Home / بشیر امیرخانی / بیش از صد روز از خیزش انقلابی مردم ایران میگذرد

بیش از صد روز از خیزش انقلابی مردم ایران میگذرد

 

یارسانمدیا
‏28‏.12‏.2022

ن: بشیر امیرخانی

با درود بە روان پاک کسانیکە در این خيزش انقلابي جان خود را نثار آزادی ایران از وجود غیر مقبول جمهوری اسلامی کردەاند و با عرض تسلیت بە خانوادهای داغدیدە کە با وجود نثار بهترینهاشان بە این خیزش، اما همچنان استوار و مقاوم در مقابل این رژیم ددمنش در سنگر آزادی ماندەاند.

Besheer Amirkhani

در این صد روز نیروهای سرکوبگرجمهوری اسلامی از هیچ جنایتی درحق مردمان داخل ایران از کردستان گرفتە تا زهدان دریغ نکردەاند و با انواع و اشکال سلاحهای سنگین و نیمە سنگین مردم را قتل عام کردە و همچنان خواهند کرد.

با توجه به گذشت  بیش از صد روز از این خیزش میبینیم کە همچنان اپوزسیون خارج از کشور همانند قبل دچار سردرگمی و تفرقە هستند و هنوز نتوانستەاند خود را حول یک محور كه آنهم آزادی ایران از چنگال این قوم بیگانە هست متحد نمایند.شکی نیست کە ٤٣ سال جمهوری اسلامی بودجەهای کلانی را صرف تفرقە در بین اپوزسیون در خارج کردە و همچنان بر این روند ادامە میدهد، در این چهل و سە سال خیلی از بە اصطلاح اپوزسیونهای خارجە نشین تنها اسم اپوزسیون را یدک کشیدە و از کوچکترین پایگاە اجتمایی خاصی در داخل ایران برخوردار نبودەاند و همیشە چوب لای چرخ اپوزسیون نيز بودەاند. ٤٣ سال تفرقە در بین مردم ایران اما مهسا با نثار جان خود توانست این اعتماد و خود باوری و همچنین این اتحاد عظیم را در بین اقشار مردم بوجود آورد کە بي شك تن رژیم جمهوری اسلامی ر ابە لرزە درآورد، اما با این وجود بە اصطلاح پیش قراولان مردم ایران کە هامانا اپوزسیون کنونی است متاسفانە از خواب غفلت بیدار نشده است و هنوز دنبال همانن راهی هستند کە طی این چهل و سە سال طی نمودەاند. بە نظر من با شروع خیزش انقلابی مردم، اپوزسیون ایران سرفنظر از هر اختلافاتی کە داشتند بایستی برای گوزار از جمهوری اسلامی و با چشم پوشی از تمام اختلافات، جبهەای متحد برای دفاع و پشتیبانی از این قیام تشکیل میدادند.

چرا این جبهە يا أين اتحاد برای خیزش انقلابی مردم ایران مهم است؟.

بی شک قیام داخلی رهبران میدانی خود را دارد و این رهبران میدانی بودەاند کە علی رقم سركوب بي رحمانه نيروهاي سركوبگر جمهوري اسلامي توانستەاند این قیام را  تا بە امروز برسانند،اما متحد بودن اپوزسیون خارج کشور بە دلایل زیل میتوانست حائز اهمیت باشد برای پشتیبانی قیام داخل و همچنین تصریح روند سرنگونی جمهوری اسلامی. دلیل اول و بسیار مهم این است كه با ایجاد یک اتحاد قوی و متحد میتوانستیم بە دنیای خارج کشور نشان دهیم کە علی رغم تمام اختلافات اما ما میتوانیم برای گوزار از جمهوری اسلامی متحد شویم، دوم، میتوانستیم متحد و یکپارچە صدای خفە شدە ی قیام داخل ايران باشیم، سوم، با یک جبهە متحد و با یک وحدت میتوانستیم کشورهای غرب را وادار بە پشتیبانی نماییم و از آنها بخواهیم و بە آنها بگوییم کە سرمایە گذاری با جمهوری اسلامی آیندەای برای اقتصاد شما نخواهد داشت، چهارم  و از همە مهمتر دلگرمی و پشیتبانی تاریخی میبود کە قیام کنندگان را بر تداوم راهشان تشویق صد چندان میکرد. شک نکنیم کە این قیام همچنان ادامە دارد و ڕژیم چمهوری اسلامی را در سراشیبی سقوط قرار داده است، ممکن است با بدە و بستانهایی بتواند عمر ننگین خود را کمی طولانیتر نماید اما روند سقوط همچنان ادامە خواهد داشت و این رژیم با تمام توان و قدرتش نە میتواند این خیزش انقلابی را ساکت نماید و نە میتواند بە دوران قبل از کشتن مهسا امینی برگردد. هرچند در فضای مجازی زمزمهایی بە گوش میرسد و دیدارهایی دیدە میشود اما این نمیتواند نشان از یک ارادە ی جدی برای تشکیل چنین جبهەێ فراگیری باشد، چون اگر قرار باشد چبهەای ی فراگير و متحد تشکیل شود بايستي با تمام گروهاي مختلف دعوت و رايزني ميشد. اما اگر چناچە جبهه أي تشكيل شود و أين جبهه چنان فراگیر و شامل تمام گروهای اپوزسیون نباشد هم مردم داخل را ناامید خواهد کرد و هم نمیتواند از چنان قدرت و پشتیبانی مردمی برخوردار باشد کە درفردای آزادی ایران بتوان از یک طریق مسالمت آمیز و کم تنش سیستم حکومت را تعیین و تمام اقوام و اقلیتها را در آن دخیل کرد. اگر چنانچە جبهەی متحد آیندە در برگیرندە تمام گروهای اتنیکی،قومی و آیینی نباشد بی شک موفقیت چندانی نمیتواند داشتە باشد و ممکن است مردمان داخل ایران را بە جنگ داخلی سوق دهد کە آنوقت ایران سرنوشتی بهتر از لیبی،عراق و سوریە نخواهد داشت، پس بهتر است كه ما از سناریوهایی کە در کشورهای نامبردە پیش آمد درس گرفتە و برای پرهیز از آن بە خواست مردممان کە هر کدام بە نوبە خود خواستەهایی دارند توجە کنیم. اگر در این مرحلە از تاریخ کە جمهوری اسلامی در آستانەی سرنگونی قرار گرفتە، اپوزسیون خارج بە خواستهای همگانی تن ندهد و هر کس بر اسب مراد خویش سوار شود، نە تاریخ آنها را خواهد بخشید و نە مردم ایران آنها را خواهند پذیرفت.

 

با امید بە اتحاد در بین اپوزسیون با شرکت تمام گروهای اتنیکی و قومی سرفنظر از کوچک یا بزرگ بودنش.

با امید بە سرنگونی این قوم بیگانە و راهایی مردمان سرزمین ایران

فنلاند

26.12.2022

Visits: 65