Home / پانل آزاد / سیرک حکومتی محرم و پشت پردەهای آن

سیرک حکومتی محرم و پشت پردەهای آن

یارسان مدیا
2020.08.30

فرشید سلطانی

حکومت‌‌های ایدئولوگ هموارە جهت فریب مردم از تمامی امکانات موجود استفادە کردە و سعی در اغفال تودە مردم و استفادە ابزاری از آنان را داشتەاند.

رژیم جنایتکار و تروریستی حاکم بر ایران نیز از این قائدە مستثنی نیست و با ترکیبات متنوع و رنگارنگی از خرافات مذهبی، مردم را مشغول نگاە داشتە و با دستگاە عریض و طویل تبلیغاتی خود شامل صدا و سیما و مزدوران جیرەخوار خود اجازە تفکر بە مردم را نمی‌دهد.

تبلیغات مذهبی و سعی در جذب مشتری بە هر قیمتی، بە ویژە در ایام کرونا، چنان اهمیتی یافتە است کە نحوە برگزاری محرم بطور ویژەای دچار تغییر بنیادین شدە و بر میزان جذاب بودن آن افزودە شدە است بە گونەای کە در شهرهای بزرگی همچون تهران کە میزان طرفداران رژیم بیشتر است، عملا دیسکوی اسلامی راە افتادە است.

برای مثال یکی از مداحان حکومتی بە نام محمد حسین حدادیان اخیرا حین بساط تعزیە، درست مانند رپرها و خوانندەهای هوی منتال بالا و پایین می‌پرد.

البتە این روش سال‌هاست جهت جذب و شستشوی مغزی جوانان شیوع پیدا کردە بود، اما امسال نقطە عطفی در این روش جذب مشتری محسوب شدە و بسیاری از رجالەهای وابستە بە حکومت بە روشی روی آوردەاند کە تا سال پیش با آن بە شدت مخالف بودە و آنرا عزاداری به سبک اسلام آمریکایی یا شیعه انگلیسی می‌نامیدند.

از جملە موارد مشترک در این جلسات خرافەپراکنی و شستشوی مغزی مرکزنشینان، پخش صدای زمینه شبیه موسیقی راک و ایجاد جو مهیّج دیسکو اسلامی است.

در هر کدام از این مراسمات، یک یا دو نفر کنار مداح وظیفه تکرار اصواتی نامفهوم بصورت اکو را بر عهده دارند و صحنە سورئالی را خلق می‌کنند کە بی شک اگر خشک مغزی همچون خمینی زندە بود همه آنها را بە چوبەهای دار می‌سپرد.

و یا در صحنە دیگری در استان آذربایجان شرقی، شخصی شبیە بە جانی دپ در دزدان دریایی کارائیب، شانە بە شانە یک ملا در حال مفرح نمودن فضای عزاداری‌ست.

و اما همزمان با بساط سیرک جمهوری اسلامی در ایام مفرح محرم، در نقاطی از ایران اتفاقاتی افتاد کە حکومت نخواست مردم ببینند.

در اهواز و در روستای ابوالفضل، میان مردم و نیروهای نظامی مزدور و جیرەخوار رژیم درگیری رخ داد کە شماری از روستائیان در نتیجە شلیک نظامیان مجروح و تعدادی از معترضان نیز دستگیر شدند.

علت درگیری، تلاش بنیاد مستضعفان برای تصرف روستا بود. چهار دهە پس از انقلاب و زمامداری حکومتی کە با شعار مستضعفان بە روی کار آمد، اکنون بنیاد مستضعفان قصد دارد زمین‌ها و محل زندگی مردم مستضعفی را تصرف کند کە در جریان جنگ خانمان سوز ایران و عراق بیشترین لطمەها را دیدند.

در ادامە ستم سیستماتیک بر زنان در جامعە مذهب زدە ایران، قاتل رومینا کە پدرش بود و دخترک بی‌گناە را بە طرز فجیعی با ضربات داس سلاخی کردە بود، توسط دادگاە فاسد رژیم بە ٩ سال حبس محکوم شد و البتە حکومت اسلامی، نیمی از دیە پرداختی قاتل را نیز تقبل خواهد کرد.

در همین رابطە، در ۲ پرونده جداگانه در اسفندماه سال گذشته، دو پدری که دخترشان را در تهران کشته بودند به ۳ و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.

حقیقتا جان دختران ایرانی در چنگ قانونی‌ست که تمایلی به حفظ جان آنها ندارد.

 

در قسمت دیگری از ستم و جرم و جنایت رژیم حاکم بر مردم کە در سایە تبل و دهل و سیرک دولتی محرم گم شد، سە برادر بازداشت شدە در جریان اعتراضات مرداد ٩٧، جمعا بە ٣٠٨ ضربە شلاق، بیش از ٨٠ سال زندان و دوبار حکم اعدام محکوم شدند.

این در حالی‌ست کە سازمان حقوق بشر ایران به اسنادی دست یافته که اخذ اعتراف دروغین زیر ‎شکنجه از این متهمان بخصوص نوید افکاری محکوم بە حداقل دوبار اعدام را تایید می‌کند.

در سناریوی دیگری از رژیم فاسد و تروریست حاکم بر ایران، نیروهای انتظامی و سپاە پاسداران رژیم بە مردم روستای شهردراز در شهرستان ایرانشهر در استان بلوچستان حملەور شدە و بە قصد تصرف زمین‌های کشاورزی آنها اقدام کردند.

کمپین فعلین بلوچ گزارش دادە است کە یکی از روستاییان در جریان اعتراض بە غصب خود، توسط مزدوران رژیم دستگیر شدە پس از انتقال بە بازداشتگاە اکنون تحت شکنجە قرار دارد.

علاوە بر آن، منزل محمد صالحی معترض کە چندی پیش اعدام شد، قرار است مصادرە شدە و همسر و دو فرزند خردسال او آوارە شوند.

شلیک بە کولبران و فشار بر زندانیان سیاسی بە ویژە زنان زندانی سیاسی نیز کماکان وجود دارد.

حال رژیم حاکم بر ایران کە تا فرق سر در خون و فساد و تباهی غوطەور است، می‌خواهد با هرچە داغتر برگزار کردن مراسم محرم، مردم را سرگرم کردە و بە جرم و جنایات خود ادامە دهد.

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

Visits: 96