Breaking News
Home / پانل آزاد / “قاتلان حکومتی از بهمن 57 تا به حال”

“قاتلان حکومتی از بهمن 57 تا به حال”

یارسان مدیا

26.2.2021

ن: هادی درتومی

فعال حقوق بشر در بخش‌های کودک و پیروان ادیان

Hadi Dartomi

جنایات مسئولین حکومت جمهوری اسلامی و فراموش کاری مردم ایران از این جنایات و سکوت هر بارهی مردم که به این
قاتلان اجازهی تکرار جنایت را داده است. شاید این صحبت را شنیده باشید که میگوید: “سکوت در مقابل ظلم، برابر است با
همکاری با ظالم” و در نتیجه همگی ما برای رسیدن به این جایگاه امروزی ایران مسئول هستیم. به این دلیل که
.دست بر روی دست گذاشته و در مقابل ظلم و ستمهای مسئولین جمهوری اسلامی ایران سکوت کردهایم
.متهمان ردیف اول روح االله خمینی و علی خامنه ای

.همانطور که میدانید روح االله خمینی اولین رهبر ایران پس از پیروزی جمهوری اسلامی در بهمن 57 بود
روح االله خمینی مسئول جنگ 8 سالهٔ ایران و عراق هست که نتیجهی این جنگ 190000) صد و نود هزار) کشته (از
شهریور 1359 تا 1367 و بر پایهٔ آمار جمهوری اسلامی) و 672000) ششصد و هفتاد و دو هزار) زخمی بود. این جنگ
یک هدف داشت و آن هدف متمرکز کردن افکار عمومی از روی برملا شدن دروغهای جمهوری اسلامی ایران بر روی یک
هدف مشترک که دفاع در مقابل دشمن است، بود. برای محکم شدن پایههای جمهوری اسلامی و خاموشی معترضانی که
نتیجهی انقلاب را خوشایند نمیدانستند خمینی جنگ را آغاز کرد و خوشبختانه عمر خمینی برای ادامهی این جنایتها
.کفاف نداد و بعد از جنایتکار ردیف اول، سید علی خامنهای دست به کار شد برای جنایت ها و کشتار ها
علی خامنهای در چهاردهم خرداد سال 1368 ،یک روز پس از مرگ خمینی با زمینه چینیهای هاشمی رفسنجانی در مجلس
خبرگان رژیم جایگزین خمینی میشود. در حالی که حتی برخلاف قانون خمینی ساخته ولایت فقیه، سید علی
.خامنهای نه فقیه بود و نه اعلم! و از این نقطه به سوی راه اندازی ساز و کار سلطه خود بر تمامی ارکان کشور حرکت میکند

برای شناخت دامنه جنایتهای سید علی خامنهای کافی است نگاهی به فهرست اختیارات ولی فقیه در اصل ١١٠ قانون
:اساسی نظام ارتجاعی ولایت فقیه بیافکنیم.

.انتصاب اعضای شورای نگهبان .1
.انتصاب رئیس قوه قضاییه .2
فرماندهی کل نیروهای مسلح (شامل انتصاب و عزل فرمانده کل نیروهای مسلح، انتصاب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران، .3
.تشکیل شورای عالی دفاع متشکل از هفت نفر
.(انتصاب فرماندهان عالی نیروهای سهگانه (زمینی، هوایی و دریایی .4
.اعلان جنگ، صلح و بسیج نیرو .5
.امضای حکم ریاست جمهوری .6
.عزل رئیس جمهور پس از رأی دیوان عالی یا رأی مجلس .7
.عفو مجرمین و غیره .8
با توجه به دامنهی اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، میتوان گفت که این شخص مسئول تمام اعدامها،
جنایتها، فقر و غیره، در کشور ایران هست. با این وجود من به متهمان بعدی که در این جنایات خامنهای را همراهی
.میکنند، که در واقع دست و پای علی خامنهای برای مرتکب شدن این جنایتها هستند رسیدگی خواهم کرد

