Home / بشیر امیرخانی / با اعدام محمد مهدي كرمي و محمد حسيني يك بار ديگر جمهوري نشان داد کە برای قتل عام جوانان شمشیرش را از قلاف کشیدە است.

با اعدام محمد مهدي كرمي و محمد حسيني يك بار ديگر جمهوري نشان داد کە برای قتل عام جوانان شمشیرش را از قلاف کشیدە است.

یارسانمدیا
٨.١.٢٠٢٣

رژيم ضد انساني جمهوري اسلامي دو جوان ديگر را به قتل رساند. با قتل أين دو جوان مشخص است كه جمهوري اسلامي كمر بر قتل ،عام مخالفين بسته وباید بدانیم کە جان بقيه ي زندانيان در خطر جدي است. ضمن محکوم، کردن این عمل جنایتکارانە نظآم مستبد جمهوری اسلامی ،بە خانوادە داغدار محمد مهدی کرمی و محمد حسینی تسلیت گفتە و آرزوی صبر برای آنان دارام.

Besheer Amirkhani

وقتی بە اعدام این دو جوان ورزشکار نگاە میکنیم و همچنین اعدامهای چند روز گذشتە و زندانیانی کە در مدت این خیزش دستگیر شدەاند میبینیم کە اکثرآنها ورزشکارانی هستند کە در بین مردم هم محبوبیت دارند و هم طرفدارانی بی شمار. ىی خود نیست کە بگوییم نظام کودک کش جمهوری اسلامی برای کشتن و سرکوب و اعدام جوانان ورزشکار ایران برنامە ریزی کردە و اگرجامعە میلیونی ایران بە پا نخیزند بایستی منتظر اعدام و کشتار سایر عزیزانمان بویژە از جامعە ورزشی باشیم.

با توجه به سركوب ها و اعدامهاي هر روزه از طرف دژخيمان جمهوري اسلامي اما متاسفانه طبل مخالفت مخالفين أين رژيم نثبت به هم هر روز بيشتر از روز قبل است.تا كنون كشورهاي اروپايي نیز فقط به تاسف و محكوم كردن اكتفاء نموده و هيچ نشانه أي از قاطعيت آنها عليه رژيم جمهوري اسلامي به چشم نميخورد . طي چهل و سه سال حاكميت ننگين جمهوري اسلامي این رژیم دها بار از طرف نهادهاي بين المللي و کشورهای غربی محكوم شده است و در عين حال داد و ستدهايشان با أين رژيم همچنان ادامه داشته و خواهد داشت. مردم ايران و گروهاي مخالف بايستي بدانند و بفهمند كه كشورهاي غربي هيچوقت نخواسته و نخواهند خواست كه با ناديده گرفتن منافع ملي خويش به جمهوري اسلامي فشار جدي وارد كرده يا روابط خود را با آن قطع كنند و گرنە اگر واقعا این کشورها در کنار مردم ایران میبودند کە نیستند، میبایستی در این خیزش انقلابی حداقل کاری کە میکردند بە بستن سفارتخانهای این رژیم از کشورهایشان و اخراج دیپلمات تروریستها اقدام میکردند. با توجه به گفته هاي بالا دو راه بيشتر پيش پاي مردم ايران و گروهاي مخالف نمي ماند، يا اينكه در يك جبهه متحد و قراگير براي پشتيپاني از خيزش خياباني به دنيا فشار بياورند و استراتژي نويني براي براندازي أين رژيم طرح و آن را پيش ببرند يا اينكه بايد هر روزە شاهد اعدام و قتل جوانان أين مملكت توسط أين جانيان باشيم.

چهل و سە سال تفرقە،چهل و سە سال بە هم تهمت زدن و چهل و سە سال آب بە آسیاب جمهوری اسلامی ریختن بس است، اگر سر این مار زخمی را لە نکنیم همە ی ماها چە مرکز گراە چە فدرالیسم خواە چە چپ و چە راست” طعمەی این مار خواهیم شد” درست است ما خارجە نشینها ممکن است از گزند این مار زخمی تا اندازەای در امان باشیم ولی با چشمان خود میبینیم کە هر روز فرزندان این سرزمین، جوانان ورزشکار،یا اعدام و یا از طرق مختلف کشتە میشوند. بگذارید یک بار برای همیشە بە دنیا نشان دهیم کە با توجە بە اختلافات حزبی و سازمانی ولی برای حمایت از مردم ایران میتوانیم متحد شویم.

ننگ بر جمهور اسلامی

زندە باد آزاد

زن زندگی آزادی

#مهسا_امینی@

بشیر امیرخانی

فنلاند

8.1.2023

Visits: 72