Home / بیانیە کوردی / سازمان دموکراتیک یارسان سی وچوارمین ساڵڕوژ شیمیاواران ئاوای زەردە وەیاد تێرێ.

سازمان دموکراتیک یارسان سی وچوارمین ساڵڕوژ شیمیاواران ئاوای زەردە وەیاد تێرێ.

٣٤سال پێش و تەنیا دو ڕۆژ دویای ئاگربەس عراق و ئێران و قبول قەتنامەێ ٥٩٨ شورای ئەمنیەت سازمان ملل لایەن خومەیەنی، ئاوایی زردە شیمیاواران کریا و سەدان نەفەر لە مردم زردە و تەواف کەرگەل باوەیاگەر و داوود، بینە قوربانی.
بدون ئەوەێ کە ئامارێک باوەڕپێکریاگ لە دەس بوو، ئەما باس لە وە کریەت کە لە جەریان ئی شیمیاوارانە زیاتر لە ٢٧٥ کەس گیانیان لە دەس دانە و لە تویل ئی ٣٤ ساڵە تعداد ئی ئفرادە فرە لە یە زیاتر بیەس و لە ئایندەیچ زیاتر بود.

 

جەمیەت مردم زردە وە قسەی ڕژیم ئسلامی ئێران لە زمان شیمیاوارن کردن زردە  ێانێ ٣٤ ساڵ پێش ١٧٠٠ نەفەر بی کە ئەکسەریەت ئی مردمە وە جورێک “تحت تاثیر” ئی حملە قەرار گردن و تا ئیسە قوربانیان ئی حەمڵە لە بار ڕوانی و فیزیکوە ڕنج بەن.
وە گوزەشت ئی٣٤ ساڵە هەرماێ هیچ تەغیراتێک موسبەت لە وزعیەت مردم زردە وە وجود نەهاتگە و حەتا زیانگەل ماڵی مردم شیمیاوارانکریاگ زردە لە لایەن جمهوری ئسلامی ئێران جوبران نەکریاگە و لە بار معنوی و یارمەتی پوزشکیچوە نەک هەر فراموش کریانە، بەڵکە وە ئەنقەست هیچ کومەکێ وەپێان ناڕەسێ.
دویای ٣٤ سال لە شیمیای واران کردن مەردم زردە و دویای ١٩ ساڵ لە سقوت ڕژیم سەدام حوسەین و لە زمان ئنترنێت و سوشیال میدیا بیەسە دەنگ مردم و دی وەشاردن ڕاسیەکان لە لایەن ڕژیمگەل تەمامیەتخواز ئاسان نیە، هەرماێ لە چونیەتی شیمیاواران کردن زردە یەک تحقیق زانستی کە بتوانی ئەفکار عمومی و مردم زەرەرمەن و قوربانی زەردە رازی بکەێت  لە لایەن جمهوری ئسلامی ئێران نەکریاس.
ئە نەک هەر تەحقیقات نەکریاس، جمهوری ئسلامی ئێران حەتا لە زەمان ئاگربەسیچ جور کارت فشار لە سەتح ناونەتەوەیی ئەڕا گردن ئمتیاز لە عراقیچ ئستفادە لە لێ نەکرد و نەیشت دەنگدانەوەێ داخڵی و خارجی داشتوت.
جمهوری ئسلامی ئێران دویای وە دسڵات ڕەسینی، خوەێ جور رەژیمێک توتالیتر کە خوازیار دسڵات و نزارەت وە سەر تەمام کارو بار و مەسائڵ اجتماعی، ئقتسادی  و لە سەر کار لاوردن تەمام مخالفان و ڕەقیبگەل خوەێ لە تەریق ترور، کپ کردن دنگەکان، خەفەقان و قەبزە کردن دسڵات و تەمام قودرەتگەل سیاسی نیشان دا. لە سیستم و نزام سیاسی جمهوری ئسلامی ئێران، کە یەک نزام وە تەمام مانا توتالیتر و تەمامیت خوازە، تەمام لایەگەل و مەسائڵ زندگی ئنسانی خستگەسە ژیر نفوز خوەێ و لە ڕاسیا مەجاڵێک ئەڕا هەریم خسوسی و شەخسی ئەفراد نەیشتگە.
جمهوری ئسلامی ئێران کە هەر لە ئەساس لە سەر باوەڕ و ئەساس ئیدئولوژی ئسلامی دامەزریاس و هژمونی تەڵەبی و تەمامیەت خوازی جور بەشێک لە ئستبداد مەزهەبی کە ڕێشە لە ئیدئولوژی ئسلامی دێرێت جور فاکتەرێک ئەسڵی ئەڕا سەرکوب و خەفەقان و ئانتی دموکراسی لە جەمگای ئێران دیار و ڕوشنە.