:مقدمه

آمار تعداد اعدامیها در ایران در چهل سال جمهوری اسلامی به درستی معلوم نیست. ولی بر پایه تحقیقاتی که انجام
گرفته و طبق آمار و ارقامی که جمع آوری شده است، تعداد اعدامها از سال 57 تا 97 بیش از 61 هزار نفر برآورد میشود.
بسیاری از این اعدامیها بخصوص اعدامیهای سال 67 ،بیش از یکصد گور دسته جمعی نظیر خاوران، در سراسر کشور
مدفون شدهاند. این اعدامها توسط دژخیمان و آدمکشان جمهوری اسلامی انجام شده است. در زیر تنها برخی از مشهورترین
جنایتکاران و آدمکشان جمهوری اسلامی که به دستور رهبری و با داشتن اختیار تام این اعدامها را انجام دادهاند معرفی
.میشوند
صادق خلخالی
وی که سابقه دستگیری و زندان در سالهای قبل از انقلاب را داشته است و از روزهای نخست انقلاب در کنار خمینی بوده در
.24 بهمن 1357) 13 فوریه 1979 (با حکم خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب منصوب میشود

ً منجر به دخالت هیات حسن

خلخالی در تابستان 58 به عنوان حاکم شرع راهی کردستان شد، که با اعتراض دولت موقت نهایتا
.نیت گردید. وی سپس برای سرکوب ناآرامیها راهی گنبد شد و حکم اعدام 94 نفر را در آنجا صادر کرد
بنا به گزارش سازمان عفو بینالملل 438 نفر تا اسفند 1358) طی یکسال) در ایران اعدام شدند. تجاوز جنسی به زندانیان
زن و مرد طی بازجویی به منظور گرفتن اعتراف از طرف خلخالی مجاز عنوان شده بود و در این مورد گاهی حتی حامله بودن
.زن زندانی نیز مانع نمیشد
مشهورترین اعدامهای خلخالی، اعدامهای سران حکومت پهلوی از جمله هویدا، اعدامهای کردستان، ترکمن صحرا و شیراز
.میباشد

حسینعلی نیری
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: آخوند، حاکم شرع، قاضی، هیأت مرگ

حسینعلی نیری متولد 1335 ،همزمان با پیروزی انقلاب یکی از طلاب مدرسه حقانی بود. پس از پیروزی انقلاب
ضدسلطنتی، علی قدوسی دادستان کل رژیم در سال 1359 به توصیه آخوند بهشتی که در آن زمان رئیس شورای عالی
قضایی بود، ن ّیری را وارد دستگاه قضایی کرد. به این ترتیب ن ّیری همزمان با ورود لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب
.اسلامی مرکز، بهعنوان حاکم شرع یکی از شعبات دادگاه انقلاب اسلامی، وارد اوین شد
وی از اعضای «هیئت چهار نفره اعدامها» در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان 1367 بود. به
دلیل کارنامه سراسر جنایت این عنصر پلید خمینی در مرداد 1397 طی حکمی آخوند نیری را به ریاست «هیأت
مرگ» منصوب کرد! ن ّیری از عناصر کلیدی قتلعام 1367 بود و نقش جدی در گسترش و بسط جنایت داشت تا جاییکه به
اعتراض مستقیم منتظری توجهی نکرده و در پی اعدام بیشتر زندانیان بود. وی پس از قتلعام در موضع معاون قضایی
دیوان عالی کشور ارتقاء مقام یافت. نیری بهعنوان حاکم شرع و قاضی دادگاههای انقلاب، همواره مسئولیتهای حساس و
.کلیدی در دادگاهها داشت و طی دو دهه گذشته، دستور اعدام هزاران مخالف و زندانی سیاسی را صادر کرده است

مرتضی اشراقی
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: دادستان، هیأت مرگ

