Home / امیر سلیمی / پیکار با جمهوری اسلامی توأم با بە پیش بردن جامعە بە سوی تجدد

پیکار با جمهوری اسلامی توأم با بە پیش بردن جامعە بە سوی تجدد

 

یارسان مدیا
‏21‏ سپتامبر‏ 2022

ن: امیر سلیمی

Amir Salimi

مبارزە ( چە بعنوان مخالف و چە بعنوان اپوزیسیون در درون ساختار نظام)  نیروهای سیاسی علیە جمهوری اسلامی بیشتر بر محور سهم خواهی و تقسیم قدرت متمرکز بودە است. نیروهای سیاسی و دیگر بازیگران امور سیاسی و اجتماعی مماشات با این رژیم درندە را از گوشە نگاە (پرسپکتیو) قواعد بازی تنظیم شدە از طرف دستگاەهای قدرت و تصمیم گیری رژیم و رفتار و روش متمدن ” دیپلماتیک و مسالمت آمیز”   تعریف نمودە و با بکارگیری از این وسیلە و ابزارهای مشابە همراهی با بخش اصلاح طلب و معتدل نظام را تنها فرصت و آلترناتیو منطقی و عملی برای اصلاحات سیاسی و داشتن سهم در قدرت دانستەاند.

در صد سال اخیر در میدان سیاست و اجتماع جریان یا نیروی سیاسی و اجتماعی وجود نداشتە کە مبارزە با تابوهای سیاسی، فکری و اجتماعی و عبور از “حرمت مقدسات ازلی ایران و کوردستان، زبان فارسی، زبان سورانی، مذهب شیعە و سنی”توأم با مبارزە علیە رژیمهای پهلوی و اسلامی بمثابە ارزش،اصل و هستە پیکار خود قرار دادە باشد. رژیمهای پهلوی و جمهوری اسلامی تحت عنوان پاسداری از ارزشهای ازلی و قدسی ” ایران، مذهب شیعە، زبان فارسی و میراث فکری و فرهنگی ٢٥٠٠ سالەی اولی و ١٤٠٠ سالەی دومی” با اعمال سرکوب و خشونت علیە احاد مردم راە را بر گفتار و انتقاد آزاد از این دکترین بستند. جریانات مخالف ، چپ و راست، نیز از مدافعین سرسخت و پر و پا قرص ارزشها و آرمانهای فوق هستند و برای حفاظت از ساختار و هستەی ” دولت- ملت” ایران مبنی بر این ارزشها همسنگر و همفکر ” پهلوی و جمهوری اسلامی” بودە و هستند. جریانات کوردی نیز در کوردستان ایران با الهام از قواعد “ملت سازی” پهلوی و اتاتورک ” مذهب سنی و زبان سوارنی” را ستونهای اصلی تشکیل دهندە هستە ملت کورد می دانند و در این راستا مبارزە سیاسی خود را تنظیم کردەاند.

مردم یارسان بطور عام و سازمان دمکراتیک یارسان بطور اخص باید بە تلە و دام نسخەبرداری از این نوع و گزینە از مبارزە سیاسی و رویکرد فرهنگی نیافتد.  باید افق فکری و استراتژیک مردم یارسان در ایجاد جامعەای متجدد، لائیک و یکسان باشد. جامعەی عرفی گرا با نوشتن قانون اساسی و تدوین قوانین کنترل بر دستگاەها و  نیروهای سنتی و مقامات شریعتمدار ایجاد نمی شود. ما باید در فرهنگ و ادبیات سیاسی و فکری خود بە مصاف مبارزە علیە تابوها و ساختار مرتجع گام نهادە و آنها  را بشکنیم، و جرأت اندیشیدن در مورد نیندیشیدنی ها در سیاست، فرهنگ و مناسبات و روابط اجتماعی بدهیم.

جامعە یارسان نیز مانند بقیە جوامع انسانی دارای نیروهای و نهادهایی اجتماعی است کە تحت عنوان ” حرمت مقدسات ” با انحصار و سلطە جویی تلاش برای بی حرمت کردن نیروهای نوگرا و دیگر دگراندیشان می کنند.

عرفی گرایی یا سکولاریسم ( لائیسیتە نوع و نسخە قاطع و استوار آن) اول زیست جهان  سیاست و فلسفە را  در نوردید و بعدا وارد ساحت اجتماع عمومی شد. جامعەی بشری نمونە این را در اروپا قرون ١٦ و ١٧، مخصوصا در دوران مابعد جنگ سی سالە، تجربە کرد. در این زمان، بتدریج، گفتمان سیاسی و فلسفی خود را از قید و بندها ، آموزەها و فرامین باصطلاح ” قدسی و ازلی” آزاد و از آن فاصلە گرفت و در نهایت رویکرد و ارزشهای این دستگاە ایمانی را بە چالش جدی کشاند.

 

مبارزە ما باید در همە گسترەی خود علیە ارزشهای اسلامگریان، پان ایرانیست ها، فاشیست ها و نژاد پرستان فرهنگی – قومی فارس، مرکزگرایان سنی- سورانی و نیروهای اجتماعی درون جامعە یارسان باشد. این مبارزە نباید محدود بە ” عمل سیاسی” باشد، بلکە باید فرهنگ و ارزشها، منش ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر گیرد و آشتی ناپذیرانە با عناصر و اندیشەهای بازماندە از دوران جهل و خرافات قرون وسطای ایران، کوردستان، خاورمیانە، جهان سوم و جهان اسلام و نهیلسیم غربی نشان پیکار کند.

صف مبارزە باید مشخص شود. نمی توان شریک دزد و رفیق قافلە بود. جنگ میان تجدد خواهان و نوگرایان از یکسو و دیگر نیروهای ارتجاعی و فاشیستی از سوی دگر است.

مبارزە ما علیە ساختار رژیم ( بازوی سیاسی رژیم مشخص است) ازلیت گرا از نوع ارزشی، فرهنگی، معرفتی و هستی شناسانە است و نباید اجازە بازتولید ارزشهای آن در دوران بعد از سقوط رژیم را نە در ایران، کوردستان و در درون جامعە یارسان داد.

امیر سلیمی

اسلو،

١٢ سپتامبر ٢٠٠٢ م

 

بازدیدها: 32