Home / پستهای تازە /   کارزار نە بە اعدام یاران سازمان دمکراتیک یارسان، بە هدف ایرانی عاری از اعدام و هر نوع خشونت 

  کارزار نە بە اعدام یاران سازمان دمکراتیک یارسان، بە هدف ایرانی عاری از اعدام و هر نوع خشونت 

 

یارسانمدیا
1. mai 2024

 

اعدام در رژیم جمهوری اسلامی

مطابق قانون اسلامی رژیم حاکم بر کشور ایران، اعدام یکی از مجازات‌هایی است که روزانە بوسیله قاضی‌های مرگ این حکومت صادر و توسط جلادان وابسته به رژیم در زندانهای مخوف سراسر کشور اجرا میشود.

این عمل ضد بشری و غیر انسانی، از بدو تشکیل این رژیم خونخوار در سال ۱۳۵۷ تاکنون بە صورت مستمر وجود داشته و بر دوام است و هر روز گروه گروه از جوانان ایران زمین را به کام مرگ میفرستد!

اتهامات بی اساس برای صدور این احکام ضد بشری بر علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی محاربە با خدا است. این احکام بە صورت ناعادلانە و بدون دسترسی متهم بە وکیل و گذراندن پروسەهای قانونی دفاع از خود صادر میشود.

در بسیاری موارد احکام سنگین بە علم قاضی صادر میشود کە نمونە آن حکم اعدام برای جوانی از جامعه یارسان به نام رضا رسائی است. که متاسفانه حکم اعدام او در اجرای احکام قرار دارد.

رژیم جمهوری اسلامی سالانە بە خاطر نقض فا‌حش حقوق بشر از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی محکوم میشود، اما این محکومیتها تاکنون هیچ تاثیری در رفتار این رژیم نداشتە است. و رژیم اسلامی حاکم بر ایران بالاترین رقم اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارد.  که تنها در سال ۲۰۲۳  بر اساس امار خود رژیم ، اعدام  به بالای ۷۰۰ نفر رسید.

کمیسیون انتشارات  و آگاهی  سازمان دمکراتیک یارسان

 

 

کارزار نە بە اعدام

#توماج_صالحی

#رضا_رسایی

 

Visits: 44