Home / بشیر امیرخانی / هجوم مهاجران بە کشورهای اروپایی، تهدیدی امنیتی برای این قارە کوچک

هجوم مهاجران بە کشورهای اروپایی، تهدیدی امنیتی برای این قارە کوچک

در بیش از پنجاە سال گذشتە هموارە پناهجو،مهاجر و پناهندە بە کشورهای اروپایی آمدە و کماکان خواهند آمد. کشورهای اروپایی هرکدام بە نوبە خود پناهندگان سهمیەای از کشورهایی کە ناقض حقوق بشر بودەاند پذیرفتە و کماکان خواهند پذیرفت. پناهندگان سهمیەای استثنا از پناهجویانی هستند کە بە طور غیر قانونی وارد این کشورها میشوند و طی روندی یا بە انها حق پناهندگی میدهند یا اینکە آنها را اخراج میکنند. پناهندگان سهمیەای طبق معاهدە سازمان ملل و در چهار چوب کنوانسیون ژنو پذیرفتە خواهند شد کە در زیر تعریف پناهندگی را خواهم نوشت.

 

موقعیت پناهندگی

موقعیت پناهندگی به اشخاصی (تبعه‌ی کشور دیگر) تعلق می‌گیرد که شامل تعاریف و چارچوب‌های یاد شده در کنواسیون ژنو سال ۱۹۵۱ ماده ۱ بند الف.‌ آ۲ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ باشند.

تصمیم به قبول شخص به عنوان پناهنده توسط یک نهاد دولتی با مسوولیت ویژه در دولت، بر طبق پیمان‌نامه و پروتکل مربوطه انجام می‌گیرد.

تعریف واژه “پناهنده”

در چارچوب معاهده‌های جاری، واژه ” پناهنده” به اشخاصی اطلاق می‌گردد که :

به علت ترس موجه از شکنجه و آزار بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه‌های اجتماعی مشخص (دگرباشان جنسی در این دسته قرار دارند)، و یا عقاید سیاسی‌، از کشور خود خارج شده (فرار کرده) و قادر به بازگشت به کشور خود نیست؛ و یا به دلیل ترس موجه از شکنجه و آزار، مایل به بازگشت به کشور خود و قرار دادن خود تحت قوانین مراقبتی جاری در کشور خود نیست؛ و یا شخصی که دارای تابعیت سرزمین مادری خود نیست و به دلیل ترس موجه از کشور محل اقامت خود نیز خارج شده، و به دلیل همان ترس، قادر به بازگشت به کشور محل سکونت سابق خود نیست و یا به همان دلیل، مایل به بازگشت به آن کشور نمی‌باشد. اما پناهجویانی کە بە طور غیر قانونی وارد این کشورها میشوند بە چند دستە تقسیم خواهند شد، یک دستە از این افراد بنا بە دلائلی کە ارائە خواهند کرد بە مسئولین امور پناهندگی ثابت میکنند کە پناهندە سیاسی هستند و از این نوع اقامت برخوردار خواهند شد. یک دستە از این افراد اقامت انسانی،اجتماعی دریافت خواهند کرد کە هیچ ڕبطی بە کنوانسیون ژنو ندارد و کشورها بر طبق قوانین خویش این کار را خواهند کرد.

هرچند تعریف پناهندگی امروزە معنای واقعی خود را از دست دادە و بیش از ٧٠ درصد از کسانیکە درخواست پناهندگی میکنند فاقد تعریف پناهندگی هستند و بعد از دریافت اقامت و پاسپورت بە کشوری کە گویا در آن شکنجە و مورد ظلم قرار گرفتە بە قول خودش برمیگردد کە این بە نوبە خود هم توهین بە جایگاە و تعریف پناهندگی است و هم ارزش پناهندە واقعی را کم رنگتر خواهد کرد کە متاسفانە تا بە حال خیلی از این کشورها ی اروپایی و پناهندە پذیر،قانونی برای این دستە از پناهجویانی کە بعد از دریافت اقامت بە کشور خود رفت و آمد میکندند وضع نکردەاند.

اما برمیگردم بە اصل موضوع و چرا اقدام بە نوشتن این مطلب نمودم

همچنانکە همە میبینیم کە سرتیتر تمام خبرها و تلویزیونها بە هجوم مهاجرانی اختصاص دادە شدە کە بە طور موج آسا از کشورهای خاورمیانە از جملە عراق،سوریە، ایران و افغانستان از طریق ترکیە وارد کشورهای اروپایی میشوند. بە باور من در تاریخ مهاجرت خیلی کم سابقە بودە کە چنین سیلی بە طرف این قارە کوچک سرازیر شود. من یقین دارم کە هر کدام از این اشخاص کە دارای موقعیت پناهندگی باشند حق انسانی آنها است کە بە کشوری امن انتقال یابند ولی شک ندارم تعداد خیلی کمی از این افراد دارای چنین موقعیتی باشند کە در بالا تعریف شدە، چون با تجربەای کە من دارم بیشتر این افراد بعد از دریافت اقامت بە کشورهای خود رفت و آمد خواهند کرد.

