Home / پانل آزاد / کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران

کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران

یارسان مدیا
‏شنبه‏، 04‏ ژانويه‏ 2020

فرشید سلطانی:

فرشید سلطانی

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران در حمله هوایی به خودروی او و فرماندهان گروه حشد الشعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد.

به گفته وزارت دفاع آمریکا دستور این حمله را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده است.

قاسم سلیمانی، کودک کش و جنایتکار معروف کە دستش بە خون کودکان سوری، جوانان عراقی و مردم ایران و شمار زیادی از سربازان آمریکایی آغشتە بود و بە جنایتکاران همتراز خود در عراق با افتخار مشااورە برای سرکوب کردن معترضان می‌داد و عنوان می‌کرد کە در ایران بلد است چطور معترضان را ساکت کند.

در اینجا یک سوال پیش می‌آید: عکس‌العمل ما در مقابل این حادثە چە باید باشد؟

آیا باید برای حاج قاسم کودک کش گریە کرد؟ یا بە سبک چپ‌های پلاستیکی با آروغ روشنفکری از حملە نیروهای آمریکای بە کاروان تروریست‌ها بە عنوان عمل غیر حقوق بشری یاد کردە و یا در اظهار نظری مضحک دخالت در امور داخلی کشور عراق دانست؟

آیا باید بە سبک افراد تازە بە دوران رسیدە کە بیش از هر چیزی بە فکر خردە سرمایە خود هستند و کشتن ریشە شر را مایە بهم خوردن آرامش مبتذل خود می‌دانند و بطور خلاصە معتقدند این دمل چرکین را دست نزنید چون دردش مال ما نیست و درمانش بە جیب ما فشار می‌آورد در زندگی خود جایی هم برای باجگیری های این آدمخواران باز کنیم؟

و یا بە سبک ناسیونالیست‌ها و نوچەهای شعبان جعفری، سپاە را بە عنوان نیرویی نظامی ایرانی بدانیم کە بهرحال در حال لات بازی در منطقە است و ما بە عنوان یک ایرانی وطن پرست از گندە لات خود طرفداری کنیم هر چند می دانیم کە این موجود خطرناک سال‌هاست همه ما را در زندانی بزرگ بە نام ایران جبس کردە و هر از چند گاهی دست بە کشتار گروهی از ما می‌زند؟

هرکدام از این نظرات و واکنش‌ها در نتیجە بی اهمیت شمردن حقوق اساسی مردم و جان آنهاست.

بی‌شک بر همه عیان شدە است کە آمریکا هیچ دوستی ندارد و بارها و بارها بر راحتی دوستان خود را تنها گذاشتە است. آخرین نمونە آن رها کردن منطقە روژاوا برای حملە آدمکش‌های اردوغان و داعش است.

بنابراین قهرمان دانستن آمریکا و بر کشیدن او کاملا خطاست. ما آزادیخواهان اما بهرحال از کشتە شدن قاسم سلیمانی و تیم تروریستی او خوشحالیم چون جوانان کشتە شدە در نیزارهای ماهشهر و خیابان‌های مریوان و جوانرود و یا پیکر یخ زدە فرهاد و آزاد خسروی و زجەهای دایە شریفە، مادر رامین حسین پناهی را هیچگاه از یادد نخواهیم برد.

ما سپاه تروریستی پاسداران را در خط مقدم دشمنان خود دانستە و از نابودی هر کدام از بخش‌ها و قسمتهای این اژدهای هفت سر خوشحال شدە و آنرا بە عنوان فرصتی برای وارد آوردن ضربات بیشتر غنیمت می‌شماریم.

فرشید سلطانی

Visits: 330

دیدگاهتان را بنویسید