هەر کار و کردەوە و ڕوانین و فکرێک کە خوەێ لە چوار چو قانون و ئیدئولوژیک ئسلامی و وە تایبەت مەزهەب شیعە خوەێ تەعریف و تەنزیم نەکەێت، لە موقابڵ سیستم جمهوری ئسلامی ئێران قەرار گرێت.
جنایت شیمیاواران کردن مردم بێدفاێ زردە لە تەرف حکومت توتالیتر بعث عراق و سکوت جمهوری ئسلامی ئێران ئی حەقیقەتە سابت کەێت کە جمهوری ئسلامی ئیران مەردم زەردە کە له بنچینه کورد یارسانین وە تەهدید ئەڕا سەر ئەرزشگەل و دسڵات خوەێ زانستگەسەێ و لە ناو بردنێچیان ئەڕاێ نەک هەر فرە موهم نەویە، بەڵکو وە دەسکەفتیچ زانێتەێ..
پرسیارەکان فرەن، ئەما شایەد ئەساسیترین پرسیار ئیە بوتە کە ئەڕا حەمڵەێک کە لە لایەن دوژمنێک کە ٨ ساڵ ئەڕا نابودی و وێران کردن وڵات ئێران حەتا لە شیمیای واران کردن مردم بێگونا ئستفادە کرد، وەی جورە بێدەگی لە لێ کریا و ڕژیم ئسلامی ئێران تا ئیسەیچ لەی بارەوە حەتا ئجازەێ تحقیقات بێتەرەفانە نایەیت؟
سازمان دموکراتیک یارسان برئەساس قسەێ مەردم مەنتەقە و شناخت و ارتباتێ وەل مەردم، باوەڕ دێرێت کە ئی حەمڵە لە لایەن ڕژیم سەدام حوسەین کریاسە سەر ئاوایی زردە، ئەما بێدەنگی ڕژیم ئێران و جوبران نەکردن زیانەکان، و دابین نەکردن ئمکانیات کافی درمانی و پزشکی و ئجازە نەیاین تەحقیقات موستەقڵ ئی شک و گومانە دورس کەێت، کە ئەگەر هەماهەنگیک لە بەین ڕژیم ئێران و عەراق نەویەس، ئەڕا ڕژیم ئسلامی ئێران وە گەرد ئی فاجعەێ ئنسانیا تا ئیسە ئی جورە عمل کەێت و ترس لە چە دێرێ؟
هەڵبەت شک لەوە نیە کە ئی مردمە هەم لە بار نەتەویوە کوردن و هەمیچ لە بار ئعتقادات و باوەڕوە موسڵمان نیەن و لە ناو بردنیان لە چوارچو هژمونیخوازی ئیدئولوژیکی جمهوری ئسلامی ئێران جور بەشێک لە پروسەێ حل و یەکدەست کردن و تمامیەت خوازی ئی نزامەسە.
سازمان دموکراتیک یارسان باوەڕ دێرێت کە جمهوری ئسلامی ئێران، ئیدئولوژیکی وە گەرد شیمیاواران کردن ئاوایی زردە و مەردم یارسان بەرخورد کەێت و هیچ چەوەڕوانێک نەبایەد لە نەزامێک داشتویمن کە لە ڕوژ ئەوڵ وە قودرەت ڕەسینی تا ئیسە وجود مەردم یارسان ئنکار کەێت و تەمام تەڵاشی ئەڕا ئاسیمیلە و ئسلامیزە کردن مەردم  یارسان وەکار بردگە.
سازمان دموکراتیک یارسان باوەڕ دێرێت کە ئی کەیسە باید فرە وە جدی لە سەرێ کار بکریەت و سازمانگەل ناونەتوەیی و وڵاتگەل ڕوژئاوایی لە جەریان بنریەت ئەڕا ڕوشن وەبوین مەسائڵ پشت پەردە ئیجور فاجعەێک. وەخاتر ئەوەێ سدی بتوانێ ئی وەیفەێ موهمە ئنجام بێەیت، دوا لە تەمام کەس و لایەنگەلێک کەێم کە وە هەر شکڵێک ئەڕایان مومکنە یارمەتیمان بێەن لە پەیا کردن مدارک لەی ڕابتە تا ئیمەیچ بتوانیم لە تەریق سەندگەل باوەڕپێکریاگ و لە تەریق وڵاتگەل غەربی و سازمانگەل ناونەتەوی فشارەکان سەر ڕژیم جمهوری ئسلامی ئێران ئەڕا تەحقیقاتێک بێلایەن زیاتر بکەیم.
سازمان دموکراتیک یارسان زردە وە نماد موقاومەت و موبارزەێ مەردمێک زانێتەی کە سەدان ساڵە ئەڕا حفزو موجودیت خوەێ موبارزە کەێت و حازر نەویس دەس لە نزام و ئەرزشگل فکری و باوەڕی خوەێ هەڵگرێ.

 

سازمان دموکراتیک یارسان

شەورای مەرکەزی 

٢٢ ژوئیە ٢٠٢٢م

بازدیدها: 78