اما مسئلە این نیست کە چرا اینگونە پناهندە یا مهاجر وارد کشورهای اروپایی میشوند، بلکە مسئلە مهم و حیاتی کە تک تک ما کە در این کشورها زندگی میکنیم بایستی حداقل یک بار بە آن فکر کنیم، مسئلە امنیتی است کە بە باور من در آیندە نە چندان دور بە خطری جدی و دامن گیر برای کشورهای میزبان مبدل خواهد شد.

متاسفانه، تروریسم جهادی به خصوص چندین سال گذشته روندی صعودی را پیموده است. به دلایل بسیار زیادی که تشریح آن از حوصله این بحث خارج است، منازعه و بحران امنیتی میان اسلام افراطی و آزادی و انسانیت بە طور کلی، در آینده بسیار بیشتر تعمیق یافته و آینده صلح و ثبات بین‌المللی را به مخاطره خواهد انداخت. در دورنمایی میان مدت، کشیده شدن آتش جنگ افروزی تروریست‌ها در خاک کشورهای اروپایی نیز قابل تصور است چرا چون همە از تاکتیک و روش گروهای تروریستی از جملە گروە داعش آگاە هستیم کە بە چە شیوەای میتوانند بە هر نقاطی نفوذ کردە و افراد گرایان اسلامی کە در تمام کشورهای اروپایی حضور چشم گیری دارند را بە خود جذب نمایند و آنها را بە کار بندازند. از چین و قفقاز و خاورمیانە تا شمال آفریقا جای پای داعش بە خوبی دیدە میشود و این گروە تهدیدی برای امنیتی جهانی بە شمار می آید و بی گمان این گروە تنها یک گروە سادە و کهنە پرست نیستند بلکە دارای افرادی با تجربە، کار کشتە هستند و از امکانات مالی فوق العادەای نیز برخوردارند کە بە راحتی برای نفوذ بیشتر بە کشورهای اروپایی از این سیل مهاجرین و تحت لوای پناهندگی استفادە کردە و افراد بیشتری را بە این کشورها خواهند فرستاد. وقتی روزی هزاران نفر کە از یونان حرکت میکنند تا فنلاندی کە من در آن ساکنم کسی نیست از آنها بپرسد کجا میروید، این این سیگنال را بە گروهای تند رو میرساند کە کشورهای اروپایی این خلع یا این ضعف امنیتی را دارند و برای نفوذ بە این خلع بهترین استفادە را خواهند کرد. این را میدانم و از خیلیها از این پناهجویان می پرسم کە چە طوری وارد فنلاند شدید با وجود این همە کشور کە در بین راە هست، میگویند وقتی از یونان سوار میشوید در طی تمام کشورها کسی از شما نمیپرسد کجا میروید، یا حتی در بعضی از کشورها پلیس ما را نگە داشتە بعد گفتە بروید ما بە شما کاری نداریم هر کجا دلتان خواست میتوانید بروید.

میبینم کە در عراق و سوریە بدون هیچ تردیدی خود را منفجر میکنند و هیچ ابایی از کشتە شدن یا کشتن ندارند و بی شک میدانند کە تمام دنیا در این منطقە در مقابل آنها بسیج شدە و در نهایت در این جبهە شکست خواهند خورد، خیلی سادە است کە این تاکتیک را عوض کنند و این جنگ را بە داخل کشورهای اروپایی بکشانند. این است کە من بە نوبە خود بە کشورهایی اروپایی از جملە کشور خودم فنلاند هشدار میدهم کە برای دقت بیشتر و بازنگری در این مورد ورود بی رویە پناهجویان بە این کشور را مورد بررسی قرار دهند و از نیت کسانیکە وارد این خاک میشوند آگاە شوند. من میگویم و خواهم گفت کە حق پناهندگی حق مسلم کسانی است کە در واقع با خطر نقض حقوق بشر در کشور خود روبرو هستند ولی در عین حال مخالف وارد شدن بی رویەی هجوم پناهجویانی هستم کە معلوم نیست در آیندە بە چە بلایی برای این جامعە آرام مبدل خواهند شد، نمونە را فورا در یکی از کمپهایی پناهندگی در آلمان دیدیم کە با توجە بە مشکلاتی کە آنها را مجبور بە فرار کردە است ولی باز هم از تفکرات کهنە و نژاد پرستانە دست بر نمی دارند و خیلی از این افراد میتوانند تهدیدی بلقوە برای آیندە اروپاە باشند.

 

امید است کە مقامات امنیتی اروپاە چارەای برای این معضل بیندیشند و قبل از اینکە بە واقعیت تبدیل شود راهی برای جلوگیری از ورود گروهای تروریستی در قالب این مهاجران جلوگیری بە عمل آورند.

 

بشیر

٢٦.٨.٢٠١٥

Visits: 21

دیدگاهتان را بنویسید