەمن و عەربستان ئەڕا ئەنجامدان کارگەل تروریستی و جەنگ نیابەتی لەی وڵاتگەلە وە مەردم خوەێ لە داخڵ هانە ژێر خەت فەقر و شەراێەت تاقەت پڕویکن ئقتسادی.

دیارە مەردم ئێران لە مودەت ئی چەندین ساڵە لە حکمڕانی ئی ڕژیمە بارها هاتنسە خەێاوان و دەس دانەسە ناڕزایەتی وەشێوەێ ئاشتیخوازانە و داواێ حەق و حقوق مساوی کردنەس جور شاروەند ئێران، ئەما سەران ڕژیم هەمویشە بێ بەزەییانە وە تندترین شێوە حەمڵە کردنسە سەر مەردم ناڕازی و هەر بار دەێان کەس دەسوەسەر و زندانی کردنە و کوشتنەس.

دیارە چەند ڕوژێکە دوارە ناڕەزایەتیەگان لە بڕێک شار و ئوستان لە بارەی گرانی دەس وەەپێ کردگەس و مەردم هجوم بردنەسە سەر فرە لە دوکان و مغازەکان و بردن کاڵا و خواردەمەنیەکان ئەڕا تێر کردن زک خانوادەێان. مەردم  هەمویشە ئاقڵانە لە هەر مەوردێک و وەهەر بەهانەێک ناڕزایەتی دەسوەپێ کردنەس وەڵێ لە چند ساڵ آخر موشەخەسە کە مەردم لە کولیەت ڕژیم بێزارن و شعارگەل ساختار شکەن جور مرگ بر جمهوری ئسلامی و خامنەیی سەر دەن. ئیە وەی ماناسە کە مەردم دی هویچ ئنتزاریک لەی ڕژیمە نەێرێ و خوازیار ژیانێک شایستەترن لە ساێەێ حکومەتێک مەردمی و دموکراتیک.

سازمان دموکراتیک یارسان کە ئەڕا ئازادی، دمومکراسی، عداڵەت ئجتمائی و نزامێک عادڵ و مەردم سالار موبارزە کەێت، باوەڕ دێرێت تا ئی ڕژیمە وجود داشتوت جامعەێ ئێران وەگشتی و نەتەوەێ کورد وە تاێوەت وە ئازادی و عداڵەت ئجتماعی و حقوق شاروەندی برابر ناڕەسن.

هەڵبەت کۆمەڵگەی یارسان لە مودەت ئی چڵ ساڵە وەخاتر جهانبینی و باوەڕگەل ئنسانمەحوەری خوەێ و داشتن فرهەنگ تولەرانس و صلح و آشتی فرەترین ڕەنج و سەختی تەحەمڵ کردگەس و همویشە وەخاتر داشتن فلسفە و جهانبینی تایبەت وەخوەێ هەم لە بار ئایینی و هەم جور کورد مەورد زوڵم و ستەم زیادتر قەرار گردگەس.

سدی لە تمام ناڕزایەتی و داخوازیەکان مەردم ئەڕا داشتن ژیانێک ئنسانیتر و خاستر پشتیبانی کەێ و باوەڕ دێرێ کە تەنیا وە سرنگونی ڕژیم جمهوری ئسلامی و وەسەرکار هاتن نزامێک سکولار دموکراتیک، نامتمرکز و مەردم ساڵار، مەردم توانن و حەق و حقوقەێل ئنسانی ، کۆمەڵایەتی و شاروەندی خوەێان بڕەسن.

سدی وە تمام حزب و لاێانگەل سیاسی سراسری و کوردستان ئێران پێشنیار کەێ   ئەڕا هاوکاری و هاو فکری کردن و تەشکیل نهادێک هاوبەش ئەڕا دەفا لە داخوازیەکان مەردم لە داخڵ و بەشدار کردن نمایندەیل مەردم لە ناو ئێران لە ئی نەهادە تا بتوانریەت وە بەرنامە ڕێزی دروستر خاستر ناڕزایەتیەکان هداێەت بکریەن.

سدی آمادەێ هەر جور هاوگامی، هاوکاری و هاوفکری تەمام هێز ولاێانە سیاسی و نهادگەلترە ئەڕا گام هەڵگردن لەڕاساێ کار و تەڵاشێک هاوبەش و گشت لاێانە وە نسبەت ناڕزایەتی مەردم لە داخڵ.

سازمان دموکراتیک یارسان.

٢٠٢٢.٠٥.١٤

بازدیدها: 33