وی از اعضای «هیئت چهار نفره اعدامها» در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان 1367 بود.
مرتضی اشراقی یکی از اعضای هیأت سهنفره مرگ در زندان اوین و گوهردشت بود. در اوایل دهه 1360 دادستان اصفهان
شد و در سال 1365 به سمت دادستان تهران رسید. در جریان قتلعام زندانیان سیاسی در سال 1367 یکی از اعضای
هیأت سه نفره مرگ بود، که در حکم خمینی از وی نامبرده شده است. بعد از قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 او
بههمراه نیری همچنین نماینده وزارت اطلاعات مجاهدانی را که قصد پیوستن به سازمان و خروج از کشور را داشتند در
ً در همان محل اعدام میکردند! از جمله این مجاهدان میتوان از:

محل کمیته مشترک (ساواک و شهربانی) ً مستقلا محاکمه و بعضا
.بهنام مجدآبادی، سیامک طوبایی، حسن افتخارجو، جواد تقوی قهی، غلامرضا پوراقبال، محمود خدابندهلویی نام برد

ابراهیم رئیسی
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: آخوند، هیأت مرگ

.ابراهیم رئیسی در سن 20 سالگی به عنوان دادستان کرج منصوب شد
یکی از جنایات رئیسی از آستان قدس بود. به این صورت که اماکن شخصی مردم را به نام وسیع سازی حرم توقیف
کردم و در واقع افرادی که تمایلی به فروش خانه یا مغازه ی خود را نداشتند به زور ماموران دولتی از منازل خودشان بیرون
.انداخته و با دادن مبلغ ناچیزی آنان را بی خانمان کرد، به نام قانون و دین
وی از اعضای «هیئت چهار نفره اعدامها» در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان 1367 بود.
ابراهیم رئیسی جانشین دادستان تهران، عضو تأثیرگذار هیأت مرگ در زندانهای اوین و گوهردشت و مسئول اعدام دهها
هزار زندانی سیاسی است. وی رئیس دادگاه انقلاب تهران برای گروههای سیاسی بود. او در دستگیریها، شکنجه و
.اعدام اعضاء و هواداران گروههای سیاسی به خصوص مجاهدین بسیار فعال بوده است

مصطفی پورمحمدی
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران -اوین

.وی از اعضای «هیئت چهار نفره اعدامها» در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان 1367 بود
مصطفی پورمحمدی نمایندهی وزارت اطلاعات و یکی از اعضای هیأت مرگ در زندانهای تهران، اوین و گوهردشت بود.
وی در سال 1338 در شهرستان قم به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در قم، مشهد و تهران به پایان رساند. از سال 1358 تا
1365 دادستان رسمی دادگاههای انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان بود. او در اوایل دهه 1360 حاکم شرع
بندرعباس بود و صدها نفر توسط او به جوخهی اعدام سپرده شدند. وی در سال 1365 به عنوان دادستان نظامی دادگاههای انقلاب
در غرب کشور فعالیت کرد. پور محمدی سال 1369 در وزارت اطلاعات به سمت جانشین وزیر اطلاعات ارتقاع یافت. سال
1370 تا 1378 مسئول امور خارجی وزارت بدنام اطلاعات شد. سال 1381 به ریاست امور سیاسی – اجتماعی دفتر
خامنهای منصوب شد. پاسدار احمدینژاد در مرداد 1384 پورمحمدی را وزیر کشور کابینه خود کرد. وی در اردیبهشت
.1387 از این پست برکنار شد
.او هم اکنون وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است

(محمد مقیسه ای ناصریان)
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: دادیار و جانشین رئیس زندان گوهردشت

