Home / پانل آزاد / آیا جنگی قریب‌الوقوع در انتظار کردهاست؟

آیا جنگی قریب‌الوقوع در انتظار کردهاست؟

 

یارسان مدیا
‏2021‏.01‏.21

ن: فرشید سلطانی

Farshid Soltani

ملت کرد از ملت‌های کهن منطقە خاورمیانە است کە هموارە و در طول تاریخ در معرض حملات و کشتارهای بسیار زیادی قرار گرفتە و می‌توان گفت کە هیچ ملتی در این منطقە بە اندازە کردها، مورد تهاجم و کشتار قرار نگرفتە است.

مردم ایزدی را می‌توان بە عنوان یک مشت از خروار نام برد کە حملە و نسل کشی تبهکاران داعش با کمک‌های لجستیکی رژیم ترکیە علیە این گروە از مردم بی‌آزار و مظلوم کرد، هفتاد و دومین نسل کشی علیە آنان بود.

پس از آنکە امپراتوری عثمانی سقوط کرد و مناطق تحت تصرف و اشغال آن بە نوعی آزاد شدند، قدرت‌های جهانی نقشەای بر اساس منافع خود ترسیم کردە و این آغاز دور جدیدی از مصیبت‌های واردە بە ملت کرد بود.

کردها از آن زمان تا کنون بە شیوەای پیگیر، در حال دفاع از موجودیت خود، و نیز در پی حفظ هویت و کیان خود بودە و در این راە میلیون‌ها قربانی دادەاند.

رژیم ترکیە اما هیچگاە سودای احیای امپراتوری ترکی را از سر بیرون نکردە و هموارە در تلاش برای گسترش مرزهای جغرافیایی خود بر خاک دیگران بە ویژە کردها بودە است و در این راە صدها هزار تن از شهروندان کرد را بە طرق گوناگون بە قتل رساندە است.

اکنون منطقە خاورمیانە در دوران بسیار بحرانی و حساسی قرار گرفتە است.

از یک سو نزاع میان قدرت‌های جهانی در زمین بازی پر خون و دردی بە نام سوریە، منطقە را بە کلی بی‌ثبات کردە و از سوی دیگر، رجب اردوغان کە بە آدولف هیتلر ترک مشهور است، با شدت هرچە تمام تر، تفکرات پانترکی و فاشیستی خود را در منطقە تزریق کردە و در حال گسترش مرزهای ترکیەای‌ست کە خود بر خاک اشغال شدە کردها بنا نهادە شدە است.

در ادامە این تحرکات و جنگ افروزی‌ها، روز دوشنبە، حلوصی آکار بە عراق سفر کردە و با مقامات عراقی دیدار و گفتگو کردە و پس از آن وار اربیل شدە و با مقامات حکومت اقلیم نیز نشستی را برگزار کردە است.

بدون شک هرجا ترکیە باشد، بوی صلح و آشتی بە مشام نمی‌رسد، بلکە توطئەای علیە سایر ملت‌های خاورمیانە بە ویژە کردها در جریان است.

رژیم ترکیە کە پس از حملە بە سوریە و اشغال بخش‌هایی از خاک کردها، حملات گستردەای بە جنوب کردستان انجام دادە است، اکنون بە عراق رفتە تا دربارە آنچە امنیت مرزهایش خواندە، با مقامات کرد و عراقی گفتگو کند.

دکتر کامران برواری، سیاستمدار کرد در همین رابطە اظهار کردە است کە سفر این مقام نظامی ترک به عراق، در راستای نقشەهای خطرناک رژیم ترکیە علیە کردها بودە و نیز دربارە احتمال وقوع یک جنگ گستردە در ٢٠ روز آیندە هشدار دادە است.

از سخنان وی چنین می‌توان برداشت کرد کە ترکیە نقشە اشغال بخش‌های از خاک جنوب کردستان را در سر می‌پروراند.

البتە شاید این مسئلە برای مقامات حکومت اقلیم چندان هم بد نباشد، اما با نگاهی گذرا بە طرح میثاق ملی ترک‌ها، بە راحتی می‌توان فهمید کە آدولف هیتلر ترک و سایر فاشیست‌های حاکم بر ترکیە تنها بە نواری مرزی در جنوب کردستان اکتفا نخواهند کرد.

مگر می‌توان شعرگویی اردوغان در آنسوی رود ارس را دید و حتی یک درصد بە این فکر کرد کە این شخص کە یک پانترک و فاشیست بە تمام معناست، بە دنبال امنیت و تنس زایی باشد.

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

Visits: 156