Home / پانل آزاد / چ جوری باید ضربات سنگین دا لە رژیمیک ک ساختاری قابل اصلاح نییە

چ جوری باید ضربات سنگین دا لە رژیمیک ک ساختاری قابل اصلاح نییە

یارسان مدیا
‏22‏.01‏.2021

 

جمهوری اسلامی، وک نزامیک عقیدتی – ایدئولوژیکی، خاون رفتار سیاسی موختص وە خویە ک لە چوارچو همان دسگاە عقیدتی حکومت و نظام “جمهوری اسلامی و اصل ولی فقیە” تاریف کریاگە. لە تویل ٤١ سال ای حکومتە نیروگل سیاسی و اجتماعی موخالف وە شیوگل موختلف ارا سقوتی یا مجبور کردنی وە موزاکرە لە مورد اصلاح کردن ساختار نظام وە ضدی وارد جنگ نظامی ، سیاسی و تبلیغاتی بینە. تا ایسە هویچ قودرتیک موخالف رژیم نتوانستگە بوتە چالشیک سیاسی جدی یا حتا خطریک مقطعی امنیتی ، سیاسی و نظامی ارا سردمدارگل تیران. تا اوریکە وە موبارزە سیاسی و نظامی نتوکان ناو ایران ربط دیریت بیشتر ای موبارزە بیسە بایس امنتیی و نظامی کردن مناطق جی سکونت و ژیان مردوم وە تا اندازیک فرە زنگانی مردوم لە بار اقتصادی و اجتماعی ضررمند بییە و وە بهانەی شرایط امنیتی هویچگونە ئال و گور ساختاری لە ژیر ساختارە موهمەکان وک جادە و بان، شرایط صنعتی، بش تندروسی، بش خوندن، مراکز توجاری و توریستی، سیستم موخابراتی و مراکز تاقیقاتی …..و غیرە. یانی احزاب و جریانگل سیاسی موخالف بدون آگاهی کفتنسە دام برنامگل رژیم ارا اوە ک مناط‌ق جی زنگانی نتوکان کماکان درگیر شرایط امنیتی بوتن  وە هویچوقت وضعی خاون هویچ زمینەیک آمادە ارا سرمایەگوزاری، توسعە و رشد اقتصادی بوتن. حتا افراد خاون سرمایە ک نسل در نسل منال اوردانە وە علت شرایط امنیتی و نظامی حاکم چن لە کلان شارگل اصفهان، شیراز و تیران سرمایەگوزاری کن. وختای ای شارگلە لە بار صنعتی، خدمات و باقی انواع کار مودرن دویاکفتیگە وە فقط لە زمینەی بریک بخشگل سونتی وک کشاورزی و دامداری خاون بازاریک محدودە وە چندان مکانیزە یا صنعتی نییە مردوم مجبور بن وک کارگر ارا کار مهاجرت بکنە شارە گورەکان ک جم و جویل کار لە ناویان بیشترە. اوە کسانە ک وک کارگ مهاجر روی کنە شارە گورەکان تبدیل بنە رقمگلیک لە ناو طبقەی خوارین جمگا وە دسرسی وە مزایا و حقوق اجتماعی کرد طبقە بانین یا متوسط نیرین. فقط لە بار اجتماعی و اقتصادی موقعیتیان لە کشاورز و دامدار گوریاگسە “کارگریک ک لە بدنی ارا در هاردن پویل استفادە کیت”.

سازمان دمکراتیک یارسان لە بیانییک لە تاریخ ٢٢ سپتامبر ٢٠١٦ ایجورە دیدگای خوی لە مورد موبارزەی مسلحانە تاریف و اعلام کردگە:

بنظر سازمان دمکراتیک یارسان باید جامعە یارسان برای باری هر گونە تحول و تغییر سیاسی آمادە باشند. واقعەای ” مەڕ نو” ( غار نو) بدون آمادگی برنامە ریزی میتوانست بە ضرر و حتی نابودی جامعە یارسان منجر شود، چونکە آنوقت دیگر پیکار برای “بقاء” و ” هستی” است.
سازمان دمکراتیک یارسان تلاش می کند کە با دیگر سازمانهای مدنی، حقوقی و فرهنگی در داخل و خارج در هماهنگ سیستماتیک با آنها، با بصیرت و عقل ، روی ساز و کارهای عملی و پراگماتیست بە اجماع برسند و مبنی بر آن استراتژی مبارزاتی خود را ترسیم نمایند. گزافە گویی نیست اگر گفت کە سازمانهای یارسانی باید برای تأسیس ” اتاق راهبردی استراتژیکی” دست بکار شوند، و این ” اتاق راهبردی استراتژیکی” باید بتواند تمام فعالیتهای مبارزاتی و سیاسی را زیر نظرنگە دارد و آنها راهماهنگ کند. جامعە یارسان باید تا حد امکان و مقدور از ساز و کارهای مبارزات مسالمت آمیز استفادە کند و برای ترویچ این نوع از فرهنگ مبارزاتی در ایران و کوردستان تلاش نماید، چونکە تجربە نشان دادە است کە رادیکالیسم و رفتار قهرآمیز از سوی طرفهای درگیر جامعە را از دور باطل خشونت، تبعیض و ترور خارج نخواهد کرد، و در بدترین حالت گروەها ، اجتماعات و جوامع دینی، اتنیکی و جنسی و غیرە را با سبعیت ، درندگی و خشونت مورد ظلم و جنایت قرار میدهد”

http://www.yarsanmedia.org/ku/?p=2427

یانی سازمان نظری اوسە کە نباید جنگ و مرافە هاوردە ناو مناطق جی زنگانی مردوم ک همویشە لە طرف تیران وە چو “خطر امنیتی” سیر کریانە.

سازمان باور دیریت ک ای رژیمە زمینە و بستر اصلاحات ساختاری لە تی وجود نیریت، کارنامەیک ک خود رژیم ثابتی کردگە. تنیا ری حلیک ک توانیت ای رژیمە وە گرد خطر جدی روی و روی بکیت اویچ اوسە ک باید ضربات جدی لە هستەی اصلی نظام لە ناو دل تیران وشان. سازمان باور دیریت اگر خود سازمان یا هر نیرویک سیاسی ک توایت وارد کارزار ضد وە رژیم بوت باید نک جنگ هاوردە ناو مناطق زنگانی مردوم ، بلکو باید لە ناو تیران ” بیت رهبری، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت ملی، مقر فرماندهی سپاە پاسداران، صدا و سیما و کیهان شریعتی و دفتر رئیس جمهور” کردە ئامانج و هدف هرگونە اقدام و عمل موبارزاتی. وە کوشتن چن سرباز بی گوناە و فقیر و اشغال کردن یە پایگاە مرزی فقط بهانەی بیشتر ارا سرکوب و حضور رژیم لە مناطق جی زنگانی مردوم فقیر و دس نچی، ک باید لە پال فقر وە گرد نهادگل نظامی و امنیتیە ارا گوزاران زندگی محقر مجبورن ممامشات و هاوکاری وە گرد رژیم بکن ک مونجر بوتە تنش اجتماعی لە ناو جمگا و رژیم سود بیشتر بیت.

رابری هاوبش، سازمان دمکراتیک یارسان

ژانویە ٢٠٢١

بازدیدها: 62