Home / پانل آزاد / بیش از دو هفتە از اعتراضات سراسری مردم ایران علیە تمامیت رژیم حاکم بر ایران می‌گذرد

بیش از دو هفتە از اعتراضات سراسری مردم ایران علیە تمامیت رژیم حاکم بر ایران می‌گذرد

یارسان مدیا
‏سه شنبه‏، 03‏ دسامبر‏ 2019

فرشید سلطانی:

فرشید سلطانی

هر آنچە کە مردم در تاریخ پر فراز و نشیب خود دیدە بودند در این دو هفتە بە یکبارە دیدند، از توطئە حاکمان و فشار آنان بر سفرەهای خالی مردم تا کشتار جوانان و کودکان و خیانت و بی تفاوتی قدرتهای بزرگ کە تنها نظارەگر جهنم واقعی بر روی زمین بودند همه و همه در کمتر هجدە روز در ایران اتفاق افتاد.

در این مدت مردم ایران درسهای بسیار مهمی گرفتند. درسهایی کە شاید برای همیشە سرنوشت ما را تغییر دهد.

نخستین درس برای کسانی بود کە با سادە لوحی چشم براه اصلاحات حلزونی و قطرە چکان از سوی مالە کشان نظام موسوم بە اصلاح طلبان بودند.

سکوت و خفقان جبهە اصلاحات و در راس آنها خاتمی همیشە خندان درست زمانی کە نیروهای نظامی و شبه نظامی وابست بە رژیم مشغول کشتار مردم جان بە لب رسیدە بودند را نمیشد با هیچ منطقی توجیە کرد اما دیری نگذشت کە اصلاحات چی‌ها تیر خلاص را زدە و ماهیت خود را بطور تمام و کمال مشخص کردند.

روحانی یکی از سە نفری بود کە مردم معترض را اغتشاشگر نامید. کسی کە با وعدە رونق تولید و کلید بە دست آمد اما دستور سرکوب داد.

لیلا واثقی فرماندار شهر قدس تهران نیز کە ویدیو سخنرانی و بە نوعی اعترافش بە دستور تیراندازی بە معترضان در رسانەها پخش شد یک اصلاح طلب است!

از سوی دیگر مهدی کروبی نیز اخیرا طی نامەای از حبس از مردم خواستە تا در آنچە کە او انتخابات می‌نامد شرکت پرشور داشتە باشند.

اینها تنها مشتی‌ست از خروار و نمونەهایی از پایان یافتن تاریخ مصرف پروژه اصلاح طلبی‌ست.

درس دیگری کە این رویدادها داشت برای کسانی بود کە بە پیشبینی‌های سادە لوحانە فرزند شاه سابق ایران را باور کردە بودند.

او بارها اعلام کردە بود کە نیروهای نظامی رژیم در حال ریزش بودە و منتظر جرقەای هستند تا علیە رژیم وارد میدان شوند و همچنین بە دفعات بە صورت یکجانبە دستور عفو ملوکانە صادر کردە و همه سپاهی‌ها را شریف می‌نامد.

این واقعیت روشن شد کە حتی یکی از نیروهای سپاه و ارتش از پیکره نظام جدا نخواهند شد. در واقع رژیم چهل سال است کە مشغول برنامە ریزی و مطالعە بر روی چنین شرایطی‌ست و تمام تمهیدات ممکن را اندیشیدە است تا احتمال شورش و تمرد نیروهای نظامی را بە صفر برساند.

از طرفی چرا سپاه کە از سویی با قبظە کردن کشور میلیاردها دلار سود بە جیب می‌زند و از طرف دیگر تمامی سران آن جنایتکار بودە و باید دادگاهی شوند چنین لقمە چربی را رها کند و دست بە خود کشی بزند؟

اما مهمترین درس برای مردم است. مردم فرودست، طبقە کارگر و زحمتکش. اینکە تنها راه رهایی از این کابوس دهشتناک تنها تکیە بر اتحاد و یکصدایی‌ست.

اینکە نباید چشم براه هیچ قدرت خارجی بود. آن بیرون هیچ کمکی وجود ندارد. نە اینترنت رایگانی کە آمریکا وعدە دادە بود، نە سازمان ملل متحدی کە نمایندە هیچ ملتی در آن نیست و همه نمایندگان حکومتها هستند و نە اروپایی کە همیشە بر مقابل سکوت مرگبارش نفت و کالا دریافت کردە است.

اما آنچە کە پیداست اکنون سرنوشت همه ما مردم ایران و حتی خاورمیانە بە هم گره خوردە است و بنظر می‌رسد اکنون کە سیستم نئولیبرالیسم و سرمایە داری بە بن‌بست کشندەای خوردە است بهترین زمان برای یکسره کردن کار سیستمهای فاسد و متعفن سرمایە و سود محور است. باید یکبار و برای همیشە تاریخ پر از خون و بردگی ایران و خاورمیانە را تغییر دهیم و خود بر سرنوشت خود مسلط شویم. بدون شک این کار با اتحاد مردم شدنی‌ست.

پیروزی نهایی از آن مردم است

فرشید سلطانی

Visits: 229

دیدگاهتان را بنویسید