سابقه و پروسه جنایت: در سالهای 1360 -1362 بازجوی شعبه 3 اوین بود. در سالهای 1365 – 1367 در موضع دادیار
زندان گوهردشت منصوب شد. او در این دوران در غیاب رئیس زندان در سال 1367 به همراه داوود لشکری اداره زندان
.گوهردشت را برعهده داشت
در خلال قتلعام نقش تعیینکننده در انتخاب هیأت مرگ برعهده داشت. به دلیل کینهتوزی عمیق او نسبت به زندانیان،
خودش در حلقآویز کردن آنها شرکت میکرد. او در راهروی مرگ به زندانیانی که در صف اعدام بودند گفته بود: “خودم لگد
آخر را میزنم “ (منظور هل دادن از روی صندلی زیر چوبهدار). وی همچنین به زندانیان گفته بود: “برای اینکه سریعتر
همه شما را بکشم خودم به پاهایتان آویزان میشوم”. او بود که اسامی اعدامیها را در راهروی مرگ با صدای بلند میخواند و آنها
.را به حسینیه! برای اجرای حکم اعدام میبرد

محمد محمدی گیلانی
محمدی گیلانی متولد 1307 در روستای دعویسرا، از توابع شهرستان رودسر در استان گیلان بود. محمدی گیلانی، پس از
پیروزی انقلاب 1357 ایران، از سوی سید روحاالله خمینی به عنوان حاکم شرع تعیین شد و پس از آن به ریاست
.دادگاههای انقلاب اسلامی رسید. بنا به گزارشها او یکی از اصلیترین چهرهها در اعدامهای دهه 1360 بهشمار میرود

برخی اظهارات گیلانی: «در کنار دیوار همانجا آنها را گلوله بزنید. بدن مجروح این گونه افراد باغی نباید به بیمارستان
برده شود، بلکه باید تمام کشته شوند. کشتن به شدیدترین وجه، حلق آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن و دست راست
.«و پای چپ آنها بریده شود
.او یکی از افرادی است که در شکنجه، بدرفتاری و اعدام مخالفان چند هزار نفر در دهه 60 نقش اساسی داشته است

اسداالله لاجوردی
سید اسداالله لاجوردی (1312–1377 (رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه شصت بود. وی از “
.چهرههای تندرو جمهوری اسلامی “ بوده است و از عوامل مهم آنچه سرکوبها، شکجه و اعدامهای دهه 60 میباشد

اسداالله لاجوردی و محمدی گیلانی که حکم اعدام برای دو پسر مجاهد خود دادند، از اولین دژخیمانی هستند که به اشاره
.خمینی، احکام شکنجه و اعدام برای جوانان و نوجوانان 13 ،14 ساله تا پدران و مادران سالخورده و زنان بار دارد صادر کردند
:لاجوردی، سردژخیم پلید اوین، بارها گفته بود
تصور نکنید روزی سازمان خواهد آمد و در سلولها را به روی شما باز خواهد کرد. قبل از چنین اتفاقی همگی شماها»
.«مردهاید. برای هر سلولی چند نارنجک در نظر گرفتهایم

علی رازینی
علی رازینی متولد 1332 در شهرستان رزن از توابع همدان است. او به علت مخالفت پدرش حجتالاسلام محمود رازینی با
.سیستم آموزشی نوین، به مدرسه نرفت به ادعای خودش در امتحانات متقرفه شرکت و موفق به کسب مدرک تحصیلی شد

وی در دو دههی گذشته بدون یک ساعت حضور در محیطهای دانشگاهی و یا کلاسهای درس، مدارک متعدد تحصیلی از
دانشگاههای کشور اخذ کرده است. برای مثال فارغ التحصیل کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و
حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل دکتری حقوق از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
است. او در سالهای 1372 -1373 ریاست دانشکدهی علوم قضایی به عهده داشته است. رازینی در پاییز ۶٠ رهسپار بجنورد
و سپس توسط شورای عالی قضایی به ریاست دادگاه استان خراسان انتخاب شد و به مشهد عزیمت کرد و همراه با مصطفی
پورمحمدی که سمت دادستان انقلاب اسلامی را داشت به قلع و قمع نیروهای سیاسی استان به ویژه مجاهدین پرداخت و
بسیاری را روانهی جوخهی اعدام و زندان و شکنجهگاهها کرد. اعدام زنان در مشهد توسط رازینی باب شد. در همین دوره
.گزارشهای متعددی از تجاوز به زنان پیش از اعدام پس از حضور او در دادگاه انقلاب مشهد منتشر شد
میترا و ماندانا مجاوریان که دخترعموی یکدیگر بودند روز اول و دوم دیماه 1360 به حکم رازینی در مشهد اعدام شدند.
.گفته میشود این دو قبل از اعدام به «عقد شرعی» پاسداران در آمده و مورد تجاوز قرار گرفتند

صادق لاریجانی
.صادق اردشیر لاریجانی (زاده 1339 در نجف) بیشتر شناختهشده با عنوان صادق آملی لاریجانی

او یکی از پنج برادر لاریجانی است. او یکی از جنایتکاران تاریخ جمهوری اسلامی است که جنایات زیادی مرتکب شده
.است، از زمان انتصاب او به ریاست قوه قضائیه سالیانه حدود 1000 نفر را اعدام کرده است
اتحادیه اروپا، طی تصمیم مورخه 4 فروردین 1391 ،هفده مقام ایرانی از جمله صادق آملی لاریجانی را بهدلیل نقشی که در نقض
گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه داراییهای این مقامات نیز در
اروپا توقیف خواهد شد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و عالیترین مقام قضایی ایران است. اجرای شماری از احکام
اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار با تأیید این مقام صورت میگیرد. از سال 2009 ،که لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه
.منصوب شده است، بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، شدت پیدا کرده است
افراد بسیار زیادی هستند در دستگاه دیکتاتور و حکومت فاسد جمهوری اسلامی ایران که اگر بخواهیم نام ببریم کتابی بی
.انتها خواهد شد که مطالعه آن از حوصلهی همگان خارج هست

.در ادامه به تعداد اعدامها در طول حکومت جمهوری اسلامی رسیدگی میکنیم

از بهمن 57 تا اسفند 58/ 438 اعدام :1
با رأی دادگاه انقلاب اسلامی در ایران در روز 27 بهمن 1357 اولین گروه از سران نظام سابق که شامل 4 ارتشبد ارتش
.شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند
.بنا به گزارش سازمان عفو بینالملل از پیروزی انقلاب تا اسفند 1358 تعداد 438 نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام گردیدهاند
.در سال 59 بیش از 624 نفر اعدام شدند :2
یکی از مشهورترین اعدامهای خلخالی اعدام 9 نفر در مریوان در رابطه با ”کوچ اعتراضی“ بود. ورود ارتش به شهر
مریوان در مرداد ماه 59 با خروج اعتراضی مردم این شهر برای جلوگیری از وقوع جنگ روبرو شد. بر اساس گزارشهای
موثق تقریبا تمام ساکنان مریوان به مدت دو هفته به اردوگاهی در خارج از این شهر پناه بردند. بعدها در این رابطه 9 نفر از
.جمله دو برادر عضو یک خانواده تیرباران شدند
.(در بین سالهای 60 تا 64) 14794 نفر اعدام شدند :3
طبق آمارهای دقیقی که جمع آوری شده است بیش از 14794 در بین سالهای 60 تا 64 اعدام شدند، که بیشتر آن در
.سال 60 اتفاق افتاده است و اسامی کشته شدگان به قرار زیر میباشد
.در بین سالهای 59 تا 67 در جنگ عراق و ایران صدها ایرانی کشته و مفقودالاثر شدند :4
.در جنگی که بین ایران و عراق اتفاق افتاد تلفات آن را میتوان طبق آمارهای حکومت ایران بیان کرد
(تا ٬ 000,160 نفر کشته شده در نبرد و 711,60 مفقود (بر اساس اعلام دولت ایران 220,123
تا 000,600 نفر بر اساس آمارهای مستقل، و 000,200
.(نفر کشته در میدان نبرد (بر اساس اعلام عراقیها 000,800
320,000مجروح نفر500,000 تا،
40,000 اسیر نفر 42,875 تا،

،تا 000,16 نفر تلفات غیرنظامی 000,11
.میلیارد دلار خسارت مالی627
.(در سال 67) 4484 اعدام :7
در تابستان 1367 واقعهای بود که طی آن به فرمان سید روحاالله خمینی، چندین هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در
زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران در ماههای مرداد و شهریور 1367 به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دستهجمعی
دفن شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمانهای مخالف نظام از جمله سازمان مجاهدین خلق و طیفهای مختلفی
از گروههای چپ، کمونیست و مارکسیست و سایر گرایشات عقیدهای و ایدئولوژیکی و باوری مجزا از حکومت بود.
تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین 3000 تا 4482 نفر تخمین زده میشوند. گزارشگر ویژه حقوق
.بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده را دستکم 1879 نفر اعلام کرده است
مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدامها را انکار نمیکنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کردهاند و آن
جنایت را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمردهاند. آیتاالله منتظری، بلندپایهترین مخالف اعدامها بود و اعتراضاتهایش به
.قیمت برکناریاش از جانشینی آیتاالله خمینی و به حبس خانگی تا زمان مرگش انجامید
قتلهای زنجیرهای و اعدام از سال 67 تا 77: 8
قتلهای زنجیرهای، به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی
در داخل و خارج از ایران گفته میشود، که به گفته برخی منابع با صدور فتوا توسط روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت
اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی
.(اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) صورت گرفت
گرچه در مجموع، قتلها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از (هشتاد) نویسنده، مترجم، شاعر، فعال
.سیاسی و شهروندان عادی میرسد
!در بین این ده سال از 67تا 77 بیش از 6783 اعدام صورت گرفته است
.(حمله به کوی دانشگاه در سال 78) 7 کشته :9
هجده تیر یا وقایع کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامیها و درگیریها بین روزهای هجدهم تا بیست و سوم تیرماه 1378 میان
دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصیها، اطلاق میشود. مجموعهی فعالان حقوق بشر در ایران ادعا دارد 7
نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شدهاند، که تاکنون فقط هویت عزتاالله ابراهیمنژاد و فرشته علیزاده روشن شدهاست. شورای
متحصنین در بیانیه 26 تیر مرگ تامی حامیفر را نیز تأیید کرد و سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط مأموران ناپدید شده
است؛ همچنین چشم یک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخلیه، دست و پای عدهای شکسته و تعداد زیادی دانشجو ضرب وشتم
.شدند. از این حادثه به عنوان بزرگترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب 1357 نیز یاد میشود
.از سال 78 تا 79: 10
طبق آمار سازمانهای حقوق بشری در طول این نه سال اگر بر فرض حساب کرد که هر سال در ایران حداقل 560 اعدام
.صورت گرفته باشد بر جمع نه سال می شود 5220 اعدام صورت گرفته است
.(از خرداد 88 تا تیر 89 ) 152 اعدام، سیاسی :11
در پی اعلام نتایج دهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدینژاد، تظاهرات و
راهپیماییهای بیسابقهای در خیابانها و میدانهای تهران و همچنین شهرهای دیگر ایران، توسط معترضان به نحوه
شمارش آراء و حامیان میرحسین موسوی، رقیب اصلی احمدینژاد در انتخابات، در ماههای خرداد و تیر 1388 به راه
.افتاد، که بزرگترین راهپیماییهای اعتراضی در تاریخ 30 سال جمهوری اسلامی ایران بود
در جریان سرکوب معترضان توسط نیروهای پلیس و شبهنظامیان بسیج و سپاه پاسداران، به ویژه در روزهای 25 و 30
.خرداد 1388 ،تعدادی از معترضین و عابرین کشته و مجروح شدند
.آمار در سال 1391 و 1392: 12
طبق آمار آژانس خبررسانی کُردپا، 814 مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با
.بازه زمانی سال قبل (12 مردادماه سال 1391 تا 12 مرداد سال 1392 (با تعداد 553 مورد، افزایش 47 درصدی داشته است
مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتهاند، 16 مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از
.رسیدن به سن 18 سالگی به اجرا درآمده است
با استناد به آمار ثبتشدە در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، 19 تن از افراد اعدام شده زن بودە و همچنین حکم اعدام 697
.نفر از آنان به صورت گروههای 2 تا 16 نفره و 117 نفر از این افراد بصورت فردی اعدام شدهاند
طبق آمار ثبتشدە، تنها اسامی 367 تن از افراد اعدامشدە طی یک سال اخیر معلوم میباشد و اسامی 340 تن نامعلوم، 85 تن تنها
.حروف اول نام و نامخانوادگیشان موجود است و همچنین ٢٢ تن از آنها تنها اسم کوچکشان منتشر شده است
همچنین طبق مشخصات افراد اعدام شده بطور کل 73 نفر از آنها کُرد، 21 نفر عرب، 16 نفر بلوچ، 5 تن ترک، 4 نفر آذری و

.3 تفر تبعه افغانستان هستند

محاربه و مفسد فی الارض
در سال 2013 ،29 نفر با اتهام محاربه و فساد فى الارض اعدام شدند. در بین این افراد از کسانى که با اتهام مبارزه مسلحانه
دستگیر شده بودند وجود داشت تا وابستگى به گروههاى سیاسى اپوزیسیون و متهمان به تروریسم. بیشتر اعدام شدگان
این دسته، از گروههاى اتنیکی و از مناطق بلوچستان، کردستان و مناطق عربنشین ایران بودند. برای جزئیات بیشتر به
.بخش ”گروههای اتنیکی“ مراجعه شود

.آمار اعدام در سال 1393: 13
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی اعلام کرده بود که ”در سال 2014 ،966 نفر
.“در ایران اعدام شدهاند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است
براساس این گزارش ”تعداد اعدامشدگان از 91 نفر در سال 2005 به 966 نفر در سال 2015 افزایش یافته است، که حدود
نیمی از آنها در رابطه با مواد مخدر اعدام شدهاند. برخی از آنها پیش از رسیدن به سن قانونی 18 سالگی به اعدام محکوم
.“شده بودند

همچنین آمده است که ”در سال گذشته زندان قزلحصار با 155 نفر و زندان رجائیشهر کرج با اعدام 109 نفر بیشترین
.“تعداد اعدامها را در ایران داشته اند
پیشتر نیز در همین رابطه سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرده بود که رژیم اسلامی ایران از آغاز دیماه 94
تا تیرماه 94 ،694 نفر را اعدام کرده است، که طی این بازه زمانی حکم اعدام 39 شهروند کُرد توسط دستگاه قضایی رژیم
.اندهاسلامی ایران به اجرا در آمده است، که از این تعداد 4 زندان سیاسی کُرد جزو اعدامشدگان بود

.آمار اعدام در سال 1394: 14
اجرای احکام اعدام در سال 2015 نسبت به سال 2014 دست کم 40 ٪افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با
افزایش 215 ٪همراه بوده است. تعداد اعدامها در ملاء عام 3 ٪نسبت به سال 2014 کاهش داشته است و اعدام زنان نیز 50٪
.کاهش را نشان میدهد
همچنین به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس این گزارش 69 ٪اعدام
شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. 21 ٪به اتهام قتل، 6 ٪به اتهام تجاوز به عنف، 1 ٪به اتهام
ً از 321 گزارش گردآوری شده

نامعلوم، و 1 ٪درصد نیز به اتهام محاربه و افساد فی الارض در ایران اعدام شدند. مجموما
.342 مورد نقض حقوق برای 1471 شهروند به ثبت رسیده است

آمار اعدام هادر سال 1395: 15
اعدام دستکم 671 زندانی از ابتدای سال 2016 و بالا رفتن آمار آن حقوقبشر ایران اعلام کرده بود، 5 مرداد ماه 1395 :اعدام
دستکم 250 نفر از تاریخ 1 ژانویه تا 20 جولای سال جاری توسط سازمان حقوقبشر ایران به ثبت رسیده است. این آمار نشان
.میدهد بهطور متوسط در هر روز بیش از 1 نفر اعدام شده است
.همچنین در تاریخ 12 مرداد ماه 20 زندانی اهل سنت کُرد درحالی که حکم آنها ناعادلانه بود به اجرا گذاشته شد و اعدام شدند
در هفت ماه اول سال میلادی گذشته (2015 (بیش از 700 نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند، این آمار برای تمام
.سال به 969 نفر بالغ شد که این بالاترین حد در طی 25 سال گذشته بوده است
باتوجه به گزارشات سازمان حقوقبشر ایران و آمارهایی که توسط این نهاد به ثبت رسیده است، جرائم مربوط به مواد مخدر و
.قتل عمد همچون سالهای گذشته بالاترین میزان اعدام را به خود اختصاص داده بودند
گفتنی است، در سال 2016 مقامات ایران اجرای حکم اعدام در مقابل دیدگان شهروندان از جمله کودکان را ادامه دادند.
همچنین اعدام چندین مجرم نوجوان در میان اعدامیان این سال گزارش شده و سازمان حقوق بشر ایران هنوز در حال
.بررسی موارد ایشان است
:برخی از نکات مهم گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران در خصوص اعدامها بین 1 ژانویه تا 20 جولای 2016
.از اعدامها توسط منابع رسمی در ایران گزارش شدهاند 45%
.از اعدامها با جرائم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است 47%

.درصد از اعدامها با اتهام قتل عمد بوده است 39%
.تن در ملاء عام اعدام شدهاند 19
شایان ذکر است که سازمان حقوق بشر ایران در خصوص برخی از گزارشات اعدام همچنان در حال تحقیق است که به علت
.عدم تأیید قطعی در این آمار گنجانده نشده است
.همچنین در 12 مرداد ماه سال 95 بیش از سی نَفَر از جوانان اهل سنت اعدام شدند. 18 نفر دیگر آنها در آستانه اعدام هستند
در کل طی شش ماه دوم سال 95 بیش از 386 اعدام به ثبت رسیده که رسانههای رسمی و قوه قضائیه تنها 173 فقره از آن
.را اعلام کردهاند

.اعدام بهائیان :16
ابتدای انقلاب 57 ایران تا به حال، 202 نفر از بهائیان به خاطر اعتقادشان به دین بهائی و یا ترویج و تبلیغ آن، توسط
.حکومت اسلامی اعدام شدهاند

.اعدام اهل سنت :17
.در مورد اهل سنت که شهروند درجه دوم در ایران محسوب میشود و بیشتر در مناطق مرزی ساکن میباشند
در مورد آمار اعدامها و کشتار و ترور علمای سنی در طول این چهار دهه بسیار فراوان میباشد، که قابل شمارش نیستند و
.اکثریت اهل سنت از ملیتهای کورد و بلوچ و ترکمن صحرا و عرب اهواز میباشند
:نتیجه گیری
اگر ما تمامی این آمار کشتار و اعدامها، ترور و تجاوز و اعدام مواد مخدریها و قتل های عمد میان اقوام و ملل و مذهبیون و
سایر ادیان و ایدئولوژیکها در این چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران کنار هم قرار دهیم به رقم فاجعه باری میرسیم؛ که
از گفتن آن باید لرزید!. اما به صورت تقریبی آنرا میتوان 61 هزار تن تخمین زد! که این آمار برابری میکند با 1/4 جمعیت
کشوری مثل ایسلند. این یک فاجعه هست و من به عنوان فعال حقوق بشر تمامی اعمال جمهوری اسلامی را محکوم میکنم و
خواستار همصدایی و یکدلی مردم عزیز ایرانم هستم. تا زمینهی برکناری جمهوری اسلامی را فراهم کنیم و حکومتی بدون
.تبعیض، سیستمی برابر بین تمامی اقشار و اقوام و ملل ایرانی جایگزین شود
به قلم: هادی درتومی

Visits: 81