Home / پانل آزاد / زنجیرەای از انفجارها در ایران

زنجیرەای از انفجارها در ایران

یارسان مدیا
‏05‏.07‏.2020

کمیسیون تشکیلات سازمان دمکراتیک یارسان

اخیرا زنجیرەای از انفجارها در ایران رخ داد کە در نگاە نخست شاید بی اهمیت جلوە دهد اما در بعد عمیق‌تر از فجایع احتمالی خبر می‌دهد.

بامداد جمعە ٦ تیرماە، نور درخشانی آسمان شرق تهران را روشن کرد و مقامات رژیم ایران به سرعت حادثە مذکور را بە انفجار مخزن گاز در یکی از تاسیسات پارچین نسبت دادە و چندی بعد مزدوران دوربین بە دست خود در قالب خبرنگار صدا و سیما بە محلی نامعلوم فرستادە و از دو عدد تانکر نیمە سوختە تصاویری تهیە کردە و اعلام کردند کە حادثە ناشی از انفجار این دو تانکر بودە است. نمایشی مضحک و فرومایە در حد و قوارە تمامیت رژیم اسلامی حاکم بر ایران.

اندکی پس از آن، تصاویر ماهوارەای منتشر شدە از منطقه مورد نظر یعنی منطقە نظامی پارچین و خجیر، بە وضوح آثار سوختگی شدید ناشی از حرارت بالا به وسعت نیم‌کیلومتر را نشان می‌داد.

طبق تصاویر ماهواره‌ای، نشانه‌های حاصل از آتش‌سوزی در محدوده وسیعی از تپه‌هایی دیده می‌شوند که در مجاورت تاسیسات صنعتی-نظامی پارچین قرار دارند، منطقه‌ای که سال‌ها پیش از این نامش در عرصه بین‌الملل در جریان فعالیت هسته‌ای رژیم تهران مطرح شده بود.

نکتە ماجرا اینجاست: منطقه پارچین محل استقرار صنایع نظامی است و اهمیت آن به دلیل وجود سوله تاسیسات نظامی و محل نگهداری ذخایر موشکی و همچنین برخی از تاسیسات هسته‌ای است.

و اما خبر دیگری کە اخیرا تیتر وبسایت‌های خبری شد انفجار در سایت اتمی نطنز در صبح روز ٥ شنبە ١٢ تیرماە بود.

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم در اینبارە گفتە است کە به دنبال وقوع حادثه‌ای که چگونگی آن در دست بررسی است یکی از سوله‌های در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز دچار آسیب شد.

این مهملات کمالوندی در حالی‌ست کە نيروهاى سپاه تروریستی پاسداران صبح همان روز به حالت آماده باش درآمده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند.

رسانه‌های مزدور رژیم هم در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن این انفجار دست بە کار شدە و عملیات تبلیغاتی خود را اغاز کردند، رسانەها اعلام کردند کە این حادثه هیچگونه تلفاتی نداشته و لطمه ای به فعالیت‌های جاری این مجموعه نیز وارد نکرده است.

اما نکتە اصلی و نگران کنندە ماجرا در سخنان کمالوندی است. او دربارە این انفجار گفتە است: از نظر احتمال ایجاد آلودگی جای هیچگونه نگرانی نیست، و این یعنی دقیقا جای نگرانی وجود دارد.

مسئلەای کە اکنون در درجە نخست اهمیت قرار دارد، احتمال تکرار فجایعی همچون چرنویل در جای جای ایران است.

چند سال پیش و در جریان زلزلە استان کرماشان نیز خبرهایی حاکی از احتمال پخش مواد رادیواکتیو در منطقە منتشر شد کە متاسفانە بە دلیل عدم پیگیری شایستە از سوی کنشگران محلی و نیز بە دلیل دور بودن کرماشان از مرکز این خبر بطور کلی فراموش شد.

بر همگان واضح است کە رژیم جنایتکار حاکم بر ایران چە از نظر علمی و تکنولوژیک و چە از نظر اخلاقی و سیاسی بە هیچ وجە نە شایستگی انجام فعالیت‌های هستەای را دارد و نە لوازم لازم جهت انجام امن این کار را.

از سوی دیگر، بحران‌های مختلف همچون کرونا نشان اثبات کردە است کە رژیم ایران سلامت شهروندان را در هیچ جای معادلات خود قرار ندادە و در لاپوشانی و پنهان سازی و تلاش برای مهندسی آمار جهت مصارف خارجی ید طولایی دارد و این نگران کنندە ترین بخش ماجراست.

تصور گسترش آلودگی رادیواکتیو در ایران و در سکوت کامل خبری و دور از چشم جهانیان، بە معنای مرگ تدریجی و فرو رفتن در باتلاقی است کە اثرات آن تا هزاران و چە بسا میلیون‌ها سال باقی بماند.

اکنون و در این برحە حساس، تمامی احزاب و نیروهای فعال سیاسی، مدنی و زیست محیطی باید با تمام قوا علیە ماجراجویی‌های هستەای رژیم ضد بشری حاکم بر ایران مقابلە کردە و تمام جهان بە خصوص کشورهای همسایە ایران را از خطراتی کە نە تنها ایران بلکە همه اکوسیستم جهانی را تهدید می‌کند آگاە کنند، بدون شک مواد رادیواکتیوی کە بە فضای بیرون از مراکز نشت می‌کند، مرز نمی‌شناسد و همراە با الگوهای جوی، بە همه نقاط جهان سفر کردە و پیام آور مرگ برای همگان خواهد بود.

سازمان دموکراتیک یارسان بر اساس برنامە و اهداف دموکراتیک برای آیندە ایران آزاد، بر این باور است کە هر کشوری حق پیشبرد برنامەهای هستەیی خود را بە شیوە درست و شفاف کە سبب نگرانی جامعە بین‌المللی نشود را دارد ولی جامعە جهانی بخوبی مطلع و آگاە است کە رژیم جنایتکار حاکم بر ایران در راستای دستیابی بە بعد نظامی آن تلاش نمودە و در صورت دستیابی بە سلاح هستەای، می‌تواند برای کشورهای همسایە و حتی جهان بسیار خطرناک باشد.

سدی باور دارد کە مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد کە رژیم بە آن توجهی ندارد و تنها بە دنبال ماجراجویی در منطقە است بنابراین بە هیچ وجە شایستگی برخورداری از این تکنولوژی را نداشتە و باید متوقف شود.

کمیسیون تشکیلات سازمان دمکراتیک یارسان

بازدیدها